>Samfunnsplanen - Sammen skaper vi Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Samfunnsplanen - Sammen skaper vi Sarpsborg

Publisert: 01.01.2018

Hva er våre ønsker og ambisjoner for de neste 1000 år? Sarpsborg kommune har vedtatt ny samfunnsplan. Planen byggger på en rekke innspill fra innbyggerne, og danner grunnlaget for planene som kommunen skal vedta senere.

I 2016 feiret byen vår sine første 1000 år med folkefester, kongebesøk, konserter og arrangementer, avduking av skulpturer, åpning av konsertarenaer og nye byrom. Vi har satset på å gi byen et løft og engasjere hele Sarpsborgs befolkning. Men hva nå, Sarpsborg? Hva er våre ønsker og ambisjoner for de neste 1000 år? 

Samfunnsplanen sier hvilken retning vi skal utvikle oss videre. Den bygger på tre hovedelementer:

  • Det gode hjemstedet
  • Jobbene for framtiden
  • Opplevelser for livet.

Sarpsborg sin nye visjon er «Sammen skaper vi Sarpsborg».

Da bystyret vedtok samfunnsplanen i april 2018, sa saksordfører Harald Rønneberg (H) at "Visjonen skal favne alle, hele befolkningen, politikerne og administrasjonen. Vi har alle et ansvar for å skape framtida sammen". Planen ble enstemmig vedtatt.

Her kan du lese den nye samfunnsplanen .

Mange har bidratt

Samfunnsplanen har blitt til etter at 200 personer har vært med på innbyggermiddager. Valaskjold barnehage har holdt middag for barnehagebarna. 120 elever fra St. Olav videregåendeskole har vært på middag på Rådhuset. Det har vært middag med innbyggere og deltakere fra Sarpsborg 08, og kick-off middag for hele befolkningen på Sarpsborg scene. På middagene har deltakerne diskutert hva de mener at er viktigst for at Sarpsborg skal være et godt sted å bo, jobbe og besøke.

Visjon

Innbyggerne som deltok på innbyggermiddagene har også tatt stilling til om Sarpsborg kommune sin visjon «der barn og unge lykkes» skulle endres eller beholdes. Mange mente at den var moden for fornyelse. Innspillene handlet om at visjonen burde vise at Sarpsborg satser på byutvikling, tenker nytt og er modig. Andre grupper mener visjonen bør legge mer vekt på bærekraft og ha et miljøfokus. En del ønsket en visjon som er enda mer samlende for hele Sarpsborgsamfunnet, og legger vekt på samspill og fellesskap. Noen mente også visjonen bør vektlegge næringsliv og arbeidsplasser som grunnleggende for velferden.

I planen blir det derfor foreslått en ny visjon: «Sammen skaper vi byen». Visjonen bygger oppunder de hovedtemaene som befolkningen og næringslivet har vært opptatt av, den gir en tydelig retning og tar opp i seg samfunnsplanens hovedbudskap.

Ordene «sammen» og «vi» understreker viktigheten av deltakelse og fellesskap, og «skaper» framhever at vi må jobbe aktivt for at vi skal få det samfunnet vi ønsker oss.

"Sarpsborg" et uttrykk for hele det geografiske området Sarpsborg kommune, men samtidig peker det på vårt utviklingspotensial som by. En by trenger et sterkt sentrum der mange bor og jobber, og med mye handle og aktivitet - i samspill med boområder, arbeidsplasser og aktivitetsmuligheter andre steder i kommunen. 

Attraktiv og bærekraftig

Befolkningsvekst og flere arbeidsplasser må til for å bli en mer økonomisk og sosialt bærekraftig kommune. Planen setter et mål for økonomisk bærekraftig vekst: «Inntekts- og formuesskatt til kommune og stat fra personlige skatteytere i Sarpsborg skal i 2030 være på nivå med landsgjennomsnittet.» I 2016 hadde Sarpsborg en skatteinngang på 79,9 prosent av landssnittet hensyntatt innbyggertallet.

I følge Telemarksforskning, er det et potensial for 14 000 flere innbyggere frem til 2030. Dette betyr 1,7 % vekst pr år. Gjeldende samfunnsplan har 1,2 % vekst i innbyggertallet pr år som mål. I løpet av de siste årene har Sarpsborg ligget oppunder 1 % vekst årlig.

I følge den nye samfunnsplanen så skal Sarpsborg ha minst 33.000 arbeidsplasser i 2030. Dette forutsetter en økning på rundt 6.000 fra 2017 til 2030. Veksten i antall arbeidsplasser må da være på 1,5 prosent årlig.

Den regionale analysen som viser hvor attraktiv Sarpsborg er som sted å bo, besøke og arbeide i eller etablere bedrift kan du lese her.

Har du spørsmål?
Laila Vestby, teamleder Samfunn, Virksomhet plan- og samfunnsutvikling.

Telefon 911 22 369