>Togparkering i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Togparkering i Sarpsborg

21.02.2019

Som følge av InterCity-utbyggingen blir det flere tog på Østfoldbanen. Bane NOR arbeider med en plan som skal avklare hvor det er aktuelt å etablere togparkering, såkalte hensettingsanlegg, i Sarpsborg og Fredrikstad.

Intercity-prosjektet skal gi de reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen. Når togene ikke er i trafikk, må de ha et sted hvor de kan parkeres og hvor togene kan vaskes og bli vedlikeholdt. 

Togparkeringen skal ha plass til 30 enkle togsett, og det krever et areal på ca. 100-150 daa.

Siste nytt:

Bane NOR har utarbeidet et planprogram som har vært på høring. Sarpsborg kommune har utarbeidet en felles høringsuttalelse sammen med Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune.

Dette er hovedpunktene:

 1. Sarpsborg kommune mener det er viktig å finne en løsning for plassering av hensettingsanlegg i Nedre Glomma som sikrer et bedre togtilbud til Fredrikstad og Sarpsborg. Det er avgjørende for regionens utvikling at utbygging av stasjonsområdene og dobbeltspor til Hafslund ikke forsinkes.
 2. Sarpsborg kommune er svært kritisk til en løsning i dagen på Klavestad. Bane NOR må også utrede en løsning i fjellet som ikke forringer jordbruksområdene og kulturlandskapet.
 3. Det er en utfordring ved Kampenes at Østre linje er utstyrt med et annet signalsystem enn Vestre linje. Sarpsborg kommune mener dette problemet alene ikke kan være avgjørende i avveiningen mellom Kampenes og de andre alternativene.

Uttalelsen ble behandlet i formannskapet 14. februar 2019.

Her finner du hele høringsuttalelsen

Her finner du forslag til planprogram

Tre ulike alternativer:

Bane NOR har gjennomført en forstudie som vurderer mulige lokaliseringer. Studien viste åtte områder. De ulike områdene ble vurdert mot en rekke ulike kriterier, som jernbaneteknisk funksjonalitet, konsekvenser for miljø og samfunn, samt bygge- og driftskostnader. Av de åtte områdene som ble vurdert i forstudien, legger planprogrammet opp til at tre vurderes videre i kommunedelplanarbeidet: Valle, Kampenes og Klavestad. Fem forslag ble ikke anbefalt tatt videre: Lahelle og Kjær i Fredrikstad, samt Greåker, Flislageret og Skauløkka i Sarpsborg.

Her finner du forstudien

Kampenes:
Planområdet på Kampenes er ca. 1400 daa. Planområdet ligger mellom Nipa i vest og rv. 111 i øst. Det ligger på begge sider av Østre linje og overlapper delvis med næringsområdet på Kampenes. Bane Nor viser til to alternativer innenfor planområdet. Alternativet sør ligger øst for jernbanesporet, inneklemt mellom jernbanesporet og rv. 111. Alternativet nord ligger nord-vest for jernbanesporet.

Bane NOR nevner to problemstillinger på Kampenes:

 • Signalsystemet ERTMS er tatt i bruk på Østre linje. Vestre linje har per i dag ikke dette signalsystemet. I følge Nasjonal Signalplan skal Vestre linje bli utbygd med ERTMS i løpet av 2030. Togene som kjører på vestre linje må oppgraderes med ERTMS-ombordrustning for å kunne hensettes på Kampenes.
 • Det er ikke kapasitet til å kjøre tog som har endestasjon i Fredrikstad til Kampenes for hensetting, så lenge det er enkeltspor på strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Når dobbeltsporet til Sarpsborg er bygget, vil anlegget tilfredsstille behovene for hensetting for tog som ender i Fredrikstad og Sarpsborg. Kampenes kan derfor ikke alene dekke behovet som oppstår når dobbeltspor er ferdig utbygd på strekningen Haug – Seut.

Klavestad:
Planområdet på Klavestad er ca. 1400 daa. Planområdet ligger mellom Klavestad og Bjørnstad. Området består i hovedsak av dyrket mark og to skogkledde åser. Bane NOR skriver at beslag av dyrket mark og tilpassing til landskapet vil være viktige problemstillinger i videre planlegging. Klavestad kan på lik linje med Kampenes ikke tilfredsstille behovet som oppstår når dobbeltspor er ferdig utbygd på strekningen Haug – Seut, så lenge det er enkeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Valle:
Planområdet på Valle ligger i Fredrikstad kommune, og er ca. 760 daa. Det ligger langs dagens jernbanetrasé mellom Råbekken og Rolvsøysund. Næringsområder langs Dikeveien er også tatt med i planområdet for å kunne vurdere adkomst til anlegget og omlegging av veier og annen infrastruktur i området som helhet. Det samme gjelder boligområdene som er innenfor planavgrensningen i nord og sør.

Bane NOR trekker fram noen aktuelle problemstillinger for Valle:

 • Dobbeltsportraseen gjennom området er ikke vedtatt og vil kunne påvirke plassering og utforming av hensettingsanlegget.
 • Det er avdekket bløt leire i nærheten av planområdet. Kombinert med nærheten til eksisterende næringsbygg kan byggetiltak bli utfordrende.
 • Planområdet består i stor grad av dyrket mark av høy kvalitet. I fylkesplanen er imidlertid arealet avsatt til regionalt næringsområde for næringsvirksomhet som transporterer gods på bane.
 • Trasé for tilkomstvei til ny bru over Glomma mellom Omberg og Torp krysser gjennom planområdet. Her må det sikres god koordinering av planarbeidene.

Framdriftsplan:

Bane NOR anslår følgende framdrift for arbeidet med kommunedelplanen:

 • Fastsettelse av planprogram andre kvartal 2019.
 • Førstegangsbehandling, høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan andre kvartal 2020.
 • Andregangsbehandling og vedtak av kommunedelplan andre kvartal 2021.

Har du spørsmål?

Kontaktperson i Sarpsborg kommune:
Kenny Chau Van Tran. Telefon: Servicetorget 69 10 80 00