>Reguleringsplan for Bjørnstadveien 50, del 1, på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Reguleringsplan for Bjørnstadveien 50, del 1, på høring

Publisert: 30.08.2023

Planutvalget vedtok å legge forslag til reguleringsplan for første del av Bjørnstadveien 50 ut på høring.

Formålet med planen er å regulere første del innenfor Områdeplan for Bjørnstadveien 50. Planen åpner for nytt kontorbygg med parkeringsareal under bakken. Det skal legges vekt på høy kvalitet og miljøvennlige løsninger når det gjelder arkitektur og uteområder. I tillegg vil det tilrettelegges for busstopp i Kalnesveien (fv.118) og Bjørnstadveien. Planområdet ligger på Grålum mellom Bjørnstad boligområde i vest, fv. 118 og E6 i øst og kontorbygget K5 i sør.

Reguleringen muliggjør etablering av 400-600 kontorarbeidsplasser. Dette kan være i konflikt med målet om å lokalisere kontorarbeidsplasser til sentrum, men det er imidlertid i tråd med overordnede planer å tillate dette i et bydelssenter, og det er viktig for Sarpsborg-samfunnet å få vekst i private arbeidsplasser.

Sammen For Sarpsborg hadde følgende protokolltilførsel: Informasjonen om at planområdet består av 8-9 daa dyrka mark» oppfattes å være upresis. Området har tidligere har blitt benyttet som dyrket mark. Sarpsborg trenger arbeidsplasser. Beliggenheten for det store volumet arbeidsplassene det her er snakk om er god. Det er sterkt beklagelig at ikke eksempelvis det store volum med bolig som er etablert i det samme nærområdet ikke ble trukket vestover over mot Vistergropa. Den totale utbyggingen av matjord som har skjedd i dette området som helhet kommer i vår vurdering ikke til å bli anerkjent som en god prioritering i fremtiden.