>Arealplan 2024-2036

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Arealplan 2024-2036

Publisert: 30.04.2024

Vi reviderer arealplanen. Her finner du relevante dokumenter i arbeidet med arealplanen

Her finner du mer informasjon om den nye kystsoneplanen.

Hvor er vi nå i arbeidet, og hva skjer framover?

Per 25.04.2024 er det 6 innsigelser som ikke er løst:

 • Bestemmelser om beskyttelse av drikkevannskilder
  Kommunen har gitt Norconsult i oppdrag å vurdere behovet for restriksjoner i kantsonen langs Isesjø. Rapporten foreligger nå – les her. Grunneiere og andre berørte har mulighet til å komme med merknader. De skal få et brev om dette. Frist er 4. juni

 • Framtidig boligområde Brunsbykollen II(Varteig), Parkåsen(nord for Tunborg/KPS) og Nedre Vetaberget(Opstad)
  • Kommunedirektøren kommer til å innstille på å ta til følge innsigelsene til de tre boligområdene. Dvs. at arealformålet endres til LNF i planen som skal til sluttbehandling.

 • Batterifabrikk på Hasle
  • Innsigelsen til batterifabrikk var knyttet til boligområdene, og vil bli løst når de tre boligområdene tas ut av planen.

 • Avgrensning av framtidig næringsområde på Kalnes
  • Kommunen går i dialog med Statsforvalteren og Østfold fylkeskommune for å bli enige om avgrensningen.

Kommunedirektøren har som mål at alle innsigelser blir avklart, slik at bystyret kan sluttbehandle planen i oktober 2024.

Hva har skjedd fram til nå?

 • Arbeidet med å revidere arealplanen startet i slutten av 2017. Det har vært tre høringsrunder. I desember 2020 ble et utkast til ny arealplan lagt ut til offentlig ettersyn. I juni 2021 ble noen endringer lagt til offentlig ettersyn. I desember 2023 ble planen lagt ut til et nytt offentlig ettersyn.
 • Offentlige myndigheter kom med til sammen 19 innsigelser i første og andre høringsrunde. Ni av disse ble løst administrativt. Ni innsigelser ble tatt til mekling 15. juni 2022 for å finne en løsning.
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og Mattilsynet møtte til mekling. Partene kom fram til en løsning på åtte av innsigelsene. Innsigelsen det ikke er funnet løsning for, er innsigelsen fra Mattilsynet om ivaretakelse av hensynet til drikkevannskilder.
 • I tredje høringsrunde kom offentlige myndigheter med 5 innsigelser, i tillegg kom det 104 innspill til planen. Disse gjennomgås nå.

Tredje høring (2023)

Politiske saker fra behandlinger av tredje høringsutkast
Dokumentene sendt på høring desember 2023-mars 2024

Saksframlegg

Saksprotokoll bystyret 14112023 - PDF

Vedlegg 03 - Vurdering av innspill

Vedlegg 04 - Boligreserve boligbehov - PDF

Vedlegg 05- Meklingsprotokoll - PDF

Vedlegg 06 Mulige framtidige næringsarealer - PDF

Vedlegg 07 Gjennomgang dyrket mark- PDF

Vedlegg 08 Regplaner - PDF

Vedlegg 09 - Plankart med hensynssoner - PDF

Vedlegg 10 - Plankart uten hensynssoner - PDF

Vedlegg 11 Bestemmelser - PDF

Vedlegg 12 - Bestemmelser – sporing - PDF

Vedlegg 13 Planbeskrivelse - PDF

Vedlegg 14 Planbeskrivelse med sporing - PDF

Vedlegg 15 Fortettingsstrategi - sporing- PDF

Vedlegg 16 Landskap kulturmiljøer Klavestad - PDF

Vedlegg 17 Byggeskikkveileder Opsund - PDF

Vedlegg 18 - KU ROS Hoveddok - PDF

Vedlegg 19 - KU ROS vedl 1 videreført - PDF

Vedlegg 20 - KU ROS vedl 2 første utkast - PDF

Vedlegg 21 - KU ROS vedl 3 nye 2023 - PDF

Vedlegg 22 - KU ROS vedl 4 næring LNF - PDF

Vedlegg 23 - Framt utbyggingsområder dyrket eller dyrkbar mark - PDF

Vedlegg 24 - Vurdering ubebygde områder - PDF

Vedlegg 25 - Temakart Fortetting - PDF

Vedlegg 26 - Temakart byområdet og planprinsipper - PDF

Vedlegg 27 - Temakart Arealutveksling - PDF

Vedlegg 28  - Temakart bydelssentre - PDF

Vedlegg 30 - Temakart natur - PDF

AVedl 31 til saksfr - Temakart Kulturmiljø.pdf

Vedlegg 32 - Temakart støy.pdf

Vedlegg 33 - Temakart luftforurensning - PDF

Vedlegg 34 - Temakart grunnforurensing - PDF

Vedlegg 35 - Temakart grunnforhold - PDF

Vedlegg 36 - Temakart flom- PDF

Vedlegg 37 - Temakart hensynssoner kraftledninger - PDF

Vedlegg 38  - Temakart brann- og eksplosjonsfare - PDF

Vedlegg 39 - Mattilsynet opprettholder innsigelse - PDF

Vedlegg 40  - Notat 1 ettersendt til formannskapet - PDF

Vedlegg 41 - Notat 2 ettersendt til bystyret - PDF

Vedlegg 42 - Notat badstuer i Landeparken - PDF

Temakart drikkevannskilder - PDF

Fortellingskart:

I dette fortellingskartet kan du lese mer om det reviderte forslaget til ny arealplan

Se filmom hvordan forslaget til ny arealplan er bygd opp

Andre høring (2021)

Følgende endringer til høringsutkastet ble sendt på høring i juni 2021

Her var det en høringsfrist 1. september 2021:

 • Åpne for regulering av batterifabrikk på Hasle
 • Åpne for regulering av asfaltverk, mellomlagring av masser og håndtering av hageavfall i Vistergropa
 • Tydeliggjøre hvilke virksomheter som kan etableres ved Sykehuset Østfold på Kalnes
 • Åpne for etablering av park på Alvim
 • Åpne for regulering av deponiområder og justering av bestemmelser for mottak på Hauge pukkverk
 • Endre arealformål fra friområde til bebyggelse og anlegg på Opstadveien 57, Opstad
 • Tydeliggjøre at bestemmelser om at høye næringsbygg tillates på Hafslund, også gjelder fabrikkområdet til Glomma Papp
 • Endre arealformål fra LNF til bebyggelse og anlegg på et lite område, Nedre Langgate, Sandbakken
 • Ny utsendelse av konsekvensutredning for framtidig boligområde i forlengelse av Raveien, Borgenhaugen
Dokumenter

Saksutskrift med bystyrets behandling
Høringsnotat med beskrivelse av endringene

Innspill til endringene sendt på høring i september 2021

Første høringsutkast (2020)

Dokumentene sendt på høring desember 2020-februar 2021

01 Planbeskrivelse.pdf

02 Bestemmelser.pdf

Plankart

03 Plankart byområdet.pdf

04 Plankart hele planområdet.pdf

05 Plankart formål byområdet.pdf

06 Plankart formål hele planområdet.pdf

Temakart

07 Temakart Fortettingsstrategi Vest.pdf

08 Temakart Fortettingsstrategi Øst.pdf

09 Temakart Byområdet og planprinsipper.pdf

10 Temakart langsiktig utvikling arealutveksling.pdf

11 Temakart Bydelsentrene.pdf

12 Temakart Friluftsliv.pdf

13 Temakart Natur.pdf

14 Temakart Kulturlandskap og kulturmiljø.pdf

15 Temakart Støy.pdf

16 Temakart Luftforurensning.pdf

17 Temakart Grunnforurensning.pdf

18 Temakart Grunnforhold.pdf

19 Temakart Flom.pdf

20 Temakart Flomveier Sarpsborg sentrum.pdf

21 Temakart Flomveier Jelsnes og Varteig.pdf

22 Temakart Flomveier Ullerøy og Stasjonsbyen.pdf

23 Temakart Hensynssoner kraftledninger.pdf

24 Temakart Brann_Eksplosjonsfare.pdf

Diverse

25 Fortettingsstrategi.pdf

26 Underlag fortettingsstrategi Klavestad.pdf

27 Byggeskikkveileder for Opsund.pdf

28 Liste utbyggingsområder dyrket_dyrkbar.pdf

29 Vurdering_ubebygde områder_byområde.pdf

30 Innspill med kommunedirektørens vurdering (Se eget avsnitt)

31 Kommuneplanens arealdel 2021 – 2033. Gjennomgang av vedtak i formannskapet 29.10.2020

32. Justering av kommunedirektørens forslag til utbyggingsområder

Politiske saker fra behandlingen av høringsutkastet

Formannskapet 27.08.2020 og bystyret 10.09.2020:

Saksframlegg 10.09.20

Protokoll formannskapet 27.08.20

Protokoll bystyret: SÆRUTSKRIFT (sarpsborg.com)

 

Formannskapet 24.09.2020:

Saksframlegg formannskapet 24.09.20

Protokoll formannskapet 24.09.20 SÆRUTSKRIFT (sarpsborg.com)

 

Formannskapet 29.10.2020 og bystyret 12.11.2020

Saksframlegg 12.11.20

Protokoll formannskapet: SÆRUTSKRIFT (sarpsborg.com)

Protokoll bystyret: SÆRUTSKRIFT (sarpsborg.com)

 

Formannskapet 08.12.2020 – Vedtak om utsendelse på høring

Saksframlegg formannskapet 08.12.20

Protokoll formannskapet 08.12.20

Innspill til høringsutkastet:

Innspill til første høringsutkast for ny arealplan og kystsoneplan (januar- februar 2021)

Oppstart og planprogram

Oppstart og utkast planprogram – november 2017

Saksframlegg formannskapet 30.11.2017

Vedlegg utkast planprogram

Protokoll

Fastsatt planprogram – mars 2018

Saksframlegg fastsettelse av planprogram formannskapet 22.03.2018

Vedlegg 1 – fastsatt planprogram

Vedlegg 2 – innspill til planprogram med vurdering

Vedlegg 3 – oversikt alle innspill alle innspill til planprogram/oppstart av arbeidet

Protokoll

Underveismeldinger

Underveismelding 1 – desember 2019 (boligreserve, boligbehov mm.)

Saksframlegg formannskapet 10.12.2019

Vedlegg 1 – Liste innspill

Vedlegg 2 – Temakart soner 50-40-10

Vedlegg 3 – Boligreserve

Vedlegg 4 – Boligbehov

Vedlegg 5 – Næringsreserve

Vedlegg 6 – Fortettingssaker

Vedlegg 7 – Føringer

Vedlegg 8 – Kart jordbruk-dyrkbarjord

Vedlegg 9 – Kart friluftsliv, kulturminner, kvikkleire

Protokoll

Underveismelding 2 – februar 2020 (fortettingsstrategi)

Saksframlegg formannskapet 13.02.2020

Vedlegg – overordnede konsepter

Protokoll

Underveismelding 3 – mars 2022 (status innsigelser)

Saksframlegg bystyret 03.03.2022

Vedlegg 1 – oversikt innsigelser

Vedlegg 2 – Vurdering av framtidige næringsarealer

Vedlegg 3 – boligreserve og boligbehov

Vedlegg 4 – notat drikkevann

Protokoll

Underveismelding 4 – september 2022 (meklingsresultat og framdrift)

Saksframlegg bystyret 15.09.2022

Vedlegg 1 - meklingsprotokoll

Vedlegg 2 - nærmere om løsning på innsigelsene

Protokoll

Kontaktperson

Emilie Cosson-Eide, rådgiver Virksomhet plan og samfunnsutvikling
991 50 944