>Bukkenes-vedtak var lovlig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bukkenes-vedtak var lovlig

Publisert: 08.03.2022

Statsforvalteren har fastslått at vedtaket om Bukkenes ikke var ulovlig.

Eiendommen Bukkenes på Søndre Karlsøy ble gitt i gave Skjeberg kommune i 1981, under forutsetning at eiendommen skulle brukes som feriekoloni for barn. I 2003 fikk Sarpsborg kommune godkjent at eiendommen kunne selges under forutsetning av at midlene ble brukt på kommunens leirskole i Ullerøy. I 2017 ble området regulert til hyttetomter.

Bystyrets vedtak

I september fattet bystyret vedtak om å selge tre av hyttetomtene, og tilbakeføre fire av hyttetomtene til dyrket mark. I tillegg skal kommunen gå i dialog med Oslofjordens friluftsråd om å bruke hovedhuset på Bukkenes og eventuelt området rundt, som kystledshytte. En slik omdannelse av eiendommen til kystledshytte krever at kommunen ber om å få endret forutsetningen for at testamentet kunne bli endret, og kravet om at inntektene fra salget av Bukkenes ikke skal tilfalle en egen stiftelse, men kunne bli øremerket til oppgradering av Ullerøy leirskole.

Åtte bystyrerepresentanter stilte spørsmål om vedtaket var fattet på ulovlig grunnlag, og ba Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) om en lovlighetskontroll. De mente i korte trekk at vedtaket ikke var i tråd med de kravene som fulgte av testamentet til giveren av Bukkenes.

Hva er lovlighetskontroll?

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig (kommuneloven § 27-1). Det er Statsforvalteren som utfører slik lovlighetskontroll av kommunale vedtak.
Ved en lovlighetskontroll skal Statsforvalteren ta stilling til om vedtaket.

a) har et lovlig innhold (materiell kompetanse)
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak (personell kompetanse)
c) har blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse).

Lovlighetskontroll innebærer at Statsforvalteren kan gjøre et nytt vedtak i saken, men bare oppheve kommunens vedtak hvis det er ugyldig.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren viser til at Fylkesmannen opphevet deler av testamentet i 2003, og ga kommunen enkelte vilkår for å kunne selge Bukkenes. Statsforvalterens oppgave blir derfor å kontrollere om bystyrets vedtak er i tråd med disse vilkårene. Konklusjonen til Statsforvalteren er at det ikke er avdekket feil ved bystyrets vedtak som gjør det ugyldig.


Her kan du lese fylkesmannens vedtak

Her finner du den politiske saken fra 16. september 2021