>Vedtok reguleringsplan for Gaupefaret - Ugleveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtok reguleringsplan for Gaupefaret - Ugleveien

Publisert: 30.08.2023

Planutvalget vedtok forslaget til reguleringsplan for Gaupefaret - Ugelveien. Formålet med planen er å fortette et område med konsentrert boligbebyggelse med tilhørende areal for lek, uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur. En mulighetsstudie skisserer 56 boenheter. Planområdet ligger på Grålum og er avgrenset av Ugleveien i vest og sør, Gaupefaret i øst og boligbebyggelse i nord. Områdets areal er ca. 12 daa, og består i dag av eneboliger, vegetasjon og skog.

Planforslaget legger opp til fortetting i et skrånende terreng fordelt på to boligtyper, konsentrert småhusbebyggelse øverst, og blokkbebyggelse i midten og nederst mot Ugleveien. Det legges til rette for seks blokker/punkthus på 3-4 boligetasjer med parkeringskjeller i tillegg. Det vil være mulig med et lavere bygningsvolum på 2 boligetasjer med parkeringskjeller i tillegg. Boligene er organisert rundt et felles uteoppholdsområde med lekearealer og gangforbindelser.

Saken skal også behandles av bystyret 21. september.