Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sentrumsplan 2019 - 2031

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sentrumsplan 2019 - 2031

01.01.2018

Vi ønsker et attraktivt og levende sentrum - og sentrumsplanen er et verktøy for sentrumsutviklingen.

Hovedmålet med planen er å utvikle sentrum som et samlingspunkt og som en drivkraft for at Sarpsborg skal være en attraktiv by.

Sentrumsplanen gir rammer for utviklingen av sentrumsområdet. Den avklarer hvor det kan bygges og ikke kan bygges, hva som kan bygges, hvordan det kan bygges og hvilke bygningsmiljøer og grønnstruktur. Planen legger opp til kompakt byutvikling, med et mål om at 40% av befolkningsveksten fram mot 2031 skal skje i sentrumsplanområdet.

I dette fortellingskartet kan du lese mer om hovedgrepene i sentrumsplanen.

Her finner du sentrumsplanen og alle tilhørende dokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser og retningslinjer
Plankart A0
Temakart Kulturmiljø
Temakart Gul liste
Temakart SEFRAK-registrerte bygninger
Temakart Bygninger vurdert for vern
Temakart Høyder og bygningstypologi
Temakart Bykjerne og kvartalsstruktur
Temakart Grønnstruktur
Temakart Hensynssoner storulykkerisiko
Temakart Lekeplassdekning
Temakart Barnetråkk
Temakart Grunnforhold
Temakart Forurenset grunn
Temakart Luftforurensing
Temakart Støy
Temakart Flomveier

Delutredninger og dokumenter:

Saksutskrift (sluttbehandling i bystyret 20. 06. 2019)
ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
Konsekvensutredning og alternativvurdering
Belysningsplanen vedtatt 2013
Lokalklimaanalyse og grønnstrukturutredning
Steds- og mulighetsanalyse, av Rodeo arkitekter:

Kvartalenes utnyttelsesgrad, av tre lokale arkitektkontor

Mulighetsstudie knutepunktutvikling Sarpsborg, av tre skandinaviske konsulentteam

Evalueringsrapport til mulighetsstudie om knutepunktutvikling for Sarpsborg, av prosjektgruppen bestående av Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Bane NOR

Planprosessen

I kommuneplanens arealdel 2015-2026 ble det vedtatt en overordnet målsetning om at minst 50 % av all boligbygging skal skje innen 2 km fra torget i Sarpsborg, og at sentrum skal ha størsteparten av veksten i arbeidsplassintensive næringer. For å nå dette målet, ble det satt i gang revidering av sentrumsplanen  i 2014. Det var behov for å se utnyttelsespotensial, høyder og kulturhistoriske verdier opp mot hverandre for å avklare hvordan sentrum skal utvikle seg.

Delutredninger
Det ble utarbeidet flere utredninger som grunnlag for å vurdere alternative utviklingsretninger og velge plangrep:

 • En steds- og mulighetsanalyse for Sarpsborg sentrum ble utført av Rodeo arkitekter. Analysen la frem anbefalinger for fremtidig vern inkludert avgrensning av hensynssoner for bevaring av kulturmiljø, forslag til overordnede plangrep og tiltak, samt sosiokulturell analyse av østre bydel.
 • En mulighetsstudie av kvartalenes utnyttelsesgrad ble utarbeidet av tre lokale arkitektkontor. Der sentrumsplanen fra 2013 er ganske rigid med krav om karréstruktur med bebyggelse plassert mot gata og et åpent gårdsrom inne, la de fram anbefalinger for hvordan man kan tenke annerledes og tilføre nye kvaliteter til byrommene i sentrum.
 • Et parallelloppdrag om utvikling av stasjonsområdet ble gjennomført for å se nærmere på hvordan stasjonsområdet kan utvikles. Tre skandinaviske arkitektkontor leverte sine forslag.


Medvirkning
Det har vært et mål å forankre planen gjennom omfattende medvirkning. Det ble holdt workshops, arbeidsmøter med nøkkelaktører, folkemøter med byvandringer og paneldebatt, samt byutviklingskonferanser. Det ble arrangert åpent byplankontor, gjennomført barnetråkk med skolelever og jobbet med barn gjennom prosjektet «mitt lokalsamfunn». De ulike arrangementene ble godt besøkt og interessemotsetninger ble synliggjort.

Høring våren 2018

Forslag til ny sentrumsplan var på høring våren 2018. Her finner du alle dokumentene i saken. Se under sak PS 15/18.

VIDEO: Her kan du se presentasjon av den nye sentrumsplanen med saksbehandler Anne-Elisabeth Ramtvedt.

Det kom 49 høringsuttalelser, inkludert innsigelser fra Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og Statens vegvesen. Her er en oppsummering av uttalelsene og hvordan de ble vurdert av administrasjonen.

Her finner du alle uttalelser fra høringen:

Offentlige myndigheter

Norges vassdrags- og energidirektorat

Fiskeridirektoratet region sør

Bane NOR

Fylkesmannen i Østfold

Østfold fylkeskommune - fylkesrådmannens innspill

Østfold fylkeskommune - fylkesutvalgets behandling

Østfold fylkeskommune - høringsuttalelse

Statens vegvesen

Direktoratet for mineralforvaltning

Fredrikstad kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Norsk Maritimt museum

Riksantikvaren

Innspill fra næringsliv og grunneiere

Optimal forvaltning AS

Jan W Føreland

Betongbygg eiendom AS

Sarpsborg Næringsforening

Borregaard AS

Petter Witnes

Innspill fra plankonsulenter

BAS arkitekter

SG arkitekter

Innspill om vern, gul liste

Sarpsborg Historielag

Christian Birkeland

Anniken Rasmussen

Torggaten 3 AS

Sarps Koopera borettslag

Per Magnus Bråten 1

Per Magnus Bråten 2

Tove Aasberg

Ellen A Pedersen

Kent J Fredriksen

Innspill om delområde Kulås Øst

Stein A Slåtten

Espen Braaten

Kulås Øst Velforening, tilsvar, kart

Reidun og Cato Rasmussen

Innspill område vest og Storbyen

Per T. Bakke, kart 

Boretslag Midtbyen Sarpsborg

Anders Høstbjør

Innspill andre delområder

Inger Field

Boligsameiet Rosenkranzgate

Sissel H Johansen mfl

Andre innspill

Advokat Bjørge Skaaraas

Sarpsborg Tennisklubb

Taxisentralen

Geir Strand Larsen

Aksjon Rett Linje

Sigmund Ruud

Karl Henrik Seip

Alfhild Lehne

Eldar Ingerø

Høring vinteren 2019

Endringer til forslag til sentrumsplan ble sendt på høring vinteren 2019. Her finner du alle dokumenter i saken.

3D-modell

Det ble utarbeidet en tredimensjonal modell som viser bygningenes volum med maksimale høyder og sol- og skyggeforhold. Du kan bevege deg langs gatene i sentrum i modellen, og se hvordan bygningene ville framstå i ulike høyder. Volumene er generert automatisk og dekker kvartalenes overflate. Husk at dette er kun en teoretisk framvisning av maksimal utnyttelse. Anbefalt nettleser for denne applikasjonen er Chrome.

Det kom 19 innspill i høringen. Innsigelsene fra første høring ble løst. 

Her finner du alle innspillene til andre høring

Anniken Rasmussen

Bane NOR

Berit Dahle

Borettslaget Midtbyen

Fiskeridirektoratet

Fredrikstad kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Hafslund Nett AS

Magnus Thue

Sarpsborg historielag

Sarpsborg kooperative borettslag

Sentrum arbeiderpartilag

Statens vegvesen

Svein Monstad

Østfold fylkeskommune

Østfoldmuseene

Åge Langeland 

Tidligere milepæler i planarbeidet:

11. mai 2017: Underveismelding i formannskapet

Underveismelding

Knutepunktutvikling

Alternative vurderinger

Aktsomhetssoner

26. april 2017: Informasjonsmøte om ny hensynssone rundt Borregaard

Program for møtet

Presentasjon av Anne Elisabeth Ramtvedt, Sarpsborg kommune

Presentasjon av Dag Arthur Aasbø, Borregaard

Presentasjon av Anne Rygh Pedersen, Direktoratet for sikkerhet og brannvern

28. mars 2017: Ny hensynssone rundt Borregaard

Les saken om ny hensynssone rundt Borregaard her.

10. februar 2017: Status sentrumsplanarbeidet

Arbeidet med sentrumsplanen er nå i en avsluttende fase, og vi ønsker å redegjøre litt for status og videre fremdrift: Viktige grunnlagsutredninger er nå innkommet og avsluttet:

 • Oktober 2016: Grunnlagsutredning «mulighetsstudie knutepunktsutvikling Sarpsborg stasjon» utarbeidet av tre team.
 • Desember 2016: Grunnlagsutredning «Steds,- og mulighetsanalyse» utarbeidet av Rodeo arkitekter ble ferdigstilt.

Fortsatt pågår noen prosesser som vil være viktige for å sluttstille sentrumsplanen: Evalueringsrapport «mulighetsstudie knutepunktsutvikling Sarpsborg stasjon», utarbeides av oppdragsgiverne til oppdraget og avsluttes i løpet av mars 2017. «Felles parkeringspolitikk Nedre Glomma», utarbeides og avsluttes i løpet av våren 2017. Grunnundersøkelser Torsbekkområdet, avsluttes i løpet av mars 2017.

Utover dette vil saken angående planprogram for jernbanen Inter City som skal behandles i bystyret ha konsekvenser for sentrumsplanarbeidet, og vil kunne ha innvirkning på videre fremdrift.

Det har foreligget planer om  politiske underveismeldinger i januar og februar nå i 2017, men de er besluttet flyttet til etter behandling av planprogrammet for Inter City.

24. januar 2017: Grunnlagsutredninger til det pågående sentrumsplanarbeidet

Her finner dere grunnlagsutredingen til det pågående sentrumsplanarbeidet; Kulturhistorisk steds,- og mulighetsanalyse, utarbeidet av Rodeo arkitekter.

Rodeo arkitekter, i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), ved Bengt Andersen og Ingar Brattbakk, samt Even Smith Wergeland (selvstendig, kulturhistoriker) har gjennom 2016 jobbet frem et solid arbeid for Sarpsborg kommune. Dette arbeidet vil bli viktig grunnlag inn i sentrumsplanen, der det nå er mål om vedtak over sommeren i 2017.

Sarpsborg kommune ønsket hjelp til å vurdere hva som er våre sentrale kulturhistoriske miljøer, slik at vi kan sørge for å ta vare på sentrale historiske ankerfester når vi i de neste årene skal fortsette å utvikle og fortette byen. Vi ønsket også noen anbefalinger for hvordan vi bør utvikle byen fremover, - mot hvilken retning, og i hvilken form. Arbeidet skulle i tillegg til å fokusere på det fysiske, ha fokus på det sosiokulturelle, sosiale hensyn, i bydelen og i byen for øvrig. 

Rapport del 1

Rapport del 2

Rapport del 3

Rapport del 4

Disse dokumentene er grunnlag i det videre sentrumsplanarbeidet, og er konsulentenes anbefalinger til kommunen. Endelige plangrep, høydebestemmelser, hensynssoner med mer vil først vedtas gjennom sentrumsplanen.

28. november 2016: Knutepunktsutvikling Sarpsborg stasjon

Tre tverrfaglige team med arkitekt, landskapsarkitekt, kulturminnefaglig og trafikkfaglig kompetanse har jobbet uavhengig av hverandre i drøyt to måneder og sett på hvilke muligheter som åpner seg når nytt dobbeltspor skal bygges i Østfold og ny stasjon i Sarpsborg sentrum skal utvikles. Disse ble presentert i sentrumsplankonferansen 19. oktober og i Sarpsborg rådhus. Her er forslagene digitalt:

Louse Didriksson, White

Sara Wille Jørgensen, Gottlieb Paludan

Espen Krogstad, Dyrvik

Her er oppgaven som de tre selskapene jobbet ut fra.

19. oktober 2016: Presentasjoner fra sentrumsplankonferansen

Her er presentasjonene fra konferansen:

Simonett Halvorsen-Lange, arbeidet med sentrumsplanen
Kenneth Dahlgren, Rodeo arkitekter - byutvikling (kommer)
Louise Didriksson, White - jernbaneområdet
Sara Wille Jørgensen, Gottlieb Paludan - jernbaneområdet
Espen Krogstad, Dyrvik - jernbaneområdet
Felles parkeringspolitikk i Sarpsborg og Fredrikstad
André Liefting, kvartalenes utnyttelsesgrad
BAS, kvartalenes utnyttelsesgrad
PLUS, kvartalenes utnyttelsesgrad
Simonett Halvorsen-Lange, veien videre mot vedtak

19. oktober 2016: Næringskonferansen FLYT og sentrumsplankonferanse

Ny sentrumsplan legges frem i 2017. Før dette ønsker vi å gjøre dere kjent med utredninger og funn som blir viktige innspill til  siste del av arbeidet.

Her er programmet for dagen.

Du får blant annet høre om:

 • Steds- og mulighetsanalyse for Sarpsborg v/ Rodeo arkitekter
 • Fortetting i byens kvartalsstruktur v/tre lokale arkitektkontor
 • Arbeidet med felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma
 • Mulighetsstudie for stasjonsområdet v/ tre skandinaviske team

Disse har på ulike måter meninger om hvordan Sarpsborg bør vokse, hva som bør vernes og hvilke kvaliteter som må dyrkes i byen i tiden fremover.
Vel møtt!

Mat må forhåndsbestilles innen 10. oktober.

NB: Tidligere på dagen arrangeres FLYT- konferansen på Sarpsborg scene.

1. juni 2016: Arbeidsmøte for sentrumsplan

Rodeo arkitekter er nå i gang med et arbeid som blir grunnlag inn i sentrumsplanen. De ser på hva som skal vernes, og hvordan vi i Sarpsborg by best bør vokse i fremtiden. Vi har bedt de lete etter byen ankerfester, og identitetsbærende elementer. Over sommeren skal de levere alternative prinsipper for hvordan vi bør vokse i fremtiden. De ser også spesielt på østre bydel, og hvilken rolle denne bydelen skal ha i tiden fremover. Her presenterer de sine foreløpige tanker. Det er viktig at du er med og sier din mening om deres arbeid og hjelper dem videre med din kunnskap.

25. mai 2016: Byvandring og debattmøte

Sarpsborg Arbeiderblad var arrangør for byvandring med historiker Trond Svandal og deretter et åpent debattmøte i Glenghuset om byutvikling og den kommende sentrumsplanen. Det kan du lese mer om her. Byvandringen hadde mange engasjerte deltakere og tilhørere. Debattmøtet var stappfullt i Glenghuset. Der var det høy temperatur og mange meninger. Som kommune er det akkurat slik vi ønsker det; engasjerte innbyggere som er med i prosessen for videre byutvikling.

15. mars 2016: Arbeidsmøte for sentrumsplan

Arbeidsmøtet ble holdt i Sarpsborg Scene/Galleriet fra 17:30 til 20:00. Vi inviterte byens innbyggere, næringsliv, politikere og andre interesserte til et åpent arbeidsmøte for å diskutere fremtiden til Sarpsborg sentrum. De cirka 60 deltakerne ble delt inn i grupper for å løse en oppgave som handlet om deres visjon for Sarpsborg sentrum.

Temaene for kvelden var:

 • Bo i sentrum
 • Vern og historie
 • Handel/opplevelse/rekreasjon
 • Næring i byen – jobbe i byen
 • Vekst og fortetting

Byarkitekt Simonett Halvorsen-Lange har skrevet sine betrakninger om kvelden. De kan du lese her.

Her finner du gruppeoppgavene:

3. mars: Underveismelding behandlet politisk

Plan- og økonomiutvalget behandlet denne underveismeldingen med disse vedleggene: Foreløpig aktsomhetssone, medvirkning 2016 og 2017, og fastsatt planprogram. 

15. februar 2016: Byutviklingskonferanse

Sarpsborg kommune, Sarpsborg næringsforening, iSarpsborg og Sarpsborg handelsstand arrangerte byutviklingskonferanse på Sarpsborg scene 15. februar 2016.

Vi inviterte inspirerende foredragsholdere som ga tips og kunnskap om hvilke grep som skal til. Hvorfor byen er viktig, hvilken rolle byen skal ha i fremtiden, og hva som gjøres andre steder for å videreutvikle sentrumsområdene. Vi takker alle foredragsholderne og de mange publikummerne i salen for en meget bra konferanse.

Her kan du se presentasjonene:

Anne Elisabeth Ramtvedt

Laurie Vestøl

Lars Wang

Einar Kongsbakk

Morten Ragnøy Ednes

Sigmund Vister

20. august 2015: Plan- og økonomiutvalget vedtok planprogrammet for kommunedelplan for Sarpsborg sentrum.

Sarpsborg kommune takker for gode innspill fra de som engasjerte seg. Planprogrammet som nå er fastsatt, er planen for det videre arbeidet som skal gjøres. Det er mål om vedtak av utarbeidet kommunedelplan sommeren 2017, og det er fortsatt mulig å gi innspill til sentrumsplanen. Se dokumenter under:

8. juni 2015: Møte med Ungdommens bystyre.

Ungdommen lagde egne bykart med forslag til framtidens Sarpsborg. Planavdelingen var tilstede og tok med innspillene videre i planprosessen.

Mai 2015: Midlertidig byplankontor i Børsandhjørnet åpent for publikum.

Presentasjon av planarbeidet samt presentasjon av pågående og planlagte sentrumsprosjekter. Det var mange gode diskusjoner og innspill i løpet av de tre ukene dette tilbudet var åpent for publikum.

28. april 2015: Oppstart av arbeidet. Planprogram ble lagt ut på offentlig ettersyn.

Fram til 24. juni 2015 var det mulig for alle å mene noe om innholdet i dette dokumentet. Et planprogram er første del av en lang planprosess. I dette dokumentet beskrives målene for planen, planprosessen, mulighetene for medvirkning og utredningene som skal gjøres som en del av arbeidet. Det er en viktig del av arbeidet, for her legges premissene for hva den endelige planen skal vurdere og drøfte. Etter innspillsfristen vil dokumentet bearbeides, for deretter å fastsettes i plan- og økonomiutvalget.

Har du innspill eller spørsmål til planarbeidet?

Kontaktpersoner:

Saksbehandler Shepol Barzan Awrahman eller virksomhetsleder Hege Hornnæs via servicetorget tlf. 69 10 80 00. 

Sarpsborg kommune, Enhet plan og samfunnsutvikling, P.b. 237, 1702 Sarpsborg