>Arealplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Arealplan

Publisert: 01.01.2018

Arbeidet med å revidere arealplanen er i gang. Du kan lese mer om dette under "Arealplanlegging" på denne siden.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15, 1. ledd har Sarpsborg bystyre i møte 18.06.2015 egengodkjent kommuneplanens arealdel 2015 – 2026
Bystyrets vedtak er endelig, og kan ikke påklages.

Dokumenter

Se gjeldende bestemmelser og retningslinjer her

Plankart byområdet A3

Plankart hele planområdet A3

Endelig revidert plankart byområdet A0

Endelig revidert plankart hele planområdet A0

Se andre saksdokumenter og temakart her

Saksutskrift sluttbehandling

Plankart byområdet A0

Plankart hele planområdet A0

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer NB! Endret i bystyret 10.12.2015 

I vedtak i bystyret  10.12.2015 ble det gjort en endring i bestemmelsen i § 4.2. Dette er endelig bestemmelse i § 4.2 a etter endringen (endring i uthevet skrift):

§ 4.2 Unntak fra plankrav (jf. PBL § 11-10 nr. 1 og 11-11 nr. 2)

a. Utvikling av eksisterende bolig og/eller nye prosjekter med inntil 5 nye boenheter i

nåværende bygge- og anleggsområde. Boligen/prosjektet må ikke overstige 3 etasjer

eller komme i konflikt med plan- og bygningslovens høydebestemmelser. Unntaket

gjelder ikke dersom prosjektet medfører konsekvenser som bør vurderes i en

større sammenheng.

Liste over reguleringsplaner som skal gjelde foran arealplanen

Vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mai 2016 om Skredderberget og Alvimjordet

Temakart Soner Planprinsipper

Temakart Arealveksling fylkesplanen mot 2050

Temakart Bydelssenter Borgen

Temakart Bydelssenter Grålum

Temakart Lekeplassdekning

Temakart Grønnstruktur

Temakart Kulturlandskap

Temakart Støy

Temakart Luftsonekart forurensing

Temakart Grunnforurensing

Temakart Grunnforhold

Temakart Flomsonekart oppstrøms

Temakart Flomsonekart nedstrøms

Temakart Høyspent byggeforbudssoner byområdet

Temakart Høyspent byggeforbudssoner hele kommunen

Vurdering av høringsuttalelser

Protokoll fra meklingsmøte

Om arealplan

Arealplanen er kommunens øverste juridiske arealplandokument, og gir de overordnede føringene på hvor det skal være vern og hvor det skal være utbygging. Dette arbeidet har omfattet hele kommunen med unntak av sentrumsområdet og Langemyrområdet – disse er dekket av egne kommunedelplaner. Videre har arbeidet inkludert kystsonen. Kystsoneplanen videreføres som en kommunedelplan og er et selvstendig dokument.

Planer, føringer og innspill

Planprogram arealplan

Saksutredning planprogram arealplan

Hvordan skal Sarpsborg vokse

Småbåthavnrapport

Nærings- og lokaliseringanalyse for Nedre Glommaregionen

Handelsanalyse for Nedre Glommaregionen

Saksutskrift-underveismelding

Trafikkanalyse Sarpsborg vest 2014

Innsigelse KPA 27 Statens vegvesen

Innsigelse KPA 63 Fylkesmannen i Østfold

Innsigelse KPA 69 Østfold fylkeskommune

Innsigelse KPA 70 Fredrikstad kommune

Trafikkutredning-saksutskrift underveismelding

Trafikkutredning Sarpsborg vest-endelig rapport

Retningslinjer for grunnundersøkelser på lekearealer versjon 1.0 – administrativt vedtatt

Henvendelser om planen

Virksomhetsleder Hege Hornnæs, tlf. 414 32 499