>Boligkontoret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Boligkontoret

Publisert: 30.01.2024

Boligkontoret kan gi informasjon, råd og veiledning om å skaffe eller beholde egen bolig. Boligkontoret har ansvar for saksbehandling av boligsosiale saker.

Hvis du har kommet i en vanskelig situasjon, og trenger bistand med et sted å bo, kan boligkontoret hjelpe deg. Det finnes ulike typer ordninger som kan være aktuelle. Her kan du lese mer om ordningene som boligkontoret har ansvar for, og du finner informasjon om hvilke kriterier man må oppfylle for å kunne søke. 

Boligkontoret administrerer også mange av Husbanken sine ordninger.

Les også: Viktig informasjon til deg som har lån i Sarpsborg kommune

Åpningstid og kontaktopplysninger

Kontoret har stengt, men du kan avtale tid. 
Telefontid: 10.00-14.00

Tlf.nr. 69 10 86 00

Boligkontoret finner du i Kirkegata 69, ved torget.

Startlån

Les mer om startlån her.

Bostøtte

Bostøtte er en støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Alle over 18 år kan søke, bortsett fra studenter og personer i førstegangstjeneste. Om du er student med barn, om du tar studier som er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak, eller om du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke om bostøtte.

Mer om bostøtte

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle i husstanden må være registrert i folkeregisteret innen den første i måneden det søkes for. Bor du i bofellesskap, kan du også søke bostøtte.

På denne siden kan du lese mer om bostøtte, og finne søknadsskjema for ordningen.

Bostøtte søkes elektronisk - søk bostøtte her. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Du får pengene rundt den 20. i neste måned.  

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue, hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen, hvis boutgiftene endrer seg, eller hvis en i husstanden blir student. Du skal da benytte dette skjemaet for å melde i fra om endringene.

Hvis du flytter til ny bolig må du søke om bostøtte på nytt.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Hos Husbanken kan du lese mer om klage på vedtak om bostøtte. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Alle som får innvilget bostøtte, får i tillegg strømstøtte. Mer informasjon om dette finner du under Støtte til strømutgifter i 2024 - Husbanken 

Tilskudd for tilpasning av bolig

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.

Mer om tilskudd for tilpasning av bolig

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet kan gis til eldre som vil gjøre  forebyggende tiltak i boligen sin. Tilskudd gis både til enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen, og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen. Behovet for tilskudd blir vurdert ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Det er et kriterie at tilpasningen må være hensiktsmessig,

På denne siden kan du lese mer om tilskudd for tilpasning av bolig, og finne søknadskjema for ordningen

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til etablering er en ordning som skal bidra til å skaffe deg en egnet bolig. Ordningen kan også brukes for å sikre at du kan bli boende i boligen.

Mer om tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet kan gis til å kjøpe bolig, eller til refinansiering. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån.

Tilskudd til etablering gis til deg som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene et lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd, og det er derfor bare de med størst utfordringer kan regne med å få tilskudd.

Husbanken har mer informasjon om tilskudd til etablering i egen bolig. På denne lenken finner du søknaddsskjema for tilskudd til etablering i egen bolig.

Fysisk tilrettelagt bolig

En fysisk tilrettelagt bolig er en bolig for personer som har nedsatt funksjonsevne. En slik bolig skal utsette behovet for institusjonsplass, og skal bidra til å redusere behovet for hjemmebaserte tjenester.

Mer om fysisk tilrettelagt bolig

Om du søker om fysisk tilrettelagt bolig, vil det også bli vurdert kjøp av en annen og mer egnet bolig, tilskudd til tilpasning av bolig, eller at du får tilbud om en tilrettelagt innskuddsbolig. Når vi behandler søknad om fysisk tilrettelagt bolig, blir det også sett nærmere på om alle muligheter for tilrettelegging i den nåværende boligen er forsøkt. 

En ergoterapaut vurderer tilrettelegging og endringer i boligen. Her kan du lese mer om ergoterapitjenesten Sarpsborg kommune.

Du skal ha et svar, eller et foreløpig svar, på søknad om fysisk tilrettelagt bolig i løpet av 4 uker. Kriterier for å søke:

 • Du må levere søknad
 • Du må være over 18 år
 • Du må ha lovlig opphold i Norge
 • Du må ha bodd i Sarpsborg de siste 12 månedene
 • Du må være, eller i ferd med, å bli uten egnet bolig
 • Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og de forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av andre kommunale tjenester
 • Du kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til å skaffe en bolig selv
 • Legeerklæring som beskriver funksjonsnivå

Her kan du søke digitalt - fysisk tilrettelagt bolig

Her kan du søke via papirskjema - fysisk tilrettelagt bolig - PDF.

Søknader sendes Sarpsborg kommune, Avdeling boligkontoret, Pb 237, 1702 Sarpsborg.

Ordinær bolig

Hvis du ikke kan skaffe deg ny bolig på grunn av helsemessige eller sosiale problemer eller økonomi, kan du søke om å leie en ordinær bolig. Dette er en midlertidig løsning for den som er i en vanskelig situasjon. Leietiden er derfor opptil tre år. Det kan stilles krav til oppfølging i boligen.

Mer om ordinær bolig

Det er enkelte kriterier som må oppfylles for å få kunne kvalifisere for ordinær bolig:

 • Du må levere søknad
 • Du må være over 18 år.
 • Du må ha lovlig opphold i Norge
 • Du må ha bodd i Sarpsborg de siste 12 måneder
 • Du må være, eller være i ferd med å bli uten bolig
 • Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av andre kommunale tjenester
 • Du kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til å skaffe en bolig selv.

Boligkontoret vil vurdere andre tiltak for å løse behovet for bolig. Startlån kan være et slik tiltak for å gjøre det mulig å kjøpe bolig. Du kan lese mer om startlån i Husbanken her. 

Du kan søke om ordinær bolig både via digitalt skjema eller på papir. Det digitale skjemaet er utviklet av Husbanken. Sarpsborg kommune mottar og behandler søknadene om ordinær bolig. 

Her kan du søke digitalt - ordinær bolig

Her kan du søke via papirskjema - ordinær bolig - PDF.  

Søknad om ordinær bolig behandles etter forvaltningsloven. Du skal ha et svar, eller et foreløpig svar, i løpet av 4 uker.

Søknader på papirskjema sendes Sarpsborg kommune, Avdeling boligkontoret, Pb 237, 1702 Sarpsborg.

Bosatt i kommunal bolig

Informasjon til deg som bor i kommunal utleiebolig.

Mer informasjon om kommunal utleiebolig

I husleiekontrakten står det hvilke rettigheter og plikter utleier og leietaker har. Det er viktig å merke seg plikten til å holde egen bolig og fellesarealene i orden.

I tillegg til kontrakten er det også ordensregler som leietaker er forpliktet til å følge - PDF. Her finner du house rules in english - PDF. 

Husk at en ordinær kommunal bolig kun er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig situasjon. Leietiden er derfor satt til maksimalt 3 år. Det er derfor viktig at du så snart som mulig planlegger å finne bolig på det private leiemarkedet. Du kan til en hver tid se boliger til leie på finn.no Om du i løpet av leieforholdet får fast inntekt og ønsker å søke lån til kjøp av egen bolig, finner du mer info om startlån på Husbankens hjemmeside

Skade eller feil: Oppstår det en skade eller feil i leiligheten som ikke er leietakeren sit ansvar, må dette meldes fra via dette skjemaet - PDF, eller til Boligkontoret på telefon 69 10 86 00. Det er leietakeren som har ansvaret for å utbedre andre skader eller feil. Hvis Boligkontoret utbedrer feil som er leietaker sitt ansvar, vil du bli fakturert for arbeidet.

Her finner du oversikten over leietakers vedlikeholdsansvar.

Behov for flere nøkler: Om du trenger flere nøkler, eller har mistet nøkkelen din, er du selv ansvarlig for å erstatte dette. Dette gjelder også bytte av lås. Ved bytte av lås skal Boligkontoret også ha en ekstranøkkel. Dette gjelder ikke leiligheter som har låssystem med nummererte nøkler. Her finner du søknadsskjema for ekstra nøkler - PDF. 

Om du bor i borettslag må du henvende deg til borettslagets styre eller vaktmesteren hvis du trenger ny nøkkel. 

Når du ønsker å avslutte leieforholdet skal dette skjemaet benyttes.

Boligkontakter

Boligkontakten skal bidra til at du mestrer å bo i egen leilighet, og får et godt forhold til dine omgivelser.

Mer om boligkontakter

Boligkontakten følger opp at leiligheten blir tatt godt vare på, og er et hyggelig sted å bo. Boligkontakten er tilgjengelig for leietakeren og andre, og følger opp praktiske spørsmål, manglende innbetaling av husleie, eller evetuelle klager fra leietaker eller noen i omgivelsene. Boligkontaktene har ett tett samarbeid med tjenesteapparatet i kommunen. 

 

Tilvisnings-/tildelingsavtaler

Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger

Sarpsborg kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Les mer om kommunens tilvisnings-/tildelingsavtaler her.