>Sarpsborg kommune vil bekjempe arbeidslivskriminalitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsborg kommune vil bekjempe arbeidslivskriminalitet

14.05.2019 av Ole Christian Foss

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er et økende samfunnsproblem. Dette tar Sarpsborg kommune på alvor, og har derfor inngått samarbeidsavtale mellom område økonomi og innkjøp ved virksomhet økonomi, og kemneren i Sarpsborg.

Avtalen ble signert av de to virksomhetslederne Kristin Elisabeth Gerhardt (kemner) og Hilde Synnøve Lind (økonomi) 8. mai.

– Mye av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er knyttet til kommunale innkjøp av varer og tjenester. Det har stor betydning at kommunens leverandører følger lover og regler, betaler skatt og at leverandørenes arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Kommunen iverksetter derfor ytterligere tiltak for å fremme konkurranse på like vilkår i samme bransje, og sikrer et seriøst arbeidsliv, sier Gerhardt.

Sarpsborg kommune har en egen sentral innkjøpsavdeling (område økonomi og innkjøp ved virksomhet økonomi), som har ansvar for kommunens overordnede rammeavtaler og regelverk for offentlige anskaffelser.

Hvilke konsekvenser gir samarbeidsavtalen?

– Ved hjelp av samarbeidsavtalen kan Sarpsborg kommune ved innkjøp i virksomhet økonomi, være bedre rustet til å gjennomføre nødvendig kontroll med hensyn til tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører, sier Lind.

Samarbeidet innebærer at Sarpsborg kommune ved innkjøpsavdelingen, kan innhente utvidede skatteattester før, under og etter kontraktsinngåelse.

– Det vil si at det i forbindelse med anbud kreves at tilbyder sammen med tilbudet leverer signert fullmakt som gir Sarpsborg kommune mulighet til å innhente utvidet skatteattest. Kravene gjelder for leverandører, også underleverandører, forklarer Gerhardt.

Den utvidede attesten gir mulighet til å innhente opplysninger over en lengre tidsperiode tilbake i tid, i motset¬ning til den vanlige skatteattesten som kun gir et bilde på et gitt tidspunkt. Det vil dermed være mulig å sjekke om tilbyderen har betalt inn skatt og avgifter for sent over en lengre tidsperiode.
Den utvidede skatteattesten gir også mulighet til å innhente informasjon om hvilke arbeidstakere det er innrapportert lønn for, og til å kontrollere at arbeidstakere som utfører arbeid for kommunen, er innrapportert til skatteetaten.

– Ved utvidet skatteattest har også kommunen mulighet til å innhente opplysninger om bruk av utenlandsk arbeidskraft fra Skatteetaten-Brukerdialog-Utland (Sentralskattekontoret for utenlandssaker), fortsetter de to virksomhetslederne.

Kontroller

Samarbeidet innebærer videre at Sarpsborg kommune ved innkjøp virksomhet økonomi, i samarbeid med og i regi av arbeidsgiverkontrollen (Skatteoppkrever) kan gjennomføre stedlige kontroller hos leverandørene.
Skatteoppkrever vil også få oversikt over de virksomheter som ikke tilfredsstiller eller trekker seg ved en fullmaktsinngåelse i en anbudsrunde hvor kommunen er oppdragsgiver.
Dette vil bli hensyntatt i kontrollarbeidet videre for arbeidsgiverkontrollen.

Ettersom samarbeidet også omfatter stedlige kontroller, er det ønskelig å i større grad samarbeide med Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetat og Politiet. Det er foreløpig ikke inngått avtale med andre etater.

Hva er arbeidslivskriminalitet?

Begrepet arbeidslivskriminalitet defineres som handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
Andre beslektede begreper som brukes i denne sammen¬hengen er sosial dumping og useriøs virksomhet.
Sosial dumping er knyttet til lav lønn, brudd på HMS-regler og arbeidstidsbestemmelser og at arbeidstakerne tilbys dårlige boforhold.
Ofte nevnes også «useriøsitet» i forbindelse med sosial dumping.
Det brukes om virksomheter som opererer på kanten av lovverket, bryter det eller driver i strid med det som regnes som god forretningsskikk.