>Månedlige fakturaer og tertialrapport

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Månedlige fakturaer og tertialrapport

Publisert: 22.10.2020

Til formannskapet 29. oktober ligger det forslag om å tilby månedlige fakturaer for kommunale avgifter. Tertialrapporten som legges fram i samme møte viser at kommunens virksomheter bruker vesentlig mer penger enn budsjettert, men mye av dette skyldes koronapandemien.

Månedlige fakturaer

En interpellasjon til bystyret i februar tok opp spørsmålet om det ville være mulig å betale kommunale avgifter hver måned i stedet for hvert kvartal som nå. Administrasjonen har vurdert dette og til formannskapets møte 29. oktober foreslår kommunedirektøren å tilby månedlig fakturering.

Utgangspunktet vil fortsatt være kvartalsvis fakturering, men de som ønsker det skal, ifølge forslaget, få anledning til å betale hver måned i stedet. Det kommer mange henvendelser fra innbyggere som ønsker dette, men fram til nå har det vært tekniske hindringer. Nå er de løst og hvis formannskapet og bystyret er enig med kommunedirektøren vil det bli mulig med månedlige fakturaer fra neste år for de som ønsker det. Digitale fakturaer vil være en forutsetning, slik at merkostnadene holdes nede. Innbyggerne må også hente ut spesifikasjon til faktura på MinSide om de har behov for dette. Eventuell spesifikasjon på papir sendes kun en gang årlig.

Tertialrapport

Formannskapet skal også behandle tilstandsrapporten for 2. tertial som viser en økonomisk status etter årets åtte første måneder. På grunn av stor usikkerhet rundt Statens dekning av ekstrautgifter til koronapandemien, er det fortsatt stor usikkerhet om årsresultatet.

Ved forrige rapportering i juni kom det fram at koronapandemien har kostet Sarpsborg kommune 62,8 millioner kroner i første halvår. Nå er det klart at koronatiltakene har kostet ytterligere 44,4 millioner kroner. Selv etter framleggelsen av statsbudsjettet er det stor usikkerhet om kommunen får dekket alle disse ekstrautgiftene fra Staten.

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor anslås nå til 1,7%. Differansen mellom en lønnsvekst på 1,7% og budsjettert 3,6 % utgjør om lag 51 millioner kroner for Sarpsborg kommune. Kommunedirektøren foreslår at differansen trekkes inn fra virksomhetenes rammer.

Kommunens virksomheter har brukt 60-65 millioner kroner mer enn budsjettert. I dette beløpet er merutgiftene til korona og innsparingen i lønnsoppgjøret tatt hensyn til.

Det ligger an til reduserte utgifter til pensjon, tilsvarende 19 millioner kroner. Oppdaterte prognoser for skatteinntekter, rammetilskudd og finans gir også en positiv effekt på 28,2 millioner kroner.

Kommunedirektøren legger for øvrig fram sitt forslag til neste års budsjett før oppstart av formannskapsmøtet.