>Anbefaling for Borg bryggerier - Klavestad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Anbefaling for Borg bryggerier - Klavestad

09.05.2019 av Maren Lunde

For delstrekningen fra Borg bryggerier til Klavestad anbefaler Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR alternativ Midt 7.

Jernbanealternativ Midt innebærer at ny jernbanelinje vil ligge langs eksisterende jernbanelinje fra Borg bryggerier og inn mot Sarpsborg stasjon. Stasjonen vil ha tilnærmet samme plassering som i dag. Øst for stasjonen i retning Halden ligger den nye jernbanen på sørsiden av Olavsvollen, i samme trasé som dagens spor. Videre fortsetter jernbanen gjennom Tarris, og på bru over Sarpsfossen. Alternativet medfører at Tarris må rives. Ny jernbanebru over Sarpsfossen vil ligge ca. 115 meter nord for dagens jernbanebru. Brua vil være ca. 250 meter lang og overkant jernbanespor på brua vil ligge omtrent 14 meter over normalvannstand i Glomma.

Etter brua dreier jernbanen sørover og legges i dagens jernbanetrasé ved Hafslund skole. Herfra følger ny jernbane eksisterende trasé videre mot Klavestad. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt inn avgreninger til Østre linje, én for tog fra Sarpsborg og én for tog fra Halden.

Foreløpig anbefaling

Bane NOR arbeider med en kvalitetssikring av utredningene som er gjort, og tar forbehold for sin anbefaling om at kvalitetssikringen ikke gir ny informasjon utover det vi vet i dag. Kvalitetssikringen vil være fullført i slutten av juni. Dette er derfor en foreløpig anbefaling.

Det skal også bygges en ny firefelts veg parallelt med ny jernbane, og det blir gang- og sykkelvei der dagens sarpebru ligger. Rundkjøringen ved Hafslund hovedgård vil flyttes nordover. Det er mulig å bygge veibrua før jernbanebrua, med noen midlertidige veiomlegginger. Dette alternativet innebærer at bebyggelsen på Tarris vil bli revet.

Alternativ Midt 7 er det beste alternativet både med henyn til prissatte og ikke-prissatte (landskapsbilde, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold og naturressurser)konsekvenser. Det anslås at dette alternativet vil koste ca 9,4 milliarder. Byggetiden er 4,5 år.

Kan akseptere de andre alternativene

Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR er enige om at de andre alternativene på strekningen kan også aksepteres, men tar forbehold om alternativene nord for Olavsvollen (NFO 9 og NFO 10) ikke fører til at det ikke avdekkes kvikksølv fra Opsund deponi innenfor traseen til disse alternativene.
Det er bystyret i Sarpsborg som beslutter hvilke av alternativene som skal legges ut på høring. Saken skal behandles i november 2019.