>Rådmannen ønsker å flytte barnebolig til Valaskjold omsorgssenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rådmannen ønsker å flytte barnebolig til Valaskjold omsorgssenter

Publisert: 12.09.2018

For at barneboligen skal få bedre fasiliteter og et større fagmiljø, ønsker rådmannen å flytte boligen til omsorgssenteret.

Saken skal til behandling i Utvalg for velferd og folkehelse 18. september.

Barneboligen er et avlastningstilbud til familier med hjemmeboende barn og unge med multifunksjonshemminger som krever ekstra omsorg, oppfølging, pleie og nødvendighelsehjelp. Barna kan i perioder trenge avansert og kompleks sykepleie gjennom hele døgnet.

Barneboligen er nå lokalisert i et eget hus i Råkilveien. Den trenger omfattende restaurering for å kunne ivareta dagens behov for medisinskteknisk utstyr og andre tekniske hjelpemidler. Det er også vanskelig å rekruttere tilstrekkelig og rett kompetanse med nåværende lokalisering. Særlig gjelder dette sykepleiere, som er en helt nødvendig kompetanse i barneboligen.

Det er generelt vanskelig å rekruttere og beholde sykepleiere til pleie- og omsorgstjenestene, og spesielt vanskelig ved barneboligen. Fagmiljøet blir lite og isolert, og sykepleierne som har ansvar for tjenestene ved boligen, opplever at det er utfordrende å få til faglige drøftinger samt bistand til faglige utfordringer med nåværende plassering. Barneboligen ligger geografisk i avstand fra resten av enheten, og sykepleierne i de andre avdelingene har gitt uttrykk for at de ikke har tilstrekkelig nærhet og kjennskap til barna. Det blir utfordrende å rykke ut på oppdrag i barneboligen for å gi hjelp og bistand av god nok kvalitet.

Rådmannen ønsker nå at barneboligen flytter til Valaskjold omsorgssenter som er nytt og moderne og vil sikre et større og mer robust fagmiljø.

Holleby

Ved flytting av barneboligen til Valaskjold omsorgssenter vil boligen i Råkilveien kunne frigjøres til avlastningsbolig for de barna som i dag får avlastning på Holleby. Holleby avlastning gir i dag et tilbud til 16 barn som i hovedsak har en psykisk utviklingshemming. Boligen i Råkilveien kan bli egnet til avlastning for disse barna etter at den er pusset opp og rehabilitert.

Sykehjemsplasser

Flytting av barneboligen medfører at det blir åtte færre heldøgns omsorgsplasser i bofellesskap ved Valaskjold omsorgssenter. Rådmannen mener det bør vurderes å ha 23 rulleringsplasser i Kruseløkka sykehjem 1. etasje, istedenfor de 13 langtidsplassene som er der i dag. I så fall vil antall heldøgnsplasser totalt i kommunen øke med to. Denne vurderingen må gjøres som en del av arbeidet med årsbudsjett 2019 og handlingsplan 2019-2022.

Rådmannen ønsker at flytting av barneboligen og andre endringer i omsorgstjenestene vil bli gjennomført i løpet av 2019.