>Planer og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Planer og rapporter

Publisert: 02.01.2024

Overordnede planer

Budsjett, regnskap og økonomiske rapporter

Her finner du kommunebudsjett og årsregnskap, samt årsrapporter, finansrapporter og tilstandsraporter.

Planstrategi 2021-2024

Planstrategien er bystyrets og rådmannens verktøy for å prioritere utredningsoppgaver - PDF 

Samfunnsplan

Les alt om samfunnsplanen og se hele dokumentet her: www.sarpsborg.com/samfunnsplanen

Klima- og energiplanen 2021-2030

Mer om kommunedelplan klima og energi 2021-2030 her:

Kommunedelplan klima og energi 2021-2030 - PDF.

Grunnlagsdokument kommunedelplan klima og energi 2021-2030 - PDF.

Tiltaksliste - handlingsdel med tilhørende klimabudsjett - PDF.

Plattform for anskaffelser

Plattform for anskaffelser setter premisser og mål for gode og profesjonelle anskaffelserprosesser i Sarpsborg kommune. Den skal sammen med anskaffelsesreglementet, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging.

Anskaffelsesreglement - PDF

Plattform for anskaffelser - PDF

Kommunikasjonsplanen

Plattform for kommunikasjon vedtatt september 2023

Digitaliseringsstategi

Digitaliseringsstategi for Sarpsborg kommune.

Areal, infrastruktur, natur og næring

Arealplan

Arealplanen er kommunens øverste juridiske arealplandokument, og gir de overordnede føringene på hvor det skal være vern og hvor det skal være utbygging. Dette arbeidet har omfattet hele kommunen med unntak av sentrumsområdet og Langemyrområdet – disse er dekket av egne kommunedelplaner. Videre har arbeidet inkludert kystsonen. Kystsoneplanen videreføres som en kommunedelplan og er et selvstendig dokument.

De viktigste endringene i ny arealplan vedtatt 18.06.2015, og med endring 10.12.2015:

 • Planen utvider bruk av formålet bebyggelse og anlegg som gir større fleksibilitet til å endre bruk av eksisterende bygg.
 • Planen legger til rette for større fortetting
 • Ved etablering av flere enn fem boenheter innenfor bebygd område, er det krav om detaljreguleringsplan
 • Ved økning på mer enn 600 kvadratmeter næringsbygg innenfor eksisterende byggeområde, er det krav om detaljreguleringsplan
 • Makskrav istedenfor minimumskrav på mye av parkeringsbestemmelsene
 • Det er krav om minste uteoppholdsareal(MUA) ved etablering av nye boenheter
 • Det åpnes ikke for boligbygging utenfor byggefelt, det vil si – ikke spredt boligbygging
 • Bruk av landbruksbygg får større fleksibilitet.
 • Strengere styring av størrelsen på nye landbruksbygg
 • De to områdene Skredderberget og Alvimjordet ble avklart i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2016. Plankartet ble justert i henhold til vedtaket 10.05.2016. Her kan du lese departementets avgjørelse i saken - PDF.

Alle kartene og dokumentene til arealplanen finner du i kommunens kartportal.

Her er de viktigste dokumentene i arealplanen:

Alle dokumentene i planen finner du ved å gå til siden Politiske møter. Velg bystyremøtet 18.06.2015 og klikk på "Dokumenter" etter saken "Sluttbehandling - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026". 

Når det gjelder krav til å utarbeide reguleringsplan i forbindelse med fortettingsprosjekter i boligområder, ble det gjort en endring i bystyremøtet 10.12.2015. Disse dokumentene finner du ved å gå til Politiske møter. Velg bystyremøtet 10.12.2015 og klikk på "Dokumenter" etter saken "Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - mindre endring".

Arealplanen skal revideres. Les mer her. 

Kontaktperson: 
Emilie Cosson-Eide, areal- og transportplanlegger
Tlf: 991 50 944

Kystsoneplan

Kystsoneplanen ble vedtatt av Sarpsborg bystyre 15. desember 2022.

Se gjeldende kystsoneplan her.

Sentrumsplan

Vi ønsker et attraktivt og levende sentrum - og sentrumsplanen skal være et verktøy for sentrumsutviklingen. Planen har derfor stort fokus på byrom, blant annet parker og plasser for barn. Den beskriver også hvor og hvordan sentrum skal vokse. 

Les alt om sentrumsplanen her - www.sarpsborg.com/sentrumsplan

Reguleringsplaner

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan, skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. 

Les mer om reguleringsplaner her - www.sarpsborg.com/reguleringsplan

Ny Sarpsbru og jernbaneutbygging

Informasjonsside om ny Sarpsbru

Informasjonsside om togparkering

Jernbaneutbygging i Sarpsborg

Handlingsprogram for næringsutvikling

Handlingsprogram for næringsutvikling 2023-2030 - PDF

Sandesund - Greåker

Les mer om planene for transformasjon av strekningen Sandesund - Greåker her.

Universell utforming

Retningslinjer for ledelinjesystem i Sarpsborg sentrum - PDF

Plattform for universell utforming og tilgjengelighet i Sarpsborg - PDF.

Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver mål og strategier fram mot 2030. Planens handlingsdel innarbeides i kommunens budsjett og handlingsplan, som vedtas årlig.

Avfallsplan 2020-2030 (PDF)

Avfallsplan 2020-2030 grunnlagsdokument (PDF)

Veinorm

Mer om veinorm for Sarpsborg kommune her:

Veinorm for Sarpsborg kommune - PDF

Vedlegg normblad - PDF

Vedlegg veisoner - PDF

Vedlegg oversikt over samleveier og fartsgrenser - PDF

Trafikksikkerhet

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2022-2025 - PDF

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016-2019 - PDF

Ladeinfrastruktur - strategi

Ny strategi kommer. Henvendelser kan rettes til kim.naess@sarpsborg.com

Plattform for uteområder

Plattform for uteområder 2022-2026 - PDF

Miljøtiltak i landbruket - strategi

Strategi for miljøtiltak i landbruket i Sarpsborg kommune 2014-2016 - PDF

Retningslinjer for slokkevann og sprinkler

Retningslinjer slokkevann og sprinkler Sarpsborg - vedtatt 10.01.18 - PDF

Vann og avløp

Hovedplan avløp og vannmiljø - PDF

Naturmangfold

Kommunedelplan naturmangfold 2023-2031 - del 1 - kunnskapsgrunnlag.pdf

Kommunedelplan naturmangfold 2023-2031 - del 2 - handlingsdel.pdf

Levekår og folkehelse

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform - PDF

Struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen

Mer om kommunedelplan for struktur og kapasitet her:

For å sikre et helhetlig arbeid med å utvikle en heldøgnsomsorg som tilfredsstiller dagens og fremtidens standard, og som er tilpasset innbyggernes behov, utvikler Sarpsborg kommune en egen kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen. Planen finner du her:

Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2021- 2033- PDF

Demens

Det er forventet et økning av antall personer med diagnosen, fra over 1000 i dag til 2000 i 2040.

For å møte utfordringene som kommer har Sarpsborg kommune vedtatt å utvikle et handlingsprogram for demens 2021-2024. Handlingsprogrammet er utarbeidet etter nasjonale og kommunale føringer.

Handlingsplan for demens 2021-2024

Fastlegestrategi

Fastlegestrategi vedtatt i bystyret mai 2023

Folkehelse

Mer om folkehelseplanen her:

Folkehelsearbeid skal bidra til bedre levekår og god helse i befolkningen. Kommunedelplan for folkehelse 2016-2027 (folkehelseplanen) - PDF er den første planen for folkehelseområdet i Sarpsborg kommune.

Folkehelseplanens rolle er å bidra til et mer helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Den beskriver de viktigste utfordringene og avklarer sentrale innsatsområder for å bedre folkehelsen og redusere sosial ulikhet i helse.

Her finner du levekårsrapporten for 2014 - PDF og oversikt over helsetilstand - PDF.

Fysisk aktivitet

Mer om kommunedelplan for fysisk aktivitet her:

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet blant både unge og eldre i Sarpsborg. Derfor har kommunen utarbeidet en egen kommuneplan for fysisk aktivitet - PDF.

Inneholder langsiktige satsingsområder for perioden 2014 - 2025, samt et handlingsprogram for frilufts-, nærmiljø-, og idrettsanlegg for perioden 2014 - 2017. Handlingsprogrammet rulleres årlig.

Bystyret behandlet «Handlingsprogram til kommunedelplan fysisk aktivitet 2016-2019» i sak 116/15. Den rullerte handlingsdelen finner du her - PDF.

Planen har følgende satsingsområder:

 • Utfartsområder ved kysten og i skog og mark
 • Sentrale parker/ friområder
 • Lekeplasser/ nærmiljøanlegg
 • Skolenes aktivitetsområder
 • Idrettsarealer og idrettsanlegg
 • I forhold til gjennomføring av tiltak skal følgende prioriteres:
 • Barn og unge
 • Mangfold
 • Universell utforming
 • Folkehelse
Helse- og omsorgsplanen

Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2028 - PDF 

Handlingsplan avlastning og pårørendestøtte

Handlingsplan avlastning og pårørendestøtte

Kunnskapsgrunnlag handlingsplan avlastning og pårørendestøtte

 

Handlingslan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - PDF

Mangfoldsplan

Mer om kommunedelplan for mangfold, inkludering og likeverd:

Planen beskriver hvordan kommunen skal jobbe for at alle mennesker skal bli møtt med respekt.

Her er det også en handlingsdel for hvordan kommunen ønsker å ha det, og hva man skal gjøre for å få dette til.

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd - PDF.

Kontaktperson: Rådgiver Flemming Johnsen

Plattform for livslange tjenester

Plattform for livslange tjenester

Rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholpolitisk handlingsprogram

Alkoholpolitisk handlingsprogram - PDF

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012 - PDF.

Veteranplan

Veteranplan-pdf

Levekår

Levekår i 2020 - PDF

Folkehelseprofil

Kultur og oppvekst

Kulturplan

Den gjeldene kommunedelplanen for kultur ble vedtatt av Sarpsborg bystyre 26. september 2019.
Se planen og planens handlingsdel under:

Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv - kommunedelplan for kultur 2019-2030 (vedtatt av bystyret 26.09.2019) - PDF

Kulturminneplan

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2022-2034 ble vedtatt av Sarpsborg bystyre 19. mai 2022.

Sarpsborg kulturminneplan 2022-2032.pdf

Frivillighet

Plattform for frivillighet 2013-2016 - PDF
Plattform for frivillighet - kortversjon - PDF

Oppvekstplanen 2018-2030

Kommunens overordnede plan for oppvekst i Sarpsborg, samt handlingsprogram:

Sarpsborg kommunes overordnede plan for oppvekst, barnehage, skole og SFO

Handlingsprogram: Tett på for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø 

Skolekapasitet og skolestruktur

Mer om kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur her:

Kommunedelplanen beskriver langsiktige valg for dimensjonering og lokalisering av de kommunale grunnskoletjenestene. Planen ble vedtatt av bystyret 18. juni 2015, og gjelder for tidsrommet 2015 til 2026.

Kommunedelplan skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026 - PDF