>Bekymret for røde tall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bekymret for røde tall

Publisert: 25.05.2022
Oppdatert: 05.09.2022

- Jeg ser med stor bekymring på den økonomiske situasjonen, sier kommunedirektør Turid Stubø-Johnsen. Kommuneområdenes utgifter har vært mer enn 190 millioner høyere enn budsjettert i årets fire første måneder. I tillegg kommer koronarelaterte utgifter på 120 millioner, som det er usikkert om staten vil kompensere kommunen for.

- Vi ser at kommunens driftsnivå er høyere enn det vi har råd til. Konsekvensene er allerede ganske dramatiske, men situasjonen vil bli enda mer utfordrende på sikt, sier kommunedirektøren.

Merutgiftene i kommuneområdene er i hovedsak innenfor helse og velferd og oppvekst. På disse områdene var det også økonomiske utfordringer i 2019 og 2020. Situasjonen har blitt ytterligere forverret av barnevernsreformen (oppvekstreformen) som trådte i kraft 01.01.2022. Reformen fører til at Sarpsborgs barnevernsutgifter øker med 30 mill. kr. som ikke blir dekket av staten.

På inntektssiden er det anslått at kommunen vil få en økning i skatteinntekter og rammetilskudd (overføring fra staten) som er ca 106 millioner kroner mer enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.

Høye strømpriser og lønnsvekst

Prisene på energi er historisk høye, og det gir kommunen økte utgifter på omtrent 38 millioner kroner mer enn budsjettert i år.

I budsjettet for 2022 ble det beregnet en lønns- og prisvekt på 3,2%. Selv om lønnsoppgjøret ikke er klart, er det klart atmå kommunene må regne med høyere lønnsutgifter enn antatt, og for Sarpsborg kommunes del er økningen på om lag 33,5 millioner kroner.

Økt rentenivå gir en økt utgift til avdrag på lån og renter for kommunen på om lag 11,1 mill. kr.

Høye energipriser gir også økte inntekter gjennom utbytte fra Østfold Energi som er 13,9 millioner kroner høyrere enn budsjettert. er 13,9 mill. kr høyere enn budsjettert.

Regjeringen har varslet at det ikke vil bli klart hvor mye av koronautgiftene som staten vil dekke før i desember. Saken er imidlertid til behandling i Stortinget. Les mer om revidert nasjonalbudsjett her. 

Vanskelig å spå om framtiden

I fjor ble kommunens årsresultat på 73,4 millioner kroner. Hovedårsaken var økte overføringer fra staten. Samlet rammetilskudd og skatteinntekter utgjorde 140,5 mill. kr mer enn revidert budsjett, og 256,6 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett.

- Det viser at det er vanskelig å gi en god prognose for året som helhet, utdyper Stubø Johnsen. – Vi anslår nå at et merforbruk på ca 85 millioner kroner for hele 2022. Det forutsetter at staten dekker koronautgiftene. Må vi ta den regninga også, så må vi ta av kommunens oppsparte midler.

Tar grep for en bærekraftig økonomi

– Vi er nødt til å sørge for at kommuneøkonomien også gir oss et handlingsrom i framtida, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen. - For å ta grep om denne situasjonen har derfor kommuneledelsen iverksatt programmet Bærekraft 2030.

Programmet omhandler en analyse av hele organisasjonen, og skal peke på mulige endringer, økte inntekter, innsparing og endret tjenestenivå. Forslag til tiltak vil bli lagt framkomme i forbindelse med budsjettet for 2023, som kommunedirektøren legger fram i oktober. Noen av tiltakene vil være kortsiktige og settes i gang i 2023, mens andre vil iverksettes senere eller gå over flere år.

Formannskapet skal behandle tilstandsrapporten for 1. tertial 2022 den 2. juni. Her finner du saksdokumentene