Hopp til hovedinnholdet

Kruseløkka ungdomsskole

>Fag og valgfag

Innhold

Fag og valgfag

04.01.2022

Fagfordeling

I noen fag har vi visse tilrettelegginger og mindre grupper:

 • Mat og helse er på 9. trinn. Klassene deles da i to, og gruppene fordeles på to mat- og helserom. Karakteren teller ved inntak til videregående skole.
 • Musikk har elevene bare på 8. og 9. trinn. Karakteren fra 9. trinn teller ved inntak til videregående skole.
 • Kunst- og håndverk er på 8. og 10. trinn. På 8. trinn har elevene faget to timer i uka, delt i tre bolker. På 10. trinn har klassene faget tre timer i uka, med mye vekt på digitalt designarbeid.
 • matematikk og engelsk har vi to grupper ekstra per trinn. I perioder nivådeles disse gruppene. Elevene kan bytte grupper etter hvordan de mestrer kompetansemålene. Elever som sliter med fagene og med å nå kompetansemålene, kan veiledes i mindre grupper med enklere oppgaver i alternative læreverk.
 • Norsk sidemål begynner elevene med etter jul i 8. klasse.
 • 2. fremmedspråk/tilvalg tilbyr vi undervisning i tysk, fransk, spansk, engelsk fordypning, matematikk fordypning og arbeidslivsfag. Dette siste faget er ment for de elevene som trives mer med praktiske oppgaver enn språkfagene, og som har tenkt seg inn på de yrkesfaglige programmene på videregående skole. Fordypning i matematikk vil si en ekstra elementær grunnopplæring i faget. Her kan du lese mer om "Læreplan i fremmedspråk", "Læreplan i fordypning i engelsk", "Læreplan i fordypning i matematikk" og "Læreplan i arbeidslivsfag for ungdomstrinnet".
 • Valgfag tilbys på alle trinn. Disse holdes ulike steder på skolen, fortrinnsvis på slutten av dagen.

Valgfag

Læreplanene for valgfag i Norge ligger her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-for-valgfag/. Valgfagene som tilbys på Kruseløkka vil variere fra år til år. Hvilke valgfag som gjennomføres hvert år, avhenger blant annet av søkningen til de enkelte valgfagene.

Valgfagene foregår i to skoletimer per uke. Meningen er at det skal være en mest mulig praktisk rettet undervisning, for å gi økt motivasjon og læring blant elevene. Valgfagene skal være tverrfaglige og ha innhold fra minst to andre skolefag.

Her kan du lese om mulige aktiviteter i valgfagene. Aktivitetene varierer noe fra år til år.

Medier og kommunikasjon

Å skrive/lese/jobbe med digitale ferdigheter og presentasjoner

 • Elevbedriftsarbeid
 • Litteratur – lesing/formidling
 • Skoleavis - redaksjonsarbeid, sosiale medier, nettbruk, film, reklame, design, journalistikk

Fysisk aktivitet og helse i Dumpa/ute

Passer for deg som liker å være aktiv og som samtidig ønsker å lære mer om kosthold og helse.

Dette valgfaget krever at du har klær til å være ute hele året. Utstyr til de ulike aktivitetene kan du eventuelt låne på «Skattkammeret» ved Sarpsborg stadion.

Fysiske aktiviteter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter
 • Gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever
 • Samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede

Kosthold og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet
 • Planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg
 • Lage enkle og ernæringsmessige gode måltider ute

Fysisk aktivitet - toppidrett (9. og 10. trinn)

Her er kriteriene som må være oppfylt for at elevene skal få dette valgfaget:

 • Må ha gymretningen idrettsglede på skolen og delta aktivt her
 • Må være med i en organisert fritidsaktivitet
 • På 9. trinn har det vært basistrening- forebygge for å «tåle» tøff trening + teori
 • 10. trinn. Jobbe mer i dybden på din idrett – i organisert idrett + teori – fysiologi og anatomi

Friluftsliv

Passer for deg som liker å være ute i naturen

Kriterier

 • Må kunne sykle
 • Ha klær til å være ute i all slags vær

Innhold

 • Fottur
 • Sykkeltur
 • Orientering/lese kart
 • Matlaging på kokeapparat og bål
 • Skøyter
 • Isfiske
 • Prosjektarbeid
 • Sopptur
 • Bærtur
 • Garnfiske og stangfiske
 • Forsøk/tester
 • Ulike turer i skog og mark for å utforske naturen og naturressurser

Innsats for andre

Passer for deg som liker å hjelpe eller jobbe sammen med og for andre.

Om frivillighet. Eksempel:

 • Undersøke hva frivillighet innebærer, hva som driver frivillige og presentere en frivillig organisasjon.
 • Besøk fra Sarpsborg frivillighetssentral med tema «å være en frivillig.»

Innsats for en god sak. Eksempel:

 • Planlegging og gjennomføring av Demensaksjonen i samarbeid med Sarpsborg demensforening. Vi følger undervisningsopplegg laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 • Planlegging og innsamling av penger til NRK TV-aksjonen, f.eks. flaskepant. Delta i konkurranse om beste TV-aksjon-suppe.
 • Planlegging og gjennomføring av innsats for selvvalgt målgruppe

Innsats for barn, ungdom og eldre. Eksempel:

 • Aktivisering av eldre i bofellesskap i samarbeid med diakontjenesten i Sarpsborg menighet.
 • Kurs for eldre i sosiale medier.
 • Skape aktiviteter for barn i SFO.
 • Planlegging og gjennomføring av inkluderende aktiviteter i skolegården på Kruseløkka. F.eks.: invitere til ballspill, lek i skolegården og andre uteaktiviteter.
 • Samarbeide med Kirkens bymisjon/barneskoler om å delta på leksegrupper.

Reiseliv

Bli kjent med ulike reisemål og lage...

 • Reisemålsbrosjyrer
 • Lage et reisemål med tekst, bilde/film, lyd
 • Lage en guidet busstur med for elevene i reiselivsgruppa
 • Levere en individuell brosjyre
 • Presentere Sarpsborg og området rundt for/som et turistmål

Design og redesign

Passer for deg som liker å jobbe praktisk med ulike materialer:

 • Inspirasjonsbok
 • Lage nytt av brukt/gammelt

Programmering

Dette valgfaget fungerer best for deg hvis du er trygg i de grunnleggende ferdighetene i matematikk.

Dette lærer du noe om:

 • Hvordan en datamaskin fungerer og er bygd opp
 • Bygge opp programmer, feilsøke
 • Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.

Ideer og praktisk forskning

Passer for deg som liker å bygge/tegne.

 • Lage teorier/tegninger/produkter og teste ut om/hvordan de virker.
 • Flaskerakett
 • Musefellebil
 • Åpen oppgave «forskerspiren»

Produksjon for scene (8. og 10. trinn)

Passer for deg som liker å stå på en scene eller ønsker å lære deg å jobbe med scenetekniske ting som lyd og lys.

 • Sang
 • Dans
 • Dramatisering

Utvikling av produkter og tjenester

Passer for deg som liker å jobbe praktisk.

 • Entreprenørskap/elevbedriftsarbeid
 • Utvikle produkter individuelt/i gruppe
 • Utplassering i perioder på f.eks eldresenter

Kulturarv

 • Lokal kunst, kultur og tradisjoner
 • Besøk på f.eks. Borgarsyssel,
 • Lage tradisjonelle matretter under f.eks. 2. verdenskrig
 • Slektsforskning
 • Samtaler med eldre, lage f.eks fotobok og fortellinger
 • Ulike tradisjoner i religioner
 • Elevbedriftsarbeid

Demokrati i praksis

Valgfaget passer for elever som er sammfunnsengasjerte og ønsker å gjøre en forskjell ved å være delaktig i endringer som skjer på skolen og i vårt nærmiljø.

I opplæringen i demokrati i praksis skal elevene arbeide med:

 • Menneskerettigheter og demokratiforståelse
 • Faget skal bidra til å få fram erfaringer og synspunkter de unge har, og gjøre dem i stand til å komme med innspill i saker som angår dem
 • Faget gir mulighet til å arbeide praktisk sammen med skolens elevråd, i skolemiljøet, i lokalsamfunnet og med globale forhold
 • Valgfaget skal fremme utviklingen av et inkluderende miljø som er preget av trygghet og sosial tilhørighet, der forbyggende tiltak og konfliktløsning inngår
 • Faget skal stimulere til deltakelse og engasjement i demokratiske prosesser

Internasjonalt samarbeid - rettet mot spansk- og engelsktalende land

Den generelle læreplanen i valgfaget finner du her: https://www.udir.no/kl06/ISA1-01

Internasjonalt samarbeid handler om å engasjere seg i internasjonale spørsmål og utvikle forståelse av globale sammenhenger og utfordringer. Faget passer for deg som er interessert i å lære om andre kulturer, om internasjonale problemstillinger som global rettferdighet og menneskerettigheter, og hvordan land jobber for å skape fred og å løse krig og konflikter.

Ved arbeid i faget får du:

 • Innsikt i egen og andres kultur, og en dypere forståelse av hva kultur innebærer.
 • Lære om hvordan internasjonale organisasjoner og -bevegelser jobber.
 • Foredrag av mennesker som jobber med internasjonale spørsmål. Vi får besøk av FN-sambandet, og lederen av organisasjonen Amigitos som jobber i Den dominikanske republikk.
 • Lære om hvordan ungdommer har det i andre land, og mulighet til å kommunisere med ungdommer i Den dominikanske republikk.
 • Praktisk erfaring i å kommunisere med mennesker i andre land, og handlingskompetanse i møte med globale utfordringer (via plattformen Etwinning).
 • Planlegge og gjennomføre en innsamlingsaksjon for en internasjonal organisasjon (Amigitos).

Internasjonalt samarbeid - kinesisk

Den generelle læreplanen i valgfaget finner du her: https://www.udir.no/kl06/ISA1-01

Dette valgfaget er rettet mot Kina og kinesisk kultur, med lærer som kan språket og kjenner kulturen godt.

Elevbedrift

På 9. trinn får alle elever mulighet til å starte, drive og avslutte en egen elevbedrift. Vi starter sent på høsten med idémyldring i klassene. Videre dannes ulike elevgrupper. Gruppene jobber så med idéen sin gjennom ulike faser, inkludert det å tegne og lage en prototype. Prosessen er lang og lærerik, og strekker seg til en lokal finale på skolen rundt januar/februar, hvor gruppene presenterer sine idéer eller prototyper. Her blir de 10-12 beste elevbedriftene kåret.

For disse gruppene, så går turen videre til en fylkesfinale. Overbeviser elevbedriftene jurymedlemmene godt nok her om at sin idé og elevbedrift er velfungerende og god nok, så kan de gå videre til en regional finale for elevbedrifter. Kruseløkka ungdomsskole har i flere år utmerket seg positivt i disse finalerundene. Våre elever har vunnet flere priser. De er flinke, overbevisende og kunnskapsrike!

Gangen i det hele veiledes av UE Østfold, Ungt Entreprenørskap. De rettleder lærerne og elevene. Å ha vært gjennom temaet elevbedrift, gir 9. klassingene mye god og nyttig lærdom.

Karriereveiledning og utdanningsvalg

Karrièreveileder og rådgiver ved Kruseløkka ungdomsskole heter Arne-Villy Skrøder. Han har hele 10. trinn i faget utdanningsvalg. Her er det blant annet fokus på yrkesorientering, elevenes interessefelt og videregående opplæring. Videre hjelper han alle elevene med

 • yrkesutplassering for alle elevene på 10. trinn
 • å koordinere søknader til videregående skole
 • utprøving av utdanningsprogrammer på videregående skole for elevene på 9. og 10. trinn

Arne-Villy kan kontaktes på mail

Gode nettsider for utdanning: