>Gledelig årsresultat for det krevende året 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gledelig årsresultat for det krevende året 2020

Publisert: 18.02.2021

2020 var et krevende år på grunn av koronapandemien. Likevel viser regnskapet at Sarpsborg kommune ender med et årsresultat på 64,8 millioner kroner.


Overskuddet går inn i kommunens disposisjonsfond. Dette fondet kan bystyret disponere - men her er det samtidig viktig å ha egenkapital til framtidige investeringer, samt en buffer for eventuelle framtidige underskudd.

Beste driftsresultat siden 2017

Netto driftsresultat endte på 1,25 prosent. Dette er det beste resultatet siden 2017, og en indikator på sunn drift. Likevel er resultatet fortsatt lavere enn anbefalt nivå, som er 1,75 prosent.

- All ære til kommuneområder og virksomheter for god økonomistyring i dette krevende året vi har vært igjennom. Kommunen har stått i førstelinjen i kampen for å stoppe smitten, og har jobbet hardt for fortsatt å kunne levere gode tjenester til innbyggerne, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Krisepakker

2020 har vært et år med vesentlige budsjettjusteringer i løpet av året. Justeringene er primært gjort på bakgrunn av ekstrautgifter og tapte inntekter, som følge av pandemien. Samtidig er det justert for krisepakkene som er kommet fra nasjonale myndigheter.

Totalt dreier det seg om krisepakker på 124,7 millioner kroner.

I tillegg kommer øremerkede tilskudd fra staten. Sarpsborg kommune mottok blant annet 26 millioner til vedlikehold, samt midler til kompensasjon for næringslivet.

Økte inntekter

Kommunen har også fått økte inntekter i 2020:

Av merinntekter i forhold til det som var budsjettert, er det særlig økt skatteinngang og rammetilskudd som skiller seg positivt ut, med 51 millioner kroner.

I tillegg hadde kommunen lavere pensjonsutgifter i 2020, tilsvarende 19 millioner.

Inntektene på eiendomsskatt ble 8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Her er det imidlertid fortsatt noen saker til klagebehandling, så her kan det bli tilbakebetalinger i 2021.

Fond

Som nevnt går årsresultatet på 64,8 millioner inn på kommunens disposisjonsfond.

Totalt er de samlede disposisjonsfondene i Sarpsborg på 356 millioner kroner.

Dette er de største fondene:

 • Uprioritert disposisjonsfond 242 mill. kr.
 • Disposisjonsfond til investeringsformål 18 mill. kr
 • Nytt bibliotek 67 mill. kr
 • Innovasjonsfond 11,8 mill. kr

Resultater for hvert kommuneområde

Det ble satt av 3,3 milliarder kroner til drift i Sarpsborg kommune i 2020. Resultatet endte med et avvik på 10 mill. kr.

- Nærmere enn dette kan man nesten ikke komme blinken, påpeker kommunedirektøren.

Her er en oversikt over kommuneområdene og deres samlede merforbruk / mindreforbruk i 2020:

 • Helse og velferd: 
  Samlet merforbruk 2,3 mill. kr
 • Oppvekst: 
  Samlet merforbruk 28,8 mill. kr
 • Samfunn:
  Samlet mindreforbruk 1,2 mill. kr
 • Organisasjon:
  Samlet mindreforbruk 11,0 mill. kr
 • Teknisk:
  Samlet mindreforbruk 2,4 mill. kr
 • Teknologi og endring:
  Samlet mindreforbruk 0,7 mill. kr
 • Kommunedirektøren:
  Mindreforbruk: Totalt 5,3 mill. kr


Kommunen har utfordringer med stor kostnadsvekst på noen områder, og da særlig barnevern og spesialundervisning. Det siste gjør at flere skoler har brukt mer enn budsjettert i 2020.

Manøvrere med nøkternhet

Utbruddet av koronaviruset i starten av 2020 preget kommunesektoren dette året, og vil fortsette å ha betydning for den økonomiske situasjonen en god stund fremover.

- Vi har et gledelig årsresultat i Sarpsborg kommune. Men vi har store investeringsbehov i årene som kommer, blant annet til nytt bibliotek. Vi må også ta høyde for en renteøkning framover. Derfor må vi manøvrere med nøkternhet og mane til moderasjon, understreker kommunedirektøren.