>Kvalitetsmelding om grunnskole 2022

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kvalitetsmelding om grunnskole 2022

Publisert: 11.05.2023

Kvalitetsmeldingen for skole dokumenterer resultatene av arbeidet som er utført i grunnskolen i 2022, og konkretiserer hvordan det skal arbeides videre med å utvikle grunnskolen.

Se kvalitetsmeldingen for skole for 2022 her.


Mange tok ordet i debatten. Temaene som ble diskutert, var blant annet uroen som har vært i skolene de siste månedene, mobbing, samt ulikheter i Sarpsborg-skolen når det gjelder «leksebevisst skole».

Innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst, ble enstemmig vedtatt:

  1. Kvalitetsmelding om grunnskolen 2022 tas til orientering
  2. Den enkelte skole legger kvalitetsmeldingen frem for skolens rådsorganer.
  3. Kommuneområde oppvekst og den enkelte skole benytter de mål, føringer og resultater som framkommer i kvalitetsmeldingen om grunnskolen 2022 til videre arbeid med kvalitetsutvikling.
  4. Tiltak som er angitt i Sarpsborg kommunes handlingsplan og budsjett, samt kommunedelplan oppvekst legges til grunn for skolenes virksomhetsplanlegging.
  5. Kommunedirektøren vurderer om arbeidet mot mobbing i skolene kan forsterkes gjennom konkrete tiltak innenfor de økonomiske rammene. Sak leges fram for ungdomsrådet og kultur og oppvekst høsten 2023.

Det skal i det videre arbeidet med kvalitet i skolene i Sarpsborg legges vekt på følgende med følgende temaer:

  1. «Elevenes læringsmiljø», herunder hvordan dette påvirkes av fravær av ansatte og andre forhold
  2. «Langt fravær», omfang og konsekvenser.
  3. Skolenes gjennomføring av paragraf 11 i opplæringsloven om brukermedvirkning, herunder rapportering til utvalg for kultur og oppvekst.
  4. Tiltak for forebygging av uønsket og utagerende atferd hos elever. Hvordan det jobbes med teamene tas opp i prosessen med kvalitetsmelding for skolene for 2023.