>Østfold avfallssortering IKS - revidert selskapsavtale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Østfold avfallssortering IKS - revidert selskapsavtale

Publisert: 15.06.2023

Representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) har, etter Indre Østfold renovasjon sin uttreden av selskapet, foreslått endringer i selskapsavtalen for ØAS.

I den nye selskapsavtalen er eier/ansvarsbrøker justert. Det er samtidig foreslått at kommunen tildeler ØAS enerett på mottak, utsortering og videre håndtering av alt restavfall samlet inn fra husholdningene i kommunen. Det foreslås samtidig at det tildeles enerett på mottak av kildesortert matavfall til omlasting og videre håndtering i markedet.

Avtalen erklærer også at selskapet kan utnytte ledig kapasitet ved å tilby tjenester til andre
oppdragsgivere, som tildeler ØAS enerett.

Bystyret vedtok dette enstemmig:

  1. Sarpsborg kommune godkjenner fremlagte forslag til endring i selskapsavtale.
  2. Sarpsborg kommune tildeler Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) enerett på mottak, utsortering og videre håndtering av alt restavfall samlet inn fra husholdningene i Sarpsborg kommunes geografiske område med virkning fra ferdigstillelsen av ØAS' ettersorteringsanlegg og i 20 år. Det tildeles også enerett på mottak av kildesortertmatavfall til omlasting og videre håndtering i markedet.
  3. Kravene i anskaffelsesforskriften §2-3 om at tildeling av enerett må skje mellom offentlige oppdragsgivere vurderes som oppfylt.
  4. Vederlaget for tjenestene skal fastsettes i tråd med forurensingsloven § 34 og gjeldende selvkostregelverk.
  5. Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir best miljømessig effekt gjennom økt utsortering og mulighet for økt materialgjenvinning, samt reduksjon av klimautslipp. Enerett anses som en nødvendig og egnet løsning for å bidra til at nasjonalemål om økt utsortering og materialgjenvinning, samt reduksjon av klimautslipp kan nås.
  6. Vedtaket om enerettstildeling kunngjøres av Sarpsborg kommune på kommunens og ØAS´ nettside.