>Planer og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer og rapporter

17.10.2017

Anskaffelsesstrategi

Mer om anskaffelsesstrategien her:

Anskaffelsesstrategien setter premisser og mål for gode og profesjonelle anskaffelserprosesser i Sarpsborg kommune. Den skal sammen med anskaffelsesreglementet, bidra til god økonomistyring, god internkontroll og god kontraktsoppfølging.

Les mer om anskaffelsesstrategien - PDF

Les mer om anskaffelsesreglementet - PDF

Arealplanlegging

Mer om arealplanen:

Arealplanen er kommunens øverste juridiske arealplandokument, og gir de overordnede føringene på hvor det skal være vern og hvor det skal være utbygging. Dette arbeidet har omfattet hele kommunen med unntak av sentrumsområdet og Langemyrområdet – disse er dekket av egne kommunedelplaner. Videre har arbeidet inkludert kystsonen. Kystsoneplanen videreføres som en kommunedelplan og er et selvstendig dokument.

De viktigste endringene i ny arealplan vedtatt 18.06.2015, og med endring 10.12.2015:

 • Planen utvider bruk av formålet bebyggelse og anlegg som gir større fleksibilitet til å endre bruk av eksisterende bygg.
 • Planen legger til rette for større fortetting
 • Ved etablering av flere enn fem boenheter innenfor bebygd område, er det krav om detaljreguleringsplan
 • Ved økning på mer enn 600 kvadratmeter næringsbygg innenfor eksisterende byggeområde, er det krav om detaljreguleringsplan
 • Makskrav istedenfor minimumskrav på mye av parkeringsbestemmelsene
 • Det er krav om minste uteoppholdsareal(MUA) ved etablering av nye boenheter
 • Det åpnes ikke for boligbygging utenfor byggefelt, det vil si – ikke spredt boligbygging
 • Bruk av landbruksbygg får større fleksibilitet.
 • Strengere styring av størrelsen på nye landbruksbygg
 • De to områdene Skredderberget og Alvimjordet ble avklart i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2016. Plankartet ble justert i henhold til vedtaket 10.05.2016. Her kan du lese departementets avgjørelse i saken - PDF.

Alle kartene og dokumentene til arealplanen finner du i kommunens kartportal.

Her er de viktigste dokumentene i arealplanen:

Alle dokumentene i planen finner du ved å gå til siden Politiske møter. Velg bystyremøtet 18.06.2015 og klikk på "Dokumenter" etter saken "Sluttbehandling - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026". 

Når det gjelder krav til å utarbeide reguleringsplan i forbindelse med fortettingsprosjekter i boligområder, ble det gjort en endring i bystyremøtet 10.12.2015. Disse dokumentene finner du ved å gå til Politiske møter. Velg bystyremøtet 10.12.2015 og klikk på "Dokumenter" etter saken "Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - mindre endring".

Kontaktperson: 
Hege Hornnæs, tlf. 414 32 499

Mer om kystsoneplanen:

Kystsoneplanen ble vedtatt av Sarpsborg bystyre 18. juni 2015. Se planen under:

Kystsoneplanen 2015-2016 - PDF

Mer om sentrumsplanen:

Vi ønsker et attraktivt og levende sentrum - og sentrumsplanen skal være et verktøy for sentrumsutviklingen. Planen har derfor stort fokus på byrom, blant annet parker og plasser for barn. Den beskriver også hvor og hvordan sentrum skal vokse. 

Les alt om sentrumsplanen her - www.sarpsborg.com/sentrumsplan

Mer om reguleringsplaner:

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan, skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne.

Les mer om reguleringsplaner her - www.sarpsborg.com/reguleringsplan

Barnehageplanen

Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 - PDF

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform - PDF

Budsjett og regnskap

Kommunebudsjett og kommunens årsregnskap finner du på denne siden.

Finansrapporter

Her finner du kommunens finansrapporter tilbake til 2010.

Folkehelse

Mer om folkehelseplanen her:

Folkehelsearbeid skal bidra til bedre levekår og god helse i befolkningen. Kommunedelplan for folkehelse 2016-2027 (folkehelseplanen) - PDF er den første planen for folkehelseområdet i Sarpsborg kommune.

Folkehelseplanens rolle er å bidra til et mer helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Den beskriver de viktigste utfordringene og avklarer sentrale innsatsområder for å bedre folkehelsen og redusere sosial ulikhet i helse.

Her finner du levekårsrapporten for 2014 - PDF og oversikt over helsetilstand - PDF.

Fysisk aktivitet

Mer om kommunedelplan for fysisk aktivitet her:

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet blant både unge og eldre i Sarpsborg. Derfor har kommunen utarbeidet en egen kommuneplan for fysisk aktivitet - PDF.

Inneholder langsiktige satsingsområder for perioden 2014 - 2025, samt et handlingsprogram for frilufts-, nærmiljø-, og idrettsanlegg for perioden 2014 - 2017. Handlingsprogrammet rulleres årlig.

Bystyret behandlet «Handlingsprogram til kommunedelplan fysisk aktivitet 2016-2019» i sak 116/15. Den rullerte handlingsdelen finner du her - PDF.

Planen har følgende satsingsområder:

 • Utfartsområder ved kysten og i skog og mark
 • Sentrale parker/ friområder
 • Lekeplasser/ nærmiljøanlegg
 • Skolenes aktivitetsområder
 • Idrettsarealer og idrettsanlegg
 • I forhold til gjennomføring av tiltak skal følgende prioriteres:
 • Barn og unge
 • Mangfold
 • Universell utforming
 • Folkehelse

Kontaktperson: 
Tore Stensrud,
rådgiver fellestjenester kultur
tlf: 982 08 125

Handlingsplan med årsbudsjett

Her finner du handlingsplan 2017-2019 med årsbudsjett 2017.

Helse- og omsorgsplanen

Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2028 

InterCity-utbyggingen og ny Sarpsbru

Informasjonsside om InterCity-utbyggingen og ny Sarpsbru

IKT i skoler og barnehager - handlingsprogram

Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager 2017-2020 - PDF 

Kommunikasjonsplanen

Mer om kommunedelplan for kommunikasjon her:

Sarpsborg kommune har en egen plan som omfatter temaene informasjon, IKT og omdømme.

Kommunedelplan kommunikasjon beskriver hvilke mål kommunen har innenfor disse temaene, og hva som skal gjøres for å nå disse målene. Planen ble vedtatt av bystyret 12. februar 2015, og gjelder for tidsrommet 2015 til 2026.

Kommunedelplan kommunikasjon 2015-2026 - PDF

Kontakperson:
Pål Nilsen, kommunikasjonssjef. Tlf. 905 50 988

Kulturplanen

Mer om kulturplanen her:

Kommunedelplan for kultur ble vedtatt av Sarpsborg bystyre 28. februar 2013. Se planen og planens handlingsdel under:

Kommunedelplan kultur 2013-2023 - PDF

Handlingsdel 2015-2018 - kommunedelplan kultur - PDF

Mangfoldsplanen

Mer om kommunedelplan for mangfold, inkludering og likeverd:

Planen beskriver hvordan kommunen skal jobbe for at alle mennesker skal bli møtt med respekt.

Her er det også en handlingsdel for hvordan kommunen ønsker å ha det, og hva man skal gjøre for å få dette til.

Kommunedelplan mangfold, inkludering og likeverd - PDF.

Se handlingsdelen i mangfoldsplanen her.

Kontaktperson: Rådgiver Flemming Johnsen

Planstrategi 2016-2019

Planstrategien er bystyrets og rådmannens verktøy for å prioritere utredningsoppgaver - PDF 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Planen er under revidering. Inntil ny plan foreligger er rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2012 gjeldende - PDF.

Samfunnsplanen

Mer om samfunnsplanen her:

Hva er våre ønsker og ambisjoner for de neste 1000 år? Sarpsborg kommune starter nå arbeidet med en ny samfunnsplan. Derfor er det viktig at du som innbygger er med og sier din mening om hvordan vi sammen skal utvikle Sarpsborg.

Les alt om samfunnsplanen her: www.sarpsborg.com/samfunnsplanen

Sandesund - Greåker

Les mer om planene for transformasjon av strekningen Sandesund - Greåker her.

SFO-planen

Kommunedelplan SFO 2013-2025 - PDF.

Skolekapasitet og skolestruktur

Mer om kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur her:

Kommunedelplanen beskriver langsiktige valg for dimensjonering og lokalisering av de kommunale grunnskoletjenestene. Planen ble vedtatt av bystyret 18. juni 2015, og gjelder for tidsrommet 2015 til 2026.

Kommunedelplan skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026 - PDF

Tilstandsrapporter

Her finner du kommunens tilstandsrapporter tilbake til 2011.

Årsrapporter

Her finner du kommunens årsrapporter tilbake til 2010

Andre planer

Se flere planer her:

Frivillighet:
Plattform for frivillighet 2013-2016 - PDF
Plattform for frivillighet - kortversjon - PDF

Klima og energi:
Kommunedelplan klima og energi - PDF

Ladeinfrastruktur - strategi:
Strategi ladeinfrastruktur - PDF

Miljøtiltak i landbruket - strategi:
Strategi for miljøtiltak i landbruket i Sarpsborg kommune 2014-2016 - PDF

Næringsutvikling:
Handlingsprogram for næringsutvikling 2016-2026 - PDF

Pleie- og omsorgsplan 2007-2016:
Pleie- og omsorgsplan 2007-2016 - PDF

Salg og aktivitet i uterom:
Retningslinjer for salg og aktivtet i uterom - PDF 

Trafikksikkerhet:
Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016-2019 - PDF

Vann og avløp:
Hovedplan avløp og vannmiljø - PDF

Vei, vann og avløp 2015-2026:
Kommundelplan vei, vann og avløp 2015-2016 - PDF