>Dette vedtok bystyret 18. november 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette vedtok bystyret 18. november 2021

Publisert: 18.11.2021

Dette er de viktigste vedtakene som Sarpsborg bystyre fattet på torsdag.

Oppgradering av Pellygata

For et år siden vedtok bystyret ny veiprofil for Pellygata og det ble bevilget 20 millioner kroner til oppgraderingen. Gjennom prosjekteringen har det vist seg at kostnadene er høyere enn forventet og det vil ikke være mulig å gjennomføre hele prosjektet som opprinnelig tenkt.

Bystyret vedtok nå at oppgraderingen av Pellygata starter i Torggata i vest og går så langt øst som det er mulig innenfor rammen på 20 millioner kroner. Det vil sannsynligvis bety fram til krysset med Sverdrups gate eller Håkons gate. Det er behov for å regulere den østligste delen av gata (ved Esso) og det ble vedtatt å sette av 1 million kroner til dette arbeidet.

Den oppgraderte Pellygata vil gi tosidig fortau, møbleringsfelt/plantefelt, sambruksfelt for sykkel, kollektiv og bil i retning ut av sentrum og enveisregulert sykkelvei i retning mot Sarpsborg sentrum.

Reguleringsplan SMV

Bystyret vedtok detaljreguleringsplan for Greåkerveien 121, tidligere Sarpsborg Mekaniske Verksted. Formålet med planen er å transformere det gamle verkstedsområdet til konsentrert boligbebyggelse med tilhørende areal for lek, park og teknisk infrastruktur. Det åpnes for 600 m² til forretning, kontor, tjenesteyting og/eller bevertning der eksisterende verkstedhall ligger i dag. Den gamle verkstedhallen tillates revet, men nytt bygg skal gjenspeile historien på området. Strukturer ved slippen skal tas vare på, og området skal opparbeides som park og lekeplass. Langs kaifronten skal det etableres en allment tilgjengelig elvepromenade. Området er nesten 39 dekar stort.

En del berørte naboer ønsket at antallet etasjer skulle reduseres, men merknaden ble ikke imøtekommet. Det er SIMA Eiendom AS som står bak reguleringsplanen.

Tertialrapport og juleparkering

Tertialrapporten, som viser den økonomiske statusen til kommunen ved utgangen av august, ble enstemmig vedtatt. Den viser at tiltakene som er innført i forbindelse med koronautbruddet er beregnet til å utgjøre nesten 80 millioner kroner utover det som ble rapportert i 1. tertial.

Samlet prognose for kommuneområdene gir et negativt avvik på 170,3 millioner kroner i slutten av året. Driftsnivået for virksomhetene er nesten 91 millioner kroner for høyt dersom det sees bort fra merutgifter relatert til koronapandemien, hvilket er 6 millioner kroner høyere enn avviket som ble rapportert etter 1. tertial. Det forventes at kommunens merutgifter grunnet koronapandemien vil bli dekket. Dersom prognosen for økte skatteinntekter slår til og pensjonskostnadene blir lavere, vil kommunen nærme seg balanse ved årets slutt, selv med et merforbruk i kommuneområdene.

Bystyret vedtok også et tilleggsforslag som gir to timers gratis parkering i forbindelse med julehandelen. Dette vi gjelder på langtidsparkeringene i blå sone i sentrum i tidsrommet fra julegateåpningen og ut året.


Se opptak av bystyrets møte 18. november 2021 her.