>Oppstartsnotat om handlingsprogram for Østre bydel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppstartsnotat om handlingsprogram for Østre bydel

Publisert: 27.04.2023

Formannskapet fikk i sitt møte 27. april presentert oppstartsnotat med status for arbeidet med Østre bydel og beskrivelse av veien frem til endelig handlingsprogram 2024 - 2027.

Sarpsborg kommune har vedtatt en langsiktig områdesatsning i Sarpsborg sentrums Østre bydel. Satsingen skal bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige positive endringer. Arbeidet følger målene i kommunens samfunnsplan 2018-2030, som er å utvikle Sarpsborg til et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve i et bærekraftperspektiv. I tillegg skal områdesatsingen bygge på kommunens sentrumsplan om å styrke det såkalte «sentrumstriangelet» og utvikle Østre bydel som et kultursentrum med fokus på kultur -, nærings – og offentlige tilbud.

Formannskapet fikk presentert oppstartsnotat med status for arbeidet med Østre bydel og beskrivelse av veien frem til endelig handlingsprogram 2024 - 2027 som legges frem i desember 2023.

- Prosessen frem til nytt handlingsprogram må ta høyde for å justeres underveis avhengig av hvordan utfallet blir av søknad levert til Kommunal- og distriktsdepartementet, Norsk Forskningsråd og DOGA – Design og arkitektur Norge, opplyste saksordfører Therese Thorbjørnsen (AP) fra talerstolen.

Mange delmål

Områdesatsing Østre bydel har følgende delmål under de tre innsatsområdene:

BO – med fokus på bo- og nærmiljø

 • Styrke kvaliteten på offentlige rom og styrke fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, ta klimahensyn og utvikle grønne områder for aktivitet og rekreasjon.
 • Sørge for gode og attraktive bomiljøer og stimulere til bygging av alternative boformer tilpasset innbyggernes livsfaser og behov.
 • Redusere personbiltrafikken og legge til rette for at innbyggerne kan gå, sykle og reise kollektivt.
 • Bedre barn og unges oppvekstsvilkår.

JOBBE – med fokus på skole, jobb og næring

 • Utvikle attraktive arbeidsplasser og bidra til økt sysselsetting.
 • Utvikle helhetlige kvalifiseringsløp for unge og voksne slik at flere fullfører utdanning og kvalifiserer til arbeid.
 • Styrke kulturbasert næringsutvikling, sosialt entreprenørskap og gründervirksomhet innen sirkulærøkonomi (gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning).

OPPLEVE – med fokus på kultur, aktivitet og medborgerskap

 • Gi gode betingelser for å utøve idrett, kultur og annen aktivitet.
 • Stimulere til tiltak som styrker Østre bydel som kultursentrum med et rikt og variert kulturtilbud.
 • Skape sosiale møteplasser og inkluderende lokalsamfunn med økt deltakelse.
 • Bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse ved å legge til rette for økt deltakelse og aktivitet.

Foruten Arbeiderpartiets Thorbjørnsen, deltok representanter fra både Frp, Sammen for Sarpsborg, KrF og Det Rette Parti i debatten om oppstartsnotatet.
Se debatten på www.sarpsborg.com/nett-tv