>Setter klima på dagsorden

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Setter klima på dagsorden

Publisert: 03.02.2021

Kommunedirektøren løfter kommunens klimaambisjoner i forslaget til ny klimaplan.

Kommunen vil styrke sin rolle gjennom å legge til rette for at alle aktører i Sarpsborgsamfunnet skal kunne kutte sine klimagassutslipp. Planen legger opp til at kommunen skal gå foran i klimaarbeidet og kutte egne utslipp, og være et forbilde for innbyggere og næringsliv.

Utvalg for miljø og teknikk

Forslag til ny klimaplan skal nå til politisk behandling. Første stopp er Utvalg for miljø og teknikk onsdag 10. februar. Utvalget skal ta stilling til om planen kan legges på høring.

- Klimatrusselen er vår tids største utfordring og det haster med å omstille samfunnet til en grønnere fremtid. Med klima- og energiplanen får vi en god rettesnor for hvor vi skal, og i klimabudsjett har vi verktøykassen som skal ta oss dit, sier Frank Vigart Thune Eriksen (MDG), som er saksordfører for planen.

To deler

Planen består av en langsiktig, overordnet del, og en handlingsdel. Den overordna planen beskriver føringer og rammebetingelser for kommunens klimapolitikk; klimagassutslipp og energiforbruk i Sarpsborg, klimatilpasning, mål og strategier fram mot 2030.
Planen omhandler følgende sektorer:

  • Energiproduksjon og energibruk
  • Næringsliv og industri
  • Transport
  • Arealbruk, stedsutvikling og bygg
  • Forbruk og avfall
  • Landbruk
  • Klimatilpasning

Planen foreslår fem hovedmål, samt delmål for hver enkelt sektor. Det er også foreslått strategier for hvordan kommunen skal oppnå målene.

Her finner du klima- og energiplan 2021-2030 (forslag til høringsutkast) 

Handlingsdelen skal oppdateres hvert år. Der blir de konkrete tiltakene for de neste fire årene, bestemt. I handlingsdelen er det blant annet foreslått at kommunen skal ha en fossilfri kjøretøy- og maskinpark innen 2030, utbygging av mer ladeinfrastruktur for elbiler, å jobbe for mindre bruk av engangsplast, å redusere matsvinnet og at 12% av alle reiser skal skje på sykkel.

Her finner du handlingsdelen (forslag til høringsutkast) 

Grunnlag for planen

Som et vedlegg til klimaplanen er det også laget et grunnlagsdokument som presenterer viktige rammer og føringer kommunen må forholde seg til i klimaarbeidet. I tillegg beskriver også grunnlagsdokumentet i hvilken grad målene i den gjeldende kommunedelplan for klima og energi 2011-2020 er nådd, samt at det inneholder et kunnskapsgrunnlag for hver av sektorene som er presentert i planen..

Her finner du grunnlagsdokumentet