>Separering av vann og avløp på Opsund

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Separering av vann og avløp på Opsund

03.02.2021

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger på Opsund.

Å separere vann og avløp vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger.

Anleggsarbeider

Sarpsborg kommune har undertegnet kontrakt med entreprenøren Eivind Engseth AS. Selskapet har dermed ansvaret for utførelsen av vann- og avløpsarbeidene som pågår fra høsten 2021 til våren 2023.

I anleggsperioden vil entreprenør ha riggplass ved pumpestasjon i nærheten av barnehagen.
De vil i tillegg ha mellomlagringsplass i skogområdet ved Opsundveien.

Fremdrift

Opsund er delt opp i fem etapper, og oppstart på etappe 1 og 3 vil være i september 2021. Etappe 1 og 3 berører gatene: Opsundveien, Albin Larsens vei, Kellners vei, Grimsgaards vei, Arne Schies vei,  Maren Juels vei, Wisløffs vei, Mørchs vei og Bjerkeveien.

Entreprenøren starter gravearbeidene i etappe 1 i uke 42. Gravingen starter helt nord i Opsundveien.

Informasjonsbrev

Her er to informasjonsbrev som alle huseiere mottar i posten.

Samlet informasjon for prosjektet. (PDF)

Informasjonsfolder om å separere avløp. (PDF)

Informasjonsmøter

Det er ønskelig med et informasjonsmøte med berørte naboer. På møtene vil det informeres om prosjektet, stikkledninger og frakobling av taknedløp. Prosjektleder fra Sarpsborg kommune, stikkledningsansvarlig fra Sarpsborg kommune, byggeleder fra Norconsult og entreprenør, Eivind Engseth, vil være til stede på møtet. Dere vil få mulighet til å stille spørsmål.

Det er satt av to dager til møter:
For etappe 1:
Onsdag 27. oktober klokken 17.00 i Tune administrasjonsbygg, Tuneveien 95.
For etappe 3:
Tirsdag 2. november klokken 17.00 i Tune administrasjonsbygg, Tuneveien 95.

Tilstandsregistrering

Les mer om hvordan tilstandsregistreringen vil foregå i din bolig

Det nærmer seg oppstart for anleggsarbeider vedrørende nytt vann og avløpsanlegg (VA) på Opsund for etappe 1 og 3, ref. tidligere nabovarsel. Forventet oppstart er i løpet av september 2021, og en mer detaljert fremdriftsplan vil bli offentliggjort de nærmeste ukene.

I forbindelse med anleggsstart er det nødvendig å foreta en besiktelse av boligene i området for å enklere å kunne dokumentere eventuelle påførte skader på bolig under anleggsperioden. Vi trenger derfor å ta bilder av kjellervegger, fliser på kjøkken, gang og bad, samt pipe for å avdekke eventuelle eksisterende skader og sprekker o.l.  I tillegg tas det bilder på utside bygg.

Norconsult vil foreta de nødvendige befaringer hovedsakelig fra uke 35 til og med uke 37 i tidsrommet 1230-1730.

Fremdriften baseres på området som hvert hus ligger i. Se kart her (PDF).

Ved å gå ut ifra gatenavn vil en omtrentlig fremdrift bli som følger:

 • Uke 35 (onsdag til fredag) - Opsundveien (nord) og Bjerkeveien
 • Uke 36 (tirsdag og onsdag) - Mørchs vei og Arne Schies vei
 • Uke 36 (torsdag og fredag) - Grimsgaards vei
 • Uke 37  (tirsdag og onsdag) - Maren Juels vei og Kellners vei, samt Opsundveien sør
 • Uke 37 (onsdag og torsdag) - Albin Larssen vei, og Opsundveien sør

Det tas forbehold om at fremdriften kan endre seg underveis. Det må tas høyde for at man kan få besøk en dag tidligere eller senere enn opprinnelig planlagt. De boligene man ikke rekker i henhold til planen vil få besøk i løpet av uke 38.

Det er derfor ønskelig at det er noen hjemme på en av dagene, slik at vi kan gjennomføre registreringene. Det ikke nødvendig å avtale tid, da Norconsult sine representanter vil gå fra bolig til bolig i de aktuelle ukene. Dersom man ikke har anledning til å være hjemme i de planlagte ukene eller i oppgitt tidsrom, eller man ønsker å avtale et tidspunkt, så ta kontakt med Norconsult på e-post synne.graven-sneltorp@norconsult.com eller på sms på nummer 99 48 65 63 mellom kl 0900 og 1500. Det er ønskelig at man hovedsakelig benytter e-post og sms, da dette forenkler koordineringsjobben og registreringen.

Besiktelsen vil ikke ta mer enn omtrent 15-20 minutter.

Fordeler ved å separere vannet

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

 • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
 • Etter å ha separert ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
 • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:

 • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
 • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
 • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.

Her finner du tips om hvordan du kan gå fram for å få separert avløpsledningene, og tips om hvordan du kobler fra taknedløpet.

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger hovedsakelig på offentlig grunn. Der det er nødvendig å krysse private eiendommer, vil Sarpsborg kommune kontakte grunneierne.

I byggeperioden vil det bli begrenset fremkommelighet, men det skal likevel sørges for tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved gjennomføringen av tiltaket. Sarpsborg kommune vil orientere mer om dette før anleggsoppstart.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet Eiendom Marthe Martinsen, tlf. 90 92 18 07. marthe-emilie-ostberg.martinsen@sarpsborg.com

Norconsult, Tommy-André Olsen, tlf.  47 27 70 91. tommy-andre.olsen@norconsult.com