>Bofellesskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bofellesskap

Publisert: 04.01.2022

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud som kan vurderes når den enkelte ikke kan bo hjemme.

Bofellesskap i kommunen

Haugvoll bofellesskap

Besøksadresse: Myrvoldveien 21, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon: 992 05 843 (07.30-22.45)
Natt-telefon: 911 89 635 (22.45-07.30)

E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Frisør: Tlf. 996 22 257
Fotpleie: Tlf. 975 38 879
Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74

Haugvoll bofellesskap består av 29 bofellesskapsleiligheter. Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer pr. leilighet. Hver etasje (2) består av leiligheter med felles oppholdsrom og kjøkken. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. Utenom kontortid kontaktes legevakt ved behov. Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og dens pårørende.

Teamleder:

Hege-Kristin Johansen, telefonnummer 413 37 766    

Karl Johans gate bofellesskap 4. og 5. etasje

Telefonnummer: 982 91 911 
Besøksadresse: Karl Johans gate 1, 1706 Sarpsborg 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet i 4. og 5. etasje har 13 leiligheter for personer med funksjonsnedsettelser. En leilighet er litt større og er tilrettelagt for to personer. 

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og assistenter.

Leilighetene er pasientenes eget hjem. De betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.


E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Wenche Skjeklesæther tlf: 415 30 261

Thranesgate bofellesskap

Telefonnummer: 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Thranes gate bofellesskap har 32 leiligheter for pasienter fra 18 år og oppover med fysiske eller psykiske begrensninger. Thranes gate bofellesskap ligger sentralt  i Sarpsborg med nærhet til busstasjon.

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør og assistenter.

Leilighetene er pasientenes eget hjem, og de betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Målet er at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes egenverd og livsførsel. Pasientene skal oppleve trygghet, ha forutsigbarhet, få god omsorg og forsvarlig pleie.

Teamleder:
Gry Yvonne Lie Tlf: 415 30 219

 

Tuneveien bofellesskap

Telefonnummer: 915 19 420
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 21, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tuneveien bofellesskap består av 20 bofellesskapsleiligheter for beboere med behov for for heldøgnspleie og omsorg.

Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer per leilighet. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. 

Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og pårørende.

Avdelingsleder:
Line Møller  Mob. 982 21 277

Tuneveien bofellesskap er en del av Virksomhet omsorgstjenester Valaskjold.

Valaskjold bofellesskap i omsorgssenteret

Telefonnummer bofellesskap: 900 30 510
Besøksadresse: Trompetveien 5, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 237 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdelingsleder bofellesskapet:
Synnøve Skagemo
Tlf. 996 93 623

Valaskjold bofelleskap består av 48 leiligheter. Bofelleskapet er en del av Valaskjold omsorgssenter og senteret har en trivelig kantine som er betjent på dagtid, innbydende fellesarealer og to flotte sansehager med beplantning og asfalterte stier. Det er tilbud om frisør og fotpleie.

Vi ønsker å ha et nært samarbeid med frivillige, lag og foreninger, skoler og barnehager i nærmiljøet – og selvfølgelig et nært og godt samarbeid med beboere og pårørende.

Bofellesskap for personer med demens

Eplehagen bofellesskap

Telefonnummer bofellesskap 1: 915 11 228
Telefonnummer bofellesskap 2: 415 30 290
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Eplehagen bofellesskap består av 18 leiligheter, fordelt på to avdelinger med åtte beboere på hver avdeling. Hele bygget er på ett plan.

Hver leilighet er på 35 kvadratmeter og består av stue/soverom, bad og utvendig bod. Fellesarealene består av kjøkken, flere stuer og en flott sansehage. 

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med både vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, aktivitør og en miljøarbeidende kokk.

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du

 • Ha en demenssykdom
 • Ha behov for heldøgnsomsorg

Formålet med bofellesskap for personer med demens er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Teamleder:
Celin Lindbeck, tlf. 952 97 428

Kurland bofellesskap

Telefonnummer 900 55 547.
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet består av 29 leiligheter fordelt på fire avdelinger.  Hver avdeling inneholder syv til åtte leiligheter. Leilighetene er på 45 kvm og består av gang, stue, bad og ett soverom. Fellesarealene består av kjøkken, stue og sansehage.

Bofellesskapet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, miljøkokk og assistenter.

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du

 • Ha en demenssykdom
 • Ha behov for heldøgnsomsorg

Formålet med bofellesskap for personer med demens er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet.

Leilighetene er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang tlf. 915 13 115

Fagsykepleier:
Annette Noorda tlf. 908 61 629

Om bofellesskapene

For å søke om opphold i bofellesskap for personer med demens må du

 • ha en demenssykdom
 • ha behov for heldøgnsomsorg og sykepleie
 • ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp

Formålet med bofellesskap for personer med demens er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet og hvor bolig og bemanning kan bidra til selvstendig og sosial kontakt.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Hver beboer har sin egen leilighet. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. I tilknytning til bofellesskapet er det etablert heldøgns hjemmebaserte tjenester som yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og aktivisering.

Kommunen har ulike bofellesskap basert på brukernes behov.

 • Bofellesskap
 • Bofellesskap for personer med demens
 • Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser
 • Bofellesskap for personer med bistandsbehov
Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helse- og omsorgstjenester?

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage på vedtak

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.