>En bærekraftig kommuneøkonomi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

En bærekraftig kommuneøkonomi

Publisert: 31.05.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

– Vi er nødt til å gjøre grep for å sørge for at kommuneøkonomien også gir oss et handlingsrom i framtida, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Nå er kunnskapsgrunnlaget om kommunens økonomiske situasjon klart. Les rapporten her.

De siste årene har kommunens utgifter vært høyere enn budsjetterte inntekter. I framtida vil det bli enda større behov for kommunale tjenester til innbyggerne. Antallet pensjonister i befolkningen vil stige betydelig mer enn andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder. Det påvirker kommunens inntekter i stor grad. Staten kommer også med klare signaler om at kommunen ikke kan forvente økte inntekter i framtida.

Bekymret for røde tall

- Bærekraft 2030er et program for at Sarpsborg skal ha økonomi til å gi innbyggerne våre gode tjenester også i framtida, sier kommunedirektøren. -Derfor har vi nå gjort en analyse av hele organisasjonen, og med utgangspunkt i denne skal vi vurdere mulige endringer, økte inntekter, innsparing og endret tjenestenivå, forklarer hun. Arbeidet har fått navnet Bærekraft 2030.

Målene for programmet:

• Økte inntekter og innsparinger på til sammen 100 mill. kr i driftsbudsjettet for 2023.

• En ytterligere gevinst på inntil 50 mill. kroner per år handlingsplanperioden 2024-2027.

• At kommunen har et godt økonomisk handlingsrom til å møte framtidige utfordringer innen 2030.

Både kort og lang sikt

Bærekraft 2030 skal bidra til bedre økonomisk balanse både på kort og lang sikt. – Det er bekymringsfullt at vi allerede ser et stort overforbruk for 2022, sier Stubø Johnsen. – Vi trenger resultater på kort sikt, og disse vil jeg være klar til å foreslå allerede i neste års budsjett, fortsetter hun

– Det er viktig for meg å understreke at dette er et arbeid vi har satt i gang for å se på alle deler av kommunen, og at vi må snu alle stener for å være i stand til å gi innbyggerne gode tjenester i framtida. Kunnskapsgrunnlaget viser hvor viktig det er at vi tar grep nå, slik at vi forhåpentligvis unngår og måtte gå dramatisk til verks om noen år, sier kommunedirektøren.

Felles virkelighetsforståelse

Arbeidet med Bærekraft 2030 er delt i flere faser. I den første fasen er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Analysen blir gjort av eksterne konsulenter fra PWC, men kommunen leverer og kontrollerer grunndataene som blir brukt.

Kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å gi en felles forståelse for hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. Analysen skal også peke på hvilke områder som har størst potensiale for å skape større inntekter eller innsparinger, og som bør vurderes i neste fase av prosjektet. Dette gjelder både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha størst mulig grad av åpenhet rundt dette arbeidet, og at vi skal sørge for en god dialog både med ansatte, tillitsvalgte, ledere og politikere i hele organisasjonen, understreker Stubø Johnsen.

Medvirkning og involvering

Etter at kunnskapsgrunnlaget er ferdig, vil arbeidet fortsette med dypdykk innenfor utvalgte områder , basert på funnene i kunnskapsgrunnlaget. I denne fasen vil organisasjonen bli involvert og bedt om å komme med sine innspill. Forslag til tiltak vil bli presentert i forbidnelse med neste års budsjett.