>Statsbudsjettet som forventet

Innhold

Turid Stubø Johnsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Statsbudsjettet som forventet

Publisert: 09.10.2020

Kommunedirektør i Sarpsborg, Turid Stubø Johnsen sier at statsbudsjettet er som forventet, men at det fortsatt er usikkert om kommunen får dekket alle kostnadene de har hatt på koronapandemien.

I forslag til statsbudsjett får Sarpsborg kommune en vekst på 3,5 prosent i 2021. Dermed er Sarpsborg en av kommunene med størst vekst i Østfold. Dette er frie midler, det vil si at de ikke er bundet opp til særskilte formål.

Korona gir usikkerhet

Som lavinntektskommune blir Sarpsborg kommune påvirket av hvordan skatteinngangen er på landsbasis. Hvordan koronapandemien kommer til å påvirke skatteinntektene neste år er usikkert.

-Kommunene spiller en helt sentral rolle i å bekjempe smitte. Pandemien har ført til ekstra press på mange av kommunens tjenester, noe som ser ut til å fortsette langt inn i neste år. Vi har blitt påført store kostnader og fått reduserte inntekter og vi forventer at Staten skal dekke dette slik de har lovet. I forslag til statsbudsjett er det imidlertid usikkerhet rundt dette, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Departementet har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Første delrapport kommer senere i oktober, mens endelige resultater er klare senest 1. april neste år. I november i år skal det legges frem et forslag til bevilgning for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021.

-Når revidert statsbudsjett legges fram i 2021 forventer vi at det kommer fram hvilke konsekvenser pandemien har hatt for kommuneøkonomien og hvordan kommunene skal kompenseres, sier kommunedirektøren.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn en reduksjon i maksimal promille for eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer. Ny makssats er 4 promille. Det gir ingen utslag for Sarpsborg som i 2020 har en sats på 3,6 promille.

Mindre bidrag

Gjennom de siste årene har det blitt stadig mindre bidrag fra Staten til såkalte ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. I løpet av de siste fem årene er statens bidrag redusert med om lag 15 millioner kroner.

-Dette er tjenester vi har krav på oss til å levere og som vi ønsker å levere med best mulig kvalitet. Det er derfor krevende at vi får dekket mindre av våre utgifter til slike tjenester, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Sarpsborg kommunes forslag til årsbudsjett for 2021 offentliggjøres torsdag 29. oktober.