>Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Publisert: 06.01.2021

Er du sterkt funksjonshemmed, men selv i stand til å lede assistentene (ta arbeidslederrollen), kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse.

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp. Innenfor de rammer som kommunen vedtar kan du i prinsippet selv styre tjenestene.  Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemmingen.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Vilkår

Sarpsborg kommune er ansvarlig for driften av tjenesten, og hvem som skal utføre den. Hvis du blir tildelt BPA er du selv med på å intervjue, ansette og planlegge arbeidet.

Det betales egenandel for den del av tjenesten som er knyttet til husholdningsoppgaver (praktisk bistand husholdning).

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-8 (Brukerstyrt personlig assistanse)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (rundskriv) - PDF

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven): 

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket. 
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar: 

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Statsforvalteren.

 

Avdeling helseforvaltning

Mer om avdeling helseforvaltning

Avdelingen mottar og fordeler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i Sarpsborg kommune. I tillegg saksbehandler de søknader- og tildeler tjenester etter helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen skal bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Avdelingen er delt inn i tre områder, i tillegg gjøres beregning av egenandel for kommunens sykehjemsplasser i denne avdelingen.

Område voksen

Saksbehandler tjenestene korttidsopphold, sykehjem, bofellesskap, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I tillegg pårørendestøtte som er:

  • Omsorgsstønad
  • Avlastning
  • Opplæring/veiledning

Område barn/unge

Saksbehandler tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt hjemmeboende voksne med utviklingshemming og/eller autisme.

Tjenestene er pårørendestøtte i form av omsorgsstønad, avlastning, opplæring/veiledning og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barnebolig og støttekontakt.

Område boveiledning:

Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som skal/eller har flyttet i egen bolig eller har tilbud ved arbeids- og aktivitetssenter.
Tjenestene er bolig med bemanning, arbeids- og aktivitetssenter, praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakt.


Leder/Kontakt

Avdelingsleder er Tina S. Bjørnsen og avdeling helseforvaltning nås per telefon via servicetorget 69 10 80 00.

Søknad
Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her