>Reguleringsplan for Alvimveien 61 på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Reguleringsplan for Alvimveien 61 på høring

Publisert: 30.08.2023

Planområdet ligger på Alvim med kjøpesenteret Amfi Borg og jernbanen i nord. For øvrig grenser området til dyrket mark i vest og boligområdet Alvimhaugen i øst.

Trampolineparken som holder til på planområdet i dag, er i strid med underliggende reguleringsformål. Formålet med planen er derfor å regulere dagens situasjon, med mulighet for mindre utvidelser og noe fleksibilitet for fremtidig bruk. Planområdet reguleres til kombinert bebyggelse- og anleggsformål med underformål tjenesteyting og næring. Under tjenesteyting tillates lekeland, trenings- og aktivitetssenter med tilhørende funksjoner som bevertning. Under næring tillates håndverksbedrifter, lager og annen plasskrevende næringsdrift med tilhørende kontorarbeidsplasser.

Områdets areal er ca. 8,6 daa. Planen innebærer nedbygging av 0,55 dekar dyrket mark.

Planutvalget vedtok å legge planforslaget ut på høring.