>Styrer mot balanse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Styrer mot balanse

17.10.2019

Sarpsborg kommune bruker fortsatt mer penger enn budsjettert på å levere gode tjenester, men høye skatteinntekter og lavere pensjonsutgifter gir en forventing om økonomisk balanse ved årets slutt.

Dette er hovedelementene i tilstandsrapporten for 2. kvartal som nå legges fram for politisk behandling. Etter 1. kvartal ble det bevilget drøye 20 millioner kroner ekstra til helse og velferdstjenester og skatteinntektene ble oppjustert med 15 millioner. Det foreslås ikke slike ekstraordinære endringer denne gang. 

Etter årets åtte første måneder viser prognosene at Sarpsborg kommune vil kunne få 40-45 millioner kroner høyere skatteinntekter enn budsjettert. Pensjonsutgiftene ser ut til å bli 18 millioner kroner mindre og finanskostnadene 8 millioner bedre enn budsjett, særlig på grunn av lavere renteutgifter.

Budsjettet tilsier at kommunen skal bruke 3,25 milliarder kroner på å levere gode tjenester til sine innbyggere. De siste tallene viser imidlertid et merforbruk på nesten 55 millioner kroner, men 17 av disse er dekket opp gjennom virksomhetenes oppsparte overskudd fra tidligere år.

Kommuneområde oppvekst har brukt drøye 15 millioner kroner mer enn budsjett, hvor en stor del kommer av økt behov for spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Kommuneområde teknisk har et merforbruk på drøye 20 millioner kroner som i hovedsak er knyttet opp til vann og avløp. Dette er innenfor det såkalte selvkostområdet, som innebærer at det vil bli dekket inn gjennom økte gebyrer i kommende økonomiplanperiode.

Enkelte kostbare prosjekter blir ikke gjennomført i 2019 som planlagt og det foreslås derfor å flytte investeringer tilsvarende 205 millioner kroner til neste års budsjett. En stor del av dette beløpet dreier seg om vann- og avløpsledninger i det såkalte Nipa-prosjektet som utsettes i påvente av en avklaring om et felles renseanlegg mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

Kommunedirektør Unni Skaar er fornøyd med at kommunen styrer mot balanse ved årets slutt. – Det er imidlertid krevende at mange av virksomhetene fortsatt bruker mer penger enn budsjettet skulle tilsi. Vi vil derfor i tiden framover fortsette arbeidet med å levere gode tjenester så effektivt som mulig, sier kommunedirektøren.

Tilstandsrapporten behandles i formannskapet  i oktober og bystyret i november.