>Interpellasjon: Vurdering av tiltak – trusler og vold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Interpellasjon: Vurdering av tiltak – trusler og vold

Publisert: 02.03.2023

En av interpellasjonene i bystyremøtet handlet om vold og trusler i skolene.

Kai Roger Hagen (SAFOSA) la fram disse spørsmålene til ordføreren i sin interpellasjon:

  • Hvilke konsekvenser mener ordføreren det skal få for en elev som utfører vold mot en lærer?
  • Hva mener ordføreren er riktige tiltak for å nå en null-visjon om trusler og vold mot lærere?
  • Vil ordføreren ta initiativ til å komme tilbake til bystyret innen denne kommunestyreperiode er over, med en sak som omhandler en tiltakspakke som skal hindre trusler og vold mot lærere? 
    En slik tiltakspakke kan også inkludere andre yrkesgrupper ansatt i Sarpsborg kommune.

(En interpellasjon er en type forespørsel som kan framsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Kilde: Store Norske Leksikon.)

Se hele interpellasjonen her.

Ordførerens svar

Og her kan du lese hele ordførerens svar:

For det første: Ordfører er helt enig med interpellanten i at vold og trusler i enhver sammenheng er uakseptabelt. På en arbeidsplass, på en skole, på et sykehjem, ja hvor som helst i samfunnet, er vold og trusler - og alt som er relatert til dette - totalt uakseptabel atferd. Dette var også bakgrunnen for at kommunedirektøren og vernetjenesten i Sarpsborg kommune like før pandemien etablerte et utvalg som skal jobbe med utfordringen med vold og trusler mot våre ansatte. I disse dager jobbes det derfor nå med risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhetsvurderinger av arbeidsmiljøene, og det settes inn tiltak for å redusere risiko og tilføre nødvendig kompetanse, både på kommune – og virksomhetsnivå.

I skole spesielt ser vi at dette også er en nasjonal utfordring. Det gjør ikke situasjonen enklere lokalt, men det gir et nyttig perspektiv på innretningen, nødvendigheten og varigheten av tiltakene. Så til de konkrete spørsmålene:

Hvilke konsekvenser mener ordføreren det skal få for en elev som utfører vold mot en lærer?

Hva mener ordføreren er riktige tiltak for å nå en null-visjon om trusler og vold mot lærere?

En offentlig virksomhets drift, som en skole, er forankret i lov- og regelverk. Hva som er lov, og ikke lov, er derfor forankret i regelverk. I en skole har vi da for eksempel et ordensreglement, opplæringsloven og arbeidsmiljøloven som er styrende for praksis, i tillegg til norsk lov generelt. Hva ordføreren mener er riktige konsekvenser og/eller tiltak som følge av alvorlige regelbrudd blir dermed underordnet. Men ordfører mener at regelbrudd skal tas på alvor, følges opp og få konsekvenser, med tiltak som er mulige innenfor gjeldende lov- og regelverk.

Så vil jeg si at jeg stiller spørsmål ved om dagens nasjonale lovverk er innrettet for situasjonen vi har i dag. Vi må være villig til å se på hvordan vi balanserer elevers rettigheter og plikter mot ansattes rettigheter og plikter, og på om lovverket legger opp til at skolene får brukt sine ressurser best mulig. Ingen av oss ønsker oss tilbake til tiden da lærerne kunne straffe elevene fysisk, men vi kan heller ikke akseptere en situasjon der elevene kan utøve vold mot lærerne. Jeg vil derfor foreslå at Sarpsborg kommune, med bakgrunn blant annet i de hendelsene vi har hatt, ber regjeringen om en gjennomgang av lovverket.

En null-visjon er en god tanke, og det gjelder alle arbeidsplasser. Samtidig må vi erkjenne at vi har barn- og ungdom med ulike reaksjonsmønstre i både barnehager og skoler, og det viktigste tiltaket for å hjelpe alle til en best mulig fremtid, er å inkludere alle barn og unge i et lærende fellesskap. Vi har i dag større bredde i kompetansen ved skolene enn noen gang, og dette sporet må bare forsterkes. Mer sammensatte utfordringer hos barn og unge krever også mer sammensatt og tilpasset kompetanse. Også i den alternative opplæringen som tilbys. Og kanskje viktigst av alt: å jobbe forebyggende med barna og familiene fra første dag de er i kontakt med våre kommunale systemer – og det starter som regel før de begynner i barnehage eller skole. I skolen ser vi konsekvensene, men løsningene finnes også andre steder, som for eksempel i tilstrekkelig ressurser til helsesykepleiere, til psykisk helse og ungdomskontakter. Her må vi ta ytterligere lokalt ansvar, men også være enda tydeligere opp mot nasjonale myndigheter om de behovene vi ser.

Vil ordføreren ta initiativ til å komme tilbake til Bystyret innen denne kommunestyreperiode er over med en sak som omhandler en tiltakspakke som skal hindre trusler og vold mot lærere?

En slik tiltakspakke kan også inkludere andre yrkesgrupper ansatt i Sarpsborg kommune.

Som nevnt tidligere jobbes det tverrfaglig med temaet i samarbeid med vernetjenesten i Sarpsborg kommune.

Ordfører har allerede tatt initiativ til at resultatet av dette arbeidet skal rapporteres til Bystyret, og skal sikre at deler av denne rapporten inneholder tiltak som skal redusere muligheten for trusler og vold mot ansatte i alle kommunens virksomheter, også de som er ansatt i barnehager og skoler.

Ordfører kan med bakgrunn i dette anbefale bystyret å fatte følgende vedtak:

  1. Sarpsborg kommune ber regjeringen om en nasjonal gjennomgang av lovverket med sikte på å forebygge vold og oppnå best mulig ressursbruk i grunnskolene.
  2. Bystyret forelegges rapport om arbeidet med å redusere mulighetene for vold og trusler mot ansatte i Sarpsborg kommune, som er igangsatt i samarbeid med vernetjenesten.