>Tilvisnings-/tildelingsavtaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilvisnings-/tildelingsavtaler

Publisert: 12.06.2024

Kommunen ønsker samarbeid gjennom inngåelse av tilvisningsavtaler med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger med livsløpsstandard.

Sarpsborg kommune har behov for boliger med livsløpsstandard, sentrumsnært eller i nærheten av offentlig kommunikasjon. Det er ønskelig å inngå tilvisningsavtale med en eller flere leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Målgruppen for boligene skal i hovedsak være innbyggere som har rett på kommunal bolig med livsløpsstandard. I hovedsak ønsker kommunen mindre boenheter med ett eller to soverom. Det er et mål å fremskaffe egnede utleieboliger og legge til rette for at beboere kan bo hjemme så lenge som mulig. Prosjekter med hensiktsmessige fellesarealer og gode planløsninger etterspørres spesielt. Det er fint med muligheter for parkering for en del av leilighetene.

I tilvisningsavtaler skal kommunen ha tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 % av boligene til enhver tid (avtalens varighet 20 år). Det er huseier som inngår leiekontrakt direkte med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisnings- og tildelingsrett se Husbankens nettside.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisningsavtale kan det søkes lån (inntil 85 %) i Husbanken til hele prosjektet. Ved etablering av utleieboliger med tildelingsavtale kan det søkes en kombinasjon av tilskudd til utleieboliger og lån i Husbanken (inntil 85 %)

Veiledning

Husbanken: Veileder for grunnlån

Husbanken: Veileder for tilskudd til utleieboliger

Boliger med livsløpsstandard

Boliger med livsløpsstandard skal:

 • være utformet i henhold til universell utforming av byggverk del 2: Boliger (NS 11001- 2:2018)
 • oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 i henhold til branntekniske krav, og det skal innstalleres sprinkelanlegg
 • tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven
 • være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons og varslingsystem, og annen velferdsteknologi
 • tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven og byggeforskriftene
 • beskrivelse av utleieselskapet
 • ferdigsstillelsestidspunkt
 • beliggenhet, nærhet til Sarpsborg sentrum, kollektivtrafikk og fasiliteter
 • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
 • husleienivå tilsvarende gjengs leie

Boligtilbydere kan tilby boenheter i flere prosjekter, og de må selv disponere/skaffe tomt til prosjektene. Tilbudene må inneholde:

 • Beskrivelse av utleieselskapet (vedlagte momentliste benyttes
 • Firmaattest
 • Dokumentert gjennomføringsevne
 • Årsregnskap for 2023 inkludert noter/revisor- og styrets årsberetning
 • Regnskap hittil i år eller åpningsbalanse for nyetablerte selskaper
 • Plan- sitt og fasadetegninger og situasjonsplan dersom dette foreligger, se vedlagte momentliste

Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Sarpsborg kommune: Boligkontoret ved avdelingsleder Robin Brynildsen. E-post: robi@sarpsborg.com