>Mindre endring i reguleringsplan for Strandvollen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Mindre endring i reguleringsplan for Strandvollen

Publisert: 30.08.2023

Planområdet ligger i Høysand, med Høysandveien i vest, Strandvollen i nord og eksisterende boligbebyggelse i sør og øst. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2015. Formålet med planen er å etablere et nytt boligfelt i en skråning i kystsonen.

Formålet endringen er i hovedsak å øke antall boenheter fra 34 til 38, og endre boligtype fra «lav blokkbebyggelse» og «to-mannsboliger» til «konsentrert
småhusbebyggelse». Bebyggelsens høyder og fotavtrykk skal være uendret. Det foreslås også mindre justeringer for tekniske anlegg, samferdselsformål og grønnstruktur vest på planområdet.

I høringsutkast var antall boenheter foreslått økt til 41. Statsforvalteren og beboere i området var negative til dette. Antall boenheter har
blitt nedjustert til 38 etter høringen. Som følge av merknad fra NVE, og geoteknisk utredning for områdestabilitet, foreslås det å innføre faresone for «ras- og skredfare» på deler av planområdet.

Planendringen ble vedtatt av planutvalget. Her finner du saksframlegget.