>Vinter og veier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vinter og veier

02.01.2018

Sarpsborg kommune har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier i Sarpsborg. Arbeidet utføres dels av kommunens eget mannskap, dels av innleid mannskap.

Brøyting av kommunale veier starter normalt ved en snømengde på fem centimeter. Normalt vil alle kommunale veier være brøytet innen seks-åtte timer.

Trafikanter vil likevel måtte regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers. For at forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og innbyggere.

Kommunen skal brøyte, strø og vedlikeholde 322 kilometer veier, 48 kilometer gang- og sykkelveier og 7 kilometer sykkelfelt. Det er et krevende arbeid. Alle må ha forståelse for at det ikke er optimale føreforhold overalt til enhver tid.

Sjekk om din vei er kommunens ansvar

Ikke alle veier brøytes av kommunen. Nå kan du sjekke om du bor ved en vei som skal brøytes av kommunen eller ei.
Klikk her for å komme til et søkbart kart.

Slik bruker du kartet:

Her får du opp et kart med ulike fargemarkeringer. Du kan søke på gatenavn om du ønsker det. Rød markering er kommunale veier. Svart er private veier som ryddes av kommunen. Blått er gang-/sykkelveier. Grønt er parkeringsplasser o.l. Alle disse fargekodene vedlikeholdes av Sarpsborg kommune. Veier uten fargekode er ikke kommunens ansvar. Det kan for eksempel være noen private veier, fylkesveier eller riksveier som andre har ansvar for. 

Oppfordringer til boligeiere og bilister:

 • Rydd fortau for is og snø, og strø fortauet utenfor egen eiendom. Dette er i henhold til Sarpsborg kommunes politivedtekter en plikt for alle huseiere.
 • Sørg for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper fra dine bygninger.
 • Sørg for at det er så framkommelig som mulig fra offentlig vei og fram til avfallsbeholderne på din eiendom.
 • Unngå parkering som er til hinder for effektiv brøyting.

Kontaktinformasjon

Her finner du kontaktinformasjon vedrørende brøyting og strøing:
 • Alle henvendelser om kommunale veier bes rettet til kommunen. 
  Normalt tar det seks timer fra brøyting igangsettes til samtlige kommunale veier er brøytet. Innbyggere bes vente til de antar at denne tiden er gått før de eventuelt varsler om mangler ved brøytingen. Meldinger som kommer inn før hele brøyterunden er sluttført registreres ikke. Unntak gjelder for nødsituasjoner.

 • Varsling om forhold rundt brøyting og strøing kan enkelt gjøres i FEILMELDINGEN. 
  Bruk av denne tjenesten sikrer at nødvendig informasjon kommer direkte til rett instans. Meldingene vil bli betjent første ordinære arbeidsdag.

 • Ved akutte situasjoner må telefon benyttes: Tlf. 69 10 80 00.
  (Automatisk svar på kveldstid og i helger, tast 3 for å komme til vakt.)

 • Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen. 
  Tlf: 175.   E-post: firma-ost@vegvesen.no .

Informasjon om igangsetting av brøyting og problemer med brøyting og strøing vil bli lagt ut på www.sarpsborg.com og på kommunens Facebook-side.

Sarpsborg kommune brøyter også private veier med fast bosetting ut fra inngåtte avtaler. Brøyting av private veier starter normalt ved en snømengde på åtte centimeter. Henvendelser om dette kan gjøres på samme måte som for kommunale veier.

Lurer du på noe?Ta kontakt med servicetorget, tlf: 69 10 80 00.

Strøsand ved glatt føre

Sarpsborg kommune vil sikre innbyggerne tilgang på strøsand når det er glatt. Å strø glatte veier, fortau og gårdsplasser med sand er en god måte å forebygge ulykker og skader på.

Kommunen har beredskap for å strø det kommunale veinettet når forholdene tilsier det. Det kan likevel oppstå situasjoner der disse veiene er glatte, fordi det tar tid før alle veier er blitt strødd og fordi effekten av strøing kan være kortvarig.

Kommunen ønsker derfor å legge til rette for at innbyggere som ved noen anledninger ønsker å strø offentlige veier selv kan gjøre dette. Videre ønsker kommunen å oppmuntre innbyggerne til å strø fortau og gårdsplasser.

Sarpsborg kommune vil legge til rette for 21 mulige henteplasser for strøsand når det er stabilt vintervær, ikke ved kortvarig akutt glatt føre. Blir strøsanden utsatt for mye regnvær blir saltet vasket bort og sanden fryser til hard klump ved 

Sandhaugene er myntet på normal bruk for privatpersoner, ikke fullstendig strøing av lengre private veistrekninger eller næringsområder. Det gjøres oppmerksom på at sanden inneholder salt, og følgelig egner seg dårlig til annet enn strøing.

21 mulige henteplasser for strøsand når det er stabilt vintervær:
 • Sirkustomta, Sentrum
 • Parkeringsplass i Kirkegata (ved tidl. Pizza 3), Sentrum
 • Krysset Herresalveien / Vannverksveien, Kurland
 • Bergsvingen v/ trafo og trykkstasjon, Kurland
 • Parkeringsplassen ved Tunevannet, Lande
 • Parkeringsplassen ved Tunebanen, Grålum
 • Parkeringsplassen ved Tune rådhus, Grålum
 • Snuplass ved Damveien, Hannestad
 • Tindlund-skolene
 • Greåker torg
 • Bussholdeplassen ved Stikkaåsen
 • Jelsnes skole
 • Ise Mølle
 • Hafslund IFs fotballbane, Hafslundsøy
 • Sika-krysset, Bede
 • Fladebyveien ved bommen, Høysand
 • Høysandveien ved snuplassen, Høysand
 • Skjeberg rådhus ved basketbanen, Borgenhaugen
 • Feriehjemmet ved snuplassen, Kvastebyen
 • Skjebergkilens marina, Ullerøy

Sarpsborg kommune har også plassert ut rundt 100 sandkasser for strøsand langs de kommunale veiene. Disse er plassert på steder der kjøreforholdene kan bli spesielt vanskelige når det er glatt, og er satt ut for at de som ønsker det kan strø på disse stedene ved behov. Denne sanden skal ikke hentes for strøing andre steder. Det henvises da til henteplassene.

Brøytevennlig parkering

Les mer om parkering her.