>Handlingsplan legges fram

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Handlingsplan legges fram

28.05.2019 av Pål Nilsen

I utkast til Sarpsborg kommunes handlingsplan for de neste fire årene som nå legges fram for politisk behandling, erkjenner kommunedirektøren at hun står overfor et dilemma: Hvordan skal kommunen bidra til å forsterke den positive utviklingen Sarpsborgsamfunnet er i, samtidig som mye av pengene må brukes på å løse utfordringene vi står midt oppe i?

I sitt forord til handlingsplanen trekker kommunedirektøren fram at Sarpsborg som samfunn har utviklet seg positivt i 2018, med flere nye arbeidsplasser, en sterk befolkningsvekst, oppløftende boligbygging og en positiv utvikling på nasjonale prøver i Sarpsborgskolne. Samtidig er det fortsatt sånn at folkehelsen, utdannelsesnivået og andel trygdede ikke er slik kommunen ønsker, siden dette fører til stort press på omsorgstjenestene, og dermed også på den kommunale økonomien.

Lave inntekter

Kommunedirektøren understreker at Sarpsborg er en kommune med forholdsvis lave inntekter. Samtidig bruker kommunen betydelig mer penger per innbygger på omsorgstjenester og barnevern i forhold til andre kommuner. Som følge av dette bruker kommunen mindre penger enn andre kommuner på nesten alle andre tjenester. Det er helt nødvendig at kommunen jobber med innovasjon og effektiviserer tjenestene for å håndtere de utfordringer som kommer framover. Digitale løsninger vil i årene som kommer være med på å endre den kommunale tjenesteproduksjonen.

I sitt utkast til handlingsplan for de neste fire årene som nå legges fram for politisk behandling, minner kommunedirektøren på at kommunen i fjor leverte det dårligste resultatet på mange år. Et lite overskudd kom som følge av gode skatteinntekter, lavere pensjon enn forventet, ekstrabevilgninger i løpet av året og bruk av fond. Planen bærer bud om at det blir tøffe økonomiske krav også i den neste fireårsperioden.

Eldrebølgen

Den mye omtalte eldrebølgen kommer til syne i fireårsperioden. Det er lagt inn en økning på 200 flere eldre over 80 år – og det er forventet at økningen vil akselerere ytterligere etter 2023. I saksframlegget heter det: «Behovet for tjenester kan ikke løses kun ved å etablere flere heldøgnsplasser. Det kreves en betydelig satsing på at eldre kan bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Dette innebærer økt bruk av tjenesten hverdagsrehabilitering i hjemmet, samt at hjemmetjenestene dreier innsatsen mot at brukere skal oppleve økt mestring i dagliglivet. Økt bruk av velferdsteknologiske løsninger er også nødvendig for å bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig og bidra til økt trygghet og livskvalitet.»

Kommunedirektøren varsler at det kan bli behov for å redusere antallet heldøgnsplasser i perioden, utover de fem plassene som er beskrevet i gjeldende plan. Kommunen har også utfordringer med at omfanget av økonomisk sosialhjelp vokser. Det må jobbes langsiktig med levekår for å snu slike trender.

Innenfor skoler og barnehager fører statens normer til stadig mindre fleksibilitet. Sarpsborg kommune vil oppfylle normkravene, samtidig som det er behov for mer bemanning til spesialundervisning.

Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for kommunen. Det pågår nå et arbeid med å omtaksere eiendommene i kommunen, men det legges ikke opp til at dette skal føre til økte inntekter. Stadige endringer i lovverket for eiendomsskatt fører dessuten med seg mye usikkerhet rundt framtidige inntekter.

3,1 milliarder

Utkastet til handlingsplan som nå legges fram, viser at kommunens drift vil koste over 3,1 milliarder kroner neste år. Saken skal behandles i formannskap og bystyre i juni. Planen blir deretter lagt ut til offentlig ettersyn før det utarbeides en revidert utgave som bystyret behandler i desember, sammen med økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020. Kommunedirektøren signaliserer allerede nå ytterligere grep for å kunne legge fram en økonomiplan i balanse.

Konstituert kommunedirektør Kirsti Skaug avslutter sitt forord slik: «Man kan lett bli motløs når man ser omfanget av kommunens utfordringer. Historien har vist at utfordringer kan overvinnes, og at det er mulig å få til forandring til det bedre. Det er det denne handlingsplanen også tar sikte på.»