Start Kari chatbot Spør meg

>Personlig assistent og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Personlig assistent og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

01.01.2017

Er du sterkt funksjonshemmed, men selv i stand til å lede assistentene (ta arbeidslederrollen), kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse.

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp. Innenfor de rammer som kommunen vedtar kan du i prinsippet selv styre tjenestene.  Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemmingen.

Last ned søknadsskjema her - PDF

Vilkår

Sarpsborg kommune er ansvarlig for driften av tjenesten, og hvem som skal utføre den. Hvis du blir tildelt BPA er du selv med på å intervjue, ansette og planlegge arbeidet.

Det betales egenandel for den del av tjenesten som er knyttet til husholdningsoppgaver (praktisk bistand husholdning).

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-8 (Brukerstyrt personlig assistanse)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ... (rundskriv)

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven): 

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket. 
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar: 

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Det er Team omsorg som har ansvaret for tjenesten. Les mer om teamet her:

Mer om Team livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team livslange tjenester ivaretar rådgivning, veiledning og saksbehandling innenfor følgende områder:

 • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming
 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)
 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.
 • Team livslange tjenester er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Teamleder
Anders Reknes  
Tlf. 982 89 664