>Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Publisert: 06.01.2021

Er du sterkt funksjonshemmed, men selv i stand til å lede assistentene (ta arbeidslederrollen), kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse.

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp. Innenfor de rammer som kommunen vedtar kan du i prinsippet selv styre tjenestene.  Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemmingen.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Vilkår

Sarpsborg kommune er ansvarlig for driften av tjenesten, og hvem som skal utføre den. Hvis du blir tildelt BPA er du selv med på å intervjue, ansette og planlegge arbeidet.

Det betales egenandel for den del av tjenesten som er knyttet til husholdningsoppgaver (praktisk bistand husholdning).

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-8 (Brukerstyrt personlig assistanse)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (rundskriv) - PDF

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven): 

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket. 
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar: 

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Det er to team som saksbehandler BPA – Team livslange tjenester til hjemmeboende barn, utviklingshemmede og autister, Team samordna tjenester til voksne

Team livslange tjenester

Mer om Avdeling livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdeling livslange tjenester følger opp og gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt voksne utviklingshemmede og autister når de er ferdig med skole eller flytter i egen bolig. Avdelingen skal bidra til at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Område barn og unge:

 • Tilbud om koordinator til alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne
 • Systematisk pårørendestøtte og oppfølging av familien
 • Saksbehandler tjenestene avlastning, omsorgslønn, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og barnebolig

Område boveiledning:

 • Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som har flyttet i egen bolig eller mottar arbeids- og aktivitetssenter
 • Tildeler bolig med bemanning og arbeids- og aktivitetssenter til samme gruppe
 • Saksbehandler tjenestene praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, arbeids- og aktivitetssenter, BPA og støttekontakt

Avdelingen har ansvar for drift av støttekontakttjenesten i Sarpsborg kommune og rekrutterer og veileder støttekontakter. Denne tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • Individuell støttekontakt
 • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 • Aktivitetstilbud i eksisterende lag, forening, korps m.m. (Fritid med bistand/FMB)

Avdelingsleder
Anders Reknes
telefonnummer: 98 28 96 64