>Dette ble bestemt i bystyret 28. februar 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette ble bestemt i bystyret 28. februar 2019

01.03.2019

Østfold Energi

Bystyret krever at fylkestinget skal behandle sak om eierskapet til fylkekommunen sine aksjer i Østfold Energi, og at aksjene skal overføres til kommunene i Østfold, fordelt etter folketall.

Østfold fylkeskommune eier 50 % av aksjonene i Østfold Energi. 13 av kommunene i Østfold eier de øvrige aksjene, Sarpsborg sin aksjeandel er på 14,29 %. Østfold fylkeskommune ønsker at deres aksjer skal overføres til Viken fylkeskommune når Akershus og Vestfold slås sammen med Østfold fra 1. januar 2020. Ordførerne i de 13 kommunene mener at fylkeskommunens energiaksjer må bli fordelt på alle kommunene i Østfold etter folketall, i stedet for å overføres til Viken. Saken blir behandlet i alle eierkommunene. 

I Buskerud så overtar de såkalte primærkommunene aksjene i energiselskapet Vardar AS når fylkessammenslåingen trår i kraft. 

Her kan du lese hele saken.

Bodalstranda

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for Bodalstranda. Det er rom for ca. 104 boenheter i området. I tillegg legges det til rette for fortetting på ca. 16 boenheter i Bodalsvei 34. Dette området er utenfor området  som er vurdert i Arealplanen. Det skal være flere ulike typer boliger fra tradisjonelle hus med saltak, til mer moderne boliger med flatt tak og flere etasjer. Bebyggelsen er organisert i 3 nivåer med eneboliger øverst, blokker og flermannsboliger i midten og rekkehus nederst mot Isesjø. Det er også krav om at det skal være felles lekeareal og renovasjon. Trafikken fra og til området vil, når det er ferdig utbygd, gå fra Bodalstranda via Bodalsvei mot øst og ut i Rokkeveien. Dette innebærer at Bodalsvei stenges rett vest for dagens adkomst ned til Bodalstranda.

Her kan du lese hele saken.

Opprykk og nyvalg

Christer Lunde rykket opp som nytt fast bystyremedlem for Høyre. Lunde erstatter Steven Skjekkeland, som døde 18. januar 2019.

Steven Skjekkeland var valgt inn i Bystyret som medlem for Høyre for perioden 2015-2019. Han var også valgt inn som medlem til Utvalg for velferd og folkehelse, varamedlem til Formannskapet, varamedlem til Utvalg for plan, miljø og teknikk og varamedlem til Klagenemnd for eiendomsskattesaker.

Bystyret bestemte i sitt møte 28. februar at

  • Som nytt bystyremedlem for Høyre rykker varamedlem Christer Lunde opp som fast medlem. (Medlem nr. 7)
  • Som nytt medlem nr. 1 til Utvalg for velferd og folkehelse velges (fellesliste H, FRP, PP og V): Roy Ole Axelsen (H)
  • Som nytt varamedlem nr. 5 til Formannskapet velges (fellesliste H, FRP, PP og V): Christer Lunde (H)
  • Som nytt varamedlem nr. 3 til Utvalg for plan, miljø og teknikk velges (fellesliste H, FRP, PP og V: Roy Ole Axelsen (H)
  • Som nytt varamedlem nr. 2 til Klagenemnd for eiendomsskattesaker velges (fellesliste H, FRP, PP og V): Roy Ole Axelsen (H)

Også for Steinar Bodal måtte det velges ny representant til politisk utvalg. Bodal døde 6. november 2018
Han var valgt inn i Bystyret som varamedlem for Arbeiderpartiet for perioden 2015 – 2019, og som varamedlem til Klagenemnd for eiendomsskattesaker.

Bystyret bestemte at

  • Som nytt varamedlem nr. 3 til klagenemnd for eiendomsskattesaker velges (fellesliste AP, SP, SV, KRF, MDG): Thor Pinaas (AP)

 

Se hele sendingen vår fra bystyret i reprise via vår nett-tv ved å klikke her. 

Vil bosette inntil 44 flyktninger i år

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder Sarpsborg kommune om å bosette 44 flyktninger i 2019, hvorav ingen enslig mindreårige.

Kommunedirektøren anbefalte at kommunen fortsatt skal ta sin del av ansvaret med å bosette flyktninger, men innstilte på inntil 44 flyktninger, da det tas forbehold om at det kan skaffes tilpassede boliger og ytes tjenester i tråd med lover og regler. Kommunedirektøren anbefalte også bystyret å vedta en intensjon om å bosette et tilsvarende antall de påfølgende årene, med forbehold om utviklingen i ankomst av flyktninger og anmodninger fra IMDi.

Bystyret var enig i kommunedirektørens anbefalinger og vedtok at kommunens skal bosette inntil 44 flyktninger i år og planlegger for en bosetting av om lag 45 flyktninger årlig i perioden 2020-2022.

 

Fulgte innspill om boligsoneparkering

Bystyret vedtok noen endringer i forskriften for boligsoneparkering. Endringene kommer som følge av egne erfaringer og innspill fra innbyggere i boligsonen Kulås øst som har eksistert siden februar 2015.

Her er endringene:

  • Vi tildeler inntil to parkeringstillatelser per husstand. Søker må være bosatt og folkeregistret i boligsonen.
  • Vi kan tildele parkeringstillatelse i en boligsone til beboer som har fast bopel innenfor avgiftssonen i sentrum eller bosatt umiddelbart utenfor boligsonen. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Næringsdrivende i sonen som har et stadig behov for å benytte kjøretøy til varetransport eller lignende kan tildeles parkeringstillatelse. Vi gir inntil to parkeringstillatelser per virksomhet, utover vil det bli gjort en individuell vurdering av ytterligere behov for plasser. Behovet for parkering i sonen må begrunnes og dokumenteres.
  • Håndverkere og omsorgsarbeidere som utfører oppdrag i boligsoner kan tildeles en årlig parkeringstillatelse som gjelder for alle boligsoner. Parkeringstillatelsen er kun gyldig i forbindelse med pågående oppdrag.