>Gjennomgangen av planlagte investeringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gjennomgangen av planlagte investeringer

Publisert: 28.09.2023

Sarpsborg kommune skal utrede og vurdere behovet for investering i nytt vannverk, og om framtidige utbyggingsavtaler kan begrense omfanget av kommunens investeringer i vann- og avløpsnettet.

Dette var blant punktene politikerne i formannskapet bestemte da gjennomgangen av planlagte investeringer innen vann, avløp og renovasjon (VAR) var oppe til behandling torsdag 28. september.

Formannskapet sa også ja til at det skal legges vekt på lønnsomhet og kostnadseffektive løsninger ved framtidig prioritering av investeringer, og at investeringstakten innenfor vann, avløp og renovasjon for øvrig opprettholdes for å oppfylle pålagte krav fra myndighetene.

Flere vurderinger

I likhet med andre kommuner i Norge, har vann- og avløpsgebyrene i Sarpsborg kommune økt betydelig den seneste tiden. I årene som kommer står kommunen overfor et vesentlig investeringsomfang innenfor VAR-området. I tillegg til etterslep i fornying og vedlikehold av ledningsnettet, fører lovkrav til store investeringer i samfunnskritiske anlegg som blant annet Alvim renseanlegg, Baterød vannverk og Gatedalen miljøanlegg.

Oppstart med prosjektering av nytt vannverk på Baterød er egentlig planlagt i 2026/2027, bare kort tid etter at nytt renseanlegg på Alvim er ferdigstilt. Behovet for å øke kapasiteten til å produsere vann framstår ikke like akutt nå som da nytt vannverk ble tatt inn som en av kommunens planlagte investeringer, men det kan være andre faktorer som gjør at utbygging ikke kan vente. Derfor skal det nå utredes og vurderes et grundigere videre tidsløp.

En eventuell utsettelse av investering i nytt vannverk vil ha en positiv påvirkning på Gebyrutviklingen i kommunen.

Videre kan utbyggingsavtaler være et virkemiddel for å begrense kommunens utgifter til investeringer i vann- og avløpsnettet. For at gebyrene ikke skal øke mer enn ytterst nødvendig, pågår det også kontinuerlig arbeid med å gjøre investeringene mer lønnsomme og driften mer effektiv.

Enstemmig

For at kommunen skal oppfylle lovpålagte krav fra statlige myndigheter, har kommunedirektøren anbefalt at den planlagte investeringstakten innenfor VAR-området ellers skal opprettholdes. Blant annet anses kravene fra tilsynsmyndighetene når det kommer til avfallshåndtering, vannforsyningssikkerhet, minimering av avløpsforurensing og fornyelsestakt av ledningsnettet med mer, som ufravikelige.
Et enstemmig formannskap støttet innstillingen fra kommunedirektøren.

Les mer om saken i dokumentene som ligger publisert her: Formannsskapet 28. september 2023