>- Et godt, men stramt budsjett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

- Et godt, men stramt budsjett

Publisert: 29.10.2020

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen la i dag fram sitt forslag til budsjett for 2021 og handlingsplan for de neste fire årene. -Det er et stramt budsjett, men ikke så stramt som vi så for oss bare for et par måneder siden, sier hun.

Dokumentet «Handlingsplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021» som ble lagt fram i dag har stor betydning for kommunens innbyggere og næringsliv. Det gir føringer for drift og investeringer i kommunen for de neste fire årene. Politikerne skal nå vurdere eventuelle endringer før dokumentet vedtas i bystyremøtet 10. desember.

Se kommunedirektøren presentere forslag til budsjett her.

4,6 milliarder

Over 4,6 milliarder kroner skal brukes i hvert av de fire neste årene på å drifte tjenestene i Sarpsborg kommune. Det budsjetteres med et netto driftsresultat på 68,8 millioner kroner neste år, økende til 90 millioner kroner i 2024.

-Det er et godt budsjett vi legger fram nå. Det er stramt, men det er vesentlig bedre enn vi fryktet bare for et par måneder siden, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

-Må prioritere

Det er særlig 35 millioner kroner i lavere rente- og pensjonskostnader som har bedret situasjonen. Handlingsplanen legger opp til å sette av 108 millioner kroner til framtidige investeringer i løpet av de neste fire årene. Sammen med tidligere avsatte fond, vil det blant annet være mulig å bygge nytt bibliotek uten å ta opp lån.

-Likevel er mitt klare budskap at vi ikke kan innføre noe nytt og bedre og samtidig forvente at vi kan beholde alt det gamle. Vi må hele tiden tenke omstilling og prioritere de riktige tingene, sier kommunedirektøren.

Skatter og gebyrer

Eiendomsskatten foreslås å forbli som i dag i hele perioden. De fleste gebyrer øker ikke utover prisveksten, men for de fleste vil SFO-prisen bli 2.930 kroner som er drøye 150 kroner mer enn i dag.

Kommunale gebyrer til vann, avløp, renovasjon og feiing vil øke med 1,8% neste år. For en standardbolig blir gebyrene på 12.128 kroner, som er en økning på 213 kroner.

Staten stiller strengere krav til miljøet og det er derfor nødvendig å investere i et nytt renseanlegg. Dette blir muligens den største investeringen for Sarpsborg noensinne og det er satt av 691 millioner kroner til dette i fireårsperioden. Dette vil sannsynligvis føre til en betydelig økning i de kommunale avgiftene fra 2022.

Helse og velferd

Helse- og velferdstjenestene legger beslag på om lag halvparten av totalbudsjettet. Antallet heldøgns omsorgsplasser videreføres som i dag. Men antallet eldre øker betydelig, og innsatsen dreies derfor mot større andel av hjemmebaserte tjenester. Dette er nødvendig for å møte behovene i åra framover. Hjemmetjenestene styrkes derfor med 6 millioner kroner neste år. Det blir brukt mer penger på velferdsteknologi og aktivitetstilbudet til eldre som bor hjemme foreslås økt.

Kommunedirektøren forslår å styrke fastlegeordningen i tråd med regjeringens satsing og legebemanningen på sykehjem. Nye bofellesskap for personer med psykiske lidelser settes i drift 2022 og enda flere planlegges mot slutten av perioden. Barnevernet har en bekymringsfull utvikling med flere barn som trenger tjenester, samt dyrere tiltak. Det er lagt inn en økning på 12 millioner kroner neste år.

Oppvekst

Innenfor oppvekstsektoren er det flere grep som foreslås. Spesialundervisning styrkes kraftig med 14 millioner kroner til grunnskolene og 4 millioner kroner til spesialpedagogisk førskole. I fireårsperioden settes det av 145 millioner kroner til en betydelig oppgradering av Tindlund barneskole og 50 millioner kroner til Grålum barneskole.

Navestad skole foreslås lagt ned. Der er det nå kun 44 elever og bygget er dårlig egnet. Dessuten er det kapasitet ved Hafslund barneskole til å ta imot elevene fra Navestad.

Det er flere barnehageplasser enn behovet tilsier. Avdelinger som i dag står tomme, vil stå tomme også neste år. I tillegg foreslår kommunedirektøren at Varteig barnehage, som har 18 plasser, legges ned høsten 2021.

Det er for øvrig lagt inn 40 millioner kroner til bedre IKT-utstyr i skoler og barnehager. Ullerøy leirskole utbedres for 11 millioner kroner i 2022.

Teknisk

De neste fire årene foreslås mange store investeringer innenfor teknisk, i tillegg til nytt renseanlegg. Det settes av 160 millioner kroner til å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger og 90 millioner kroner til å ruste opp Gatedalen miljøanlegg. Andre viktige investeringer gjelder rehabilitering av Sarpsborghallens svømmeanlegg, utbedring av Pellygata og nye boligområder på Yvenåsen og Navestad/Berg.

Det foreslås også å sette av 51 millioner kroner i 2023 slik at kommunen kan overta avfallsinnsamlingen selv, forutsatt et samarbeid med andre kommuner. Gårdeierne i gågata har i mange år vært med å betale for snøsmelteanlegget og andre driftskostnader i gata. Kommunedirektøren foreslår å fjerne denne betalingen fra og med neste år, som et bidrag til mer aktivitet i sentrum.

Øvrige deler av kommunen

For de øvrige tjenesteområdene i kommunen er det først og fremst nytt bibliotek som tar mye av investeringspotten med 123 millioner kroner og forventet åpning i 2023. Det settes av 26,4 millioner kroner til et felles informasjonssystem for innbyggere og næringsliv. Dette har sammenheng med regjeringens ønske om digitalt førstevalg der nettbasert kommunikasjon er hovedregelen. Lærlingebudsjettet økes med 7,5 millioner kroner i 2021 og 10 millioner året etter. Målet er en gradvis opptrapping av antall lærlinger, til to lærlinger pr. 1000 innbyggere i 2024, tilsvarende 116 lærlinger 

De neste fire årene er det også en rekke viktige planleggingsoppgaver som skal gjennomføres, blant annet ny arealplan, handlingsprogram for Østre bydel og ikke minst planer for en ny veibru over Sarpsfossen.

Her kan se kommunedirektørens Powepoint-presentasjon.

Her kan du lese dokumentet Handlingsplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021 - kommunedirektørens forslag - PDF