>Dette ble bestemt i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette ble bestemt i bystyret

Publisert: 23.05.2024

Her er noe av det som ble bestemt i bystyret 23. mai 2024.

Les alle saksokumentene til bystyret her

Se bystyremøtet i opptak her.

Årsregnskap og årsrapport

Bystyret behandlet årsregnskapet for 2023. For 2023 viser regnskapet et mindreforbruk på 12 mill. kr som er satt av til disposisjonsfond. Hovedårsaken var økte overføringer fra staten som følge av økt nasjonal skatteinngang og utjevning av skatteinntekter. Utgifter til energi ble også vesentlig lavere inn budsjettert.

Hør hva politikerne sa da saken ble behandlet her.

Selger Skjeberg Marinesenter AS

I desember vedtok bystyret at å selge Skjeberg Marinesenter AS i løpet av 2025.Saken som bystyret nå hadde til behandling, skal forberede et salg. Ytterligere betingelser for salget avklares i egen sak til formannskapet.

Skjeberg Marinesenter AS eier også Høisand camping og Revebukta camping.

Flertallet i bystyret ga tilslutning til den videre salgsprosessen.

Her finner du saksframlegget om salget

Vil fortsatt selge Søsterboligen

Politikerne i bystyret bestemte torsdag at kommunen jobber videre med å selge Søsterboligen. Et salg skal skje i tråd med kommunens vedtatte retningslinjer for salg av fast eiendom, og det er formannskapet som vil fastsette betingelsene for salget.

Kommunedirektøren foreslo opprinnelig å fjerne minsteprisen på 18 millioner kroner for Søsterboligen, og i stedet legger den ut til markedspris. Årsaken er at eiendommen har ligget ute for salg helt siden juli 2023 uten et eneste bud, tross flere interessenter. Interessentene har påpekt at minsteprisen er for høy i dagens marked. 

Les alle dokumenter i saken her.

- Vi trenger å bygge og utvikle byen, og derfor er det riktig å selge, sa Therese Thorbjørsen (Ap) fra talerstolen i bystyret. Det var Arbeiderpartiet som fremmet endringsforslaget da saken var oppe til behandling i formannskapet 7. mai i år. Dette forslaget sluttet formannskapet seg til, og i dagens møte også bystyret.

Det var i 2021 at bystyret første gang vedtok å selge Søsterboligen, forutsatt minimumsprisen på 18 millioner kroner. Søsterboligen fremstår i dag som nedslitt og lite estetisk i bybildet.
Salg av eiendommen vil mest sannsynlig resultere i at det bygges boliger der, noe som vil bidra til å nå målet om ca. 1700 nye boenheter frem mot 2030.

Rødt og Senterpartiet fremmet i forbindelse med behandlingen av saken i bystyret forslag om at det ikke ble gjennomført noe salg, men at rivning av Søsterboligen innarbeides i handlingsplanen for 2025-2028.
Forslaget sa videre at inntekter fra parkeringsplass fra og med 1.1.2025 på tomten øremerkes til anlegg av park, og at sak om park fremmes til behandling i Formannskapet og Bystyret innen utgangen av 2029. Dette forslaget falt.

Kvalitetsmelding om barnehager 2023

I Sarpsborg går 2.719 barn i barnehage. Alle som har rett til barnehageplass, har fått dette. Men kommunen klarer i liten grad å tilby plass til de som søker utenfor hovedopptaket. Kvalitetsmeldingen synliggjør at det er nedgang i barnehagedeltagelse, økende ventelister og færre tilgjengelige barnehageplasser.

Kvalitetsmeldingen presenterer tall, status og beskrivelser på utvalgte tiltak og innsatsområder. I tillegg pekes det på tiltak for videre arbeid i 2024, samt pågående prosjekter og satsinger. Saken ble enstemmig vedtatt.

Se kvalitetsmeldingen for barnehage her.

Kvalitetsmelding for barnevernet

Hvert år skal bystyret ha en redegjørelse om status for barneverntjenesten. Målet er å gi politikere, kommuneansatte og innbyggere innsikt i hvordan barnevernet jobber, og hvilke utfordringer tjenesten møter. Sarpsborg kommune bruker mer på barnevern enn sammenliknbare kommuner, og har et samlet innsparingsmål i 2024 på 16,36 millioner kroner.

Barneverntjenesten i Sarpsborg får flere bekymringsmeldinger for barnebefolkningen 0 til 17 år enn sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet, har økte utgifter, lavere saksbehandlingskapasitet og flere barn per saksbehandlere enn sammenliknbare kommuner.

Utredning viser blant annet et barnevernet i Sarpsborg henlegger svært mange undersøkelser sammenliknet med andre steder. Kvalitetsmeldingen peker på at barneverntjenesten brøt fristen for å gjennomføre undersøkelser i 11,5 prosent av sakene andre halvår i fjor, og en svært negativ utvikling er at barneverntjenesten har innfridd lovkravet om oppfølgingsbesøk i fosterhjem i kun 50,5 prosent av sakene. Kvalitetsmeldingen tar blant annet for seg status for meldinger, undersøkelser og tiltak etter barnevernloven, økonomi, utfordringer og forslag til tiltak.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Se kvalitetsmeldingen for barnevernet her

Kvalitetsmelding om grunnskole 2023

I den offentlige sarpsborgskolen går det 6.757 elever. Ifølge opplæringsloven skal kommunen ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra nasjonale kvalitetsvurderinger. Som en del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, som er knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Kvalitetsmeldingen presenterer tall, resultater, utfordringer og utviklingstrekk. Det pekes også på tiltak for videre arbeid. Saken ble enstemmig vedtatt.

Se kvalitetsmeldingen for grunnskolen her.

Forskrift permisjonsreglement skole

Permisjonsbestemmelsene i skolen er i dag regulert i opplæringsloven. Her er det blant annet oppgitt hvor lang sammenhengende permisjon en elev kan få. I august 2024 blir ny opplæringslov gjeldende. Her er bestemmelsen om lengde på permisjon fjernet, samtidig som kommunene blir pålagt å utarbeide egen forskrift om permisjon fra skolen.

Kommunedirektøren ønsker å forskriftsfeste at det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. Dette gjelder uavhengig av om dagene tas enkeltvis eller i sammenheng. Forskriften inneholder en liste over når det skal og kan gis permisjon så sant det er forsvarlig. Formålet med den kommunale forskriften er å sikre riktig behandling av søknader om permisjon, og å redusere omfanget av fravær.

Saken ble enstemmig vedtatt. Se forskrift permisjonsreglement her.

Ny forskrift om hovedmål i skolen

Etter ny opplæringslov skal kommunen gi forskrift om hvilket skriftspråk som skal være hovedmålet på hver enkelt skole, altså enten bokmål eller nynorsk. Kommunedirektøren foreslår en forskrift i samsvar med dagens praksis i Sarpsborg kommune:

  • Hovedmålet i de kommunale grunnskolene i Sarpsborg kommune er bokmål.

Dette betyr at skolen skal bruke hovedmålet i den skriftlige opplæringen, unntatt ved opplæring i sidemål og i andre språk. Skolen skal også bruke hovedmålet i den skriftlige kommunikasjonen med elever og foreldre. Saken ble enstemmig vedtatt.

Se forskrift om hovedmål i de kommunale grunnskolene i Sarpsborg her.

Ny forskrift om skole- og feriedager

Etter ny opplæringslov skal kommunen ha en forskrift om skole- og feriedager for elevene (skolerute). Kommunedirektøren fremmer forslag om å videreføre den allerede gjeldende praksisen om å følge samme skolerute som de videregående skolene i Østfold. Begrunnelsen for dette, er å legge til rette for en felles skyssordning for grunnskole og videregående skole. For at forskriften ikke skal måtte endres hver gang fylkeskommunens forskrift endres, mener kommunedirektøren det er hensiktsmessig at forskriften viser til den enhver tid gjeldende forskrift om skolerute for Østfold fylkeskommune. Det åpnes i forskriften for å kunne gjøre unntak fra den fylkeskommunale skoleruten i særlige tilfeller. Unntak fra skoleruta må gjøres i enkeltvedtak. Saken ble enstemmig vedtatt.

Se forskrift om skole- og feriedager i de kommunale grunnskolene i Sarpsborg her.

Vedtekter SFO – revidering 

Følgende momenter i vedtektene er revidert:

  • Hjemlingen av dagens SFO-tilbud for elever på 8.-10. trinn med særskilte behov, flyttes fra SFO-vedtektene til Helse- og omsorgstjenesteloven.
  • Det synliggjøres at vedtektene følger nasjonale ordninger om moderasjoner i SFO.

Det legges ellers ikke opp til noen endring av selve tilbudet til elevene. Forslag til vedtekter er sendt på høring til berørte instanser, og høringsuttalelsene støtter de foreslåtte endringene. Saken ble enstemmig vedtatt.

Se nye vedtekter for SFO her.