Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Strategi om fortetting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Strategi om fortetting

13.02.2020 av Pål Nilsen

Kommunen skal lage en strategi som beskriver hvor i Sarpsborg det skal åpnes for mye eller litt fortetting i allerede bebygde områder.

Det er i forbindelse med revideringen av arealplanen at det skal lages en egen fortettingsstrategi. Dette skal gjøre det mer forutsigbart både for innbyggere, utbyggere og kommunen. Den vil også kunne bidra til enklere politiske prosesser enn det Sarpsborg kommune har opplevd de siste par årene.

Fire konsepter

På sitt møte 13. februar la formannskapet føringer for det videre arbeidet med fortettingsstrategien. Kommunedirektøren skisserte fire ulike konsepter. Fortetting kun i sentrum har et for snevert potensiale og det samme har konseptet der kulturmiljøer og småhusbebyggelse skal bevares. På den annen side vil et ensidig fokus på jordvern og friluftsområder kunne føre til for store endringer i hele bybildet. Formannskapet var enig med kommunedirektøren som anbefalte konseptet der det tas utgangspunkt i målet om nullvekst i personbiltrafikken. Her legges det opp til mye fortetting, som er positivt for klima, jordvern og bevaring av friluftslivsområder, samtidig som store deler av småhuspreget kan bevares.

Konseptet det nå jobbes videre med legger opp til vesentlig fortetting i bysonen (området innen 2 km luftlinje fra torget i Sarpsborg), rundt transportknutepunkter som Grålum og Borgen, på steder med mange arbeidsplasser og i områder hvor det er gangavstand til busser med høy frekvens. Konseptet legger opp til lav/moderat fortetting i de andre bebygde områdene.

Overordnet

Signalene fra formannskapet er å anse som overordnede. Kommunedirektøren skal nå jobbe videre med å se mer detaljert på hva det valgte konseptet vil bety. Et avgjørende mål er å få etablert 4200 nye boenheter innen 2050, i tillegg til det som er godkjent i dagens arealplan. Det vil også bli konkretisert nærmere hvilke områder som ikke egner seg for vesentlig eller moderat/lav fortetting av hensyn til jordvern og bevaring av kulturmiljøer og friluftsområder.

Fortettingsstrategien skal legges fram til politisk behandling som del av utkast til arealplan og kystsoneplan 4. juni 2020. Den vil deretter bli lagt ut på høring.

Du kan lese kommunedirektørens underveismelding til formannskapet her.