>Endring av kommunalt VA-anlegg Hafslundsøy - Dispensasjon og rammetillatelse er gitt – kunngjøring i henhold til naturmangfoldloven § 56

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Endring av kommunalt VA-anlegg Hafslundsøy - Dispensasjon og rammetillatelse er gitt – kunngjøring i henhold til naturmangfoldloven § 56

Publisert: 14.03.2023

Frist for å klage er 3.4.23.

Sarpsborg kommune har i vedtak datert 9.3.2023 gitt dispensasjon og rammetillatelse til VA-arbeider nord og øst for Hafslundsøy skole. I henhold til naturmangfoldloven § 56 varsles om at utvalgt naturtype kan bli berørt av arbeidene. Dette gjelder eiker som kommer innunder Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, sist endret FOR-2020-12-04-2614.

Vedtaket kan påklages

Hvis du har rettslig klageinteresse kan du påklage vedtaket, jf pbl § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI. Frist for å klage er 3.4.23. Klagen kan du sende elektronisk ved å gå inn på www.sarpsborg.com/klagevedtak, eller per e-post til postmottak@sarpsborg.com. Du kan også sende klagen per brev til kommunen. Statsforvalteren i Oslo og Viken er klageinstans.

Saksdokumenter:

Dispensasjon og rammetillatelse er gitt - endring av kommunalt VA-anleggg, gnr 50

RIM01-VA separering Hafslundsøy - Konsekvenser Naturmiljø

Vedlegg G-01 Gjennomføringsplan

Vedlegg D-03 B103 Oversiktstegning eksisterende og prosjektert VA

Vedlegg E-01 Plan og profil

Vedlegg E-02 Plan og profil

Vedlegg E-04 Plan og profil

Vedlegg E-05 Plan og profil

Vedlegg 1 - H102