>Sentrumsplan 2019 - 2031

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sentrumsplan 2019 - 2031

Publisert: 01.01.2018

Vi ønsker et attraktivt og levende sentrum - og sentrumsplanen er et verktøy for sentrumsutviklingen.

Hovedmålet med planen er å utvikle sentrum som et samlingspunkt og som en drivkraft for at Sarpsborg skal være en attraktiv by.

Sentrumsplanen gir rammer for utviklingen av sentrumsområdet. Den avklarer hvor det kan bygges og ikke kan bygges, hva som kan bygges, hvordan det kan bygges og hvilke bygningsmiljøer og grønnstruktur. Planen legger opp til kompakt byutvikling, med et mål om at 40% av befolkningsveksten fram mot 2031 skal skje i sentrumsplanområdet.

Sentrumsplanen inneholder syv plangrep:

  1. Vi utvikler en kompakt by med gangavstand til dagligdagse gjøremål
  2. Vi utvikler sentrumstriangelet som tyngdepunkt for handel, næring og kultur, med nytt, fremtidsrettet stasjonsområde som motor
  3. Vi bygger den moderne byen på historisk identitet
  4. Vi tilrettelegger for urban bebyggelse
  5. Vi tilrettelegger for fleksibel kvartalsutbygging
  6. Vi styrker offentlige byrom
  7. Vi styrker byens attraktivitet ved å sette miljøvennlig transport i fokus

I dette fortellingskartet kan du lese mer om hovedgrepene i sentrumsplanen.

I denne 3D-modellen kan du se sentrumsplanen maksimale høyder, og hvordan dette påvirker sol- og skyggeforhold. Volumene er generert automatisk og dekker hele kvartalenes overflate. Det er altså kun en teoretisk framvisning av maksimal utnyttelse uten hensyn til andre krav. Anbefalt nettleser for denne applikasjonen er Chrome.

Her finner du sentrumsplanen og alle tilhørende dokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser og retningslinjer
Plankart A0
Temakart Kulturmiljø
Temakart Gul liste
Temakart SEFRAK-registrerte bygninger
Temakart Bygninger vurdert for vern
Temakart Høyder og bygningstypologi
Temakart Bykjerne og kvartalsstruktur
Temakart Grønnstruktur
Temakart Hensynssoner storulykkerisiko
Temakart Lekeplassdekning
Temakart Barnetråkk
Temakart Grunnforhold
Temakart Forurenset grunn
Temakart Luftforurensing
Temakart Støy
Temakart Flomveier

Delutredninger og dokumenter:

Saksutskrift (sluttbehandling i bystyret 20. 06. 2019)
ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
Konsekvensutredning og alternativvurdering
Belysningsplanen vedtatt 2013
Lokalklimaanalyse og grønnstrukturutredning
Steds- og mulighetsanalyse, av Rodeo arkitekter:

Kvartalenes utnyttelsesgrad, av tre lokale arkitektkontor

Mulighetsstudie knutepunktutvikling Sarpsborg, av tre skandinaviske konsulentteam

Evalueringsrapport til mulighetsstudie om knutepunktutvikling for Sarpsborg, av prosjektgruppen bestående av Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Bane NOR

Mindre endringer

For at sentrumsplanen skal være et godt styringsverktøy er det viktig å oppdatere planen ved behov. Kommunen har foretatt to mindre endringer etter planen ble vedtatt i 2019.  

17. november 2022
14. april 2021

Har du innspill eller spørsmål om sentrumsplanen?

Kontaktpersoner:

Katarzyna Mitwicka, rådgiver / arealplanlegger
Tlf: 481 90 465.