>Kystsoneplanen 2022-2034

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kystsoneplanen 2022-2034

Publisert: 11.03.2022

Kystsoneplanen er et viktig virkemiddel for å styre utviklingen i kystsonen. Målet er en levende kyst, både for Sarpsborgs innbyggere, besøkende og for kommende generasjoner.

Kystsoneplanen ble vedtatt i bystyret 15. desember 2022.

Sarpsborgs kyst- og sjøområder er blant de viktigste og mest brukte friluftsområdene i kommunen vår. Både egne innbyggere og folk fra store deler av Østlandet benytter disse friluftsområdene til turer og ferier, bading, båtliv og rekreasjon.

Kysten vår har mange unike kulturlandskap- og miljøer som binder natur, kultur og friluftsliv sammen. Disse områdene er til glede for alle som bor i og besøker kommunen vår. 

Gjeldende kystsoneplan planbeskrivelse - PDF

Gjeldende kystsoneplan bestemmelser - PDF

Plankart

Plankart - kystsonen - PDF

Plankart - arealformål - PDF

Temakart

Temakart Luftforurensning PDF

Temakart Flom - PDF

Temakart Støy - PDF

Temakart Natur - PDF

Temakart Kulturlandskap og kulturmiljø - PDF

Temakart Grunnforurensing - PDF

Temakart Grunnforhold PDF

Temakart Friluftsliv - PDF

Temakart Høyspent - PDF

Øvrige dokumenter

ROS-analyse med konsekvensutredning - PDF

Konsekvensutredning av næringsvirksomhet i LNF - PDF

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø - PDF

Konsekvensutredning av byggegrenser i sjø - PDF

Vurdering av innspill etter offentlig ettersyn 2020-2021 - PDF

Vurdering av innspill etter offentlig ettersyn 2022 - PDF

Meklingsprotokoll 15.06.2022 - PDF

Politisk notat til bystyret - Oppfølging av henvendelse fra sak 101_22 - PDF

 

Slik utarbeidet vi ny kystsoneplan

Arbeidet med ny kystsoneplan startet i 2017. Den første saken som kom til politisk behandling var planprogrammet. Dette er en plan for hvordan vi skulle utarbeide ny kystsoneplan. Deretter ble det to høringsrunder, før den ble endelig vedtatt i bystyret 15. desember 2022.

Sak om oppstart av arbeidet og høring av planprogram, behandlet av formannskapet 30.11.2017 - PDF

Innspill til planprogrammet:

Innspill med vurdering og konsekvensvurdering for både arealplanen og kystsoneplanen (januar-februar 2018).

Sak om fastsettelse av planprogrammet, behandlet av formannskapet 22.03.2018 - PDF

Første høring for ny kystsoneplan

Vedlegg. 1 Planbeskrivelse.pdf

Bestemmelser

Plankart

Vedlegg. 3 Plankart kystsonen.pdf

Vedlegg. 4 Plankart formål kystsonen.pdf

Konsekvensutredning

Vedlegg. 5 Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø.pdf

Temakart

Vedlegg. 6 Temakart Luftforurensning.pdf

Vedlegg. 7 Temakart Flom.pdf

Vedlegg. 8 Temakart Støy.pdf

Vedlegg. 9 Temakart Natur.pdf

Vedlegg. 10 Kulturlandskap og kulturmiljø.pdf

Vedlegg. 11 Temakart Grunnforurensing.pdf

Vedlegg. 12 Temakart Grunnforhold.pdf

Vedlegg. 13 Temakart Friluftsliv.pdf

Innspill til første høringsutkast 2021:

Innspill til høringsutkast for ny arealplan og kystsoneplan (januar-februar 2021) - PDF

Andre høring for ny kystsoneplan(2022)

Saksframlegg andre høring kystsoneplan

Oversikt over endringer kystsoneplanen

Konsekvensutreninger

Konsekvensutredning for LNF-områder

Konsekvensutrening for byggegrenser i sjø

Konsekvensutrening for Karlsøyveien 50

Konsekvensutrening Bukkholmen

Andre vedlegg

Bystyrets vedtak 16.09.21

Innspill til høringsutkast med vurdering etter 1. høringstutkast

Innspill til andre høringsutkast 2022:

Innspill til høringsutkast kystsoneplanen (20.09.22-01.11.22) - PDF

For spørsmål kystsoneplanen: 

Ingrid Ekeli Boge, rådgiver Virksomhet plan og samfunnsutvikling.
911 83 034

Les også: Her finner du mer informasjon om arealplanen som er under arbeid.