>Vedtak fra bystyret 19. mai 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtak fra bystyret 19. mai 2020

20.05.2020

Lekeplass på torget, gang- og sykkelvei fra Hafslundsøy til Varteig og salg av Vestvold. Dette var blant sakene som bystyret behandlet på sitt møte torsdag.

Et flere timer langt bystyremøte ble i går avholdt elektronisk. Det kommende møtet i juni er tenkt arrangert som et fysisk møte.

Her er de viktigste vedtakene fra gårsdagens møte:

Lekeplass på torget

I forbindelse med behandling av budsjett og handlingsplan for 2020-2023 i desember i fjor ba bystyret om at det skulle utarbeides et forslag til lekeapparater på torget. I går vedtok bystyret å bygge en lekeplass på 300 kvadratmeter i den nordvestre enden av torget. Den er beregnet for barn mellom 0 og 12 år. Lekeplassen vil koste to millioner kroner, inkludert beplantning og lys.

Salg av Vestvold

Sarpsborg ASVO AS får kjøpe Vestvold på Ise. Det tidligere kultursenteret ble tilbudt vederlagsfritt til lag og foreninger som holdt til der, men ingen av dem ønsket dette. I stedet for å selge eiendommen på det åpne markedet, kom ASVO på banen og tilbød å betale takst på 4,5 millioner kroner. Normalt skal kommunale bygg selges på det åpne markedet, men det kan gjøres unntak. Vestvold ble i sin tid gitt kommunen som testamentarisk gave og inntektene fra salget vil derfor gå til Lensmann A. Næss og Hustrus veifond.

Boligtilskudd og startån

Etter at ordningen med boligtilskudd er overført fra staten til kommunene, har kommunedirektøren ønsket å samle retningslinjene for startlån og boligtilskudd. Boligtilskudd kan tildeles husstander med lave inntekter og svake økonomiske utsikter. Startlånene skal bidra til at personer med varige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg egnet bolig og beholde den. Bystyret vedtok i går de nye retningslinjene som tar sikte på å løse dagens utfordringer for de som har det største behovet for å anskaffe egnet bolig, for å kunne beholde bolig eller for å benytte startlån til mellomfinansiering. De nye retningslinjene kan du lese her (små endringer kommer).

Sykkelvei Hasle

Etter initiativ fra innbyggere har bystyret nå vedtatt å regulere for ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 581 mellom Hafslundsøy og Hasle og videre til Varteig skole. Siden dette er en fylkesvei er det Viken fylkeskommune som står ansvarlig for å finansiere byggingen. I vedtaket sier bystyret at Sarpsborg kommune oppfordrer Viken fylkeskommune til å realisere gang- og sykkelvei på Hafslundsøy-Hasle så snart reguleringsplan for strekningen er vedtatt. Kommunen stiller seg positiv til å prioritere belønningsmidler til strekningen. Realisering av gang- og sykkelvei mellom Hasle og Varteig skole vurderes gjennom prosessene for prioritering av sykkelprosjekter i Bypakke Nedre Glomma.

Begrenset taletid

Bystyret vedtok også å begrense taletiden for representantene i bystyret, formannskapet og alle andre folkevalgte organer. I 2017 ble det innført en maksimal lengde på fem minutter for hvert innlegg, men uten en begrensning i antall innlegg. Nå begrenses taletiden ytterligere, slik at hver representant kan ha opptil tre innlegg i hver sak, der første innlegg er maksimalt fem minutter langt og de to neste tre minutter. I begrunnelsen for vedtaket heter det: «Det er et viktig hensyn at hver enkelt folkevalgt skal kunne gi uttrykk for sine synspunkter i alle saker et organ behandler. På den annen side kan mange lange innlegg og lange møter oppleves urimelig belastende for representantene. Dette har vært tilfelle i enkelte møter i Sarpsborg bystyre. Langvarige møter kan også medføre at enkelte avstår fra å holde innlegg fordi de ikke ønsker å bidra til å forlenge møtene ytterligere.»