>Stor økonomisk usikkerhet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Stor økonomisk usikkerhet

Publisert: 28.05.2020

Koronapandemien fører til stor usikkerhet rundt økonomien for Sarpsborg kommune. Når kommunedirektøren nå gjør opp status, tør hun ikke anslå hvordan resultatet blir ved årets slutt.

4. juni skal formannskapet behandle den såkalte tilstandsrapporten for 1. tertial. Denne gir en oversikt over økonomisk status etter årets første fire måneder. Koronapandemien er hovedgrunnen til at rapporten er mer utfordrende enn vanlig. Det er blant annet krevende å anslå forventet årsresultat.

Korona: 62,8 millioner

Koronapandemien har kostet Sarpsborg kommune 62,8 millioner kroner i første halvår. Dette omfatter økte utgifter og tap av inntekter. Staten har så langt kompensert 43 millioner kroner i økt skatt- og rammetilskudd og redusert arbeidsgiveravgift. Det er også stor usikkerhet rundt lønns- og prisvekst, blant annet fordi lønnsoppgjøret er utsatt til høsten.  Men det er forventet en betydelig lavere lønns- og prisvekst enn budsjettert, noe som kan kompensere for lavere skatteinntekter.

Koronapandemien er ikke over og det er uklart hvor lenge kommunen må opprettholde sine ekstraordinære tiltak. I tilstandsrapporten foreslår kommunedirektøren å justere budsjettet med 60,1 millioner kroner.

Kommunen har budsjettert med 20 millioner kroner i utbytte fra Østfold Energi og Skjebergkilens Marina. Begge disse selskapene har varslet at vurdering av utbytte utsettes til høsten på grunn av koronapandemien.

Virksomhetene

Selv om Sarpsborg kommune gikk med et lite overskudd i fjor, var det mange av kommunens virksomheter som hadde brukt mer penger enn de skulle. Denne utfordringen fortsetter i år. Kommunedirektørens prognose viser at virksomhetene kan komme til å bruke nær 110 millioner kroner mer enn budsjettert i år. En stor del av dette skyldes koronapandemien.

Helse og velferd forventer et merforbruk på 50 millioner kroner, der drøye halvparten er relatert til korona. For Kommuneområde oppvekst står korona for 16 av de 32 millionene med forventet merforbruk. Teknisk, samfunn og teknologi og endring melder alle om merforbruk som nær sagt i sin helhet skyldes korona. Kommuneområde organisasjon ligger an til et merforbruk på 7,6 millioner kroner, mye på grunn av ny pensjonsordning for lærlinger og utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten.

Endringer

Kommunedirektøren foreslår en lang rekke endringer i budsjettet. Kommuneområdenes budsjetter styrkes for å dekke opp for mye av merutgiftene de har hatt i forbindelse med korona. Mange planlagte utviklingsprosjekter er blitt utsatt som følge av pandemien og kommunedirektøren foreslår å redusere investeringsbudsjettet med drøye 200 millioner kroner som følge av dette.

Kommunedirektør Unni Skaar sier i en kommentar at det er stor økonomisk usikkerhet, særlig rundt skatteinntektene og hvordan staten vil kompensere for ekstrakostnadene knyttet til korona. -Vi må følge utviklingen nøye og ta nødvendige grep så snart vi har bedre kunnskap om hele situasjonen, sier Skaar.

Du kan lese hele saksframlegget her.