>Starter arbeidet med nye vann- og avløpsledninger langs Glommastien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Starter arbeidet med nye vann- og avløpsledninger langs Glommastien

Publisert: 06.03.2024 Av: Ole Christian Foss

I løpet av mars måned starter arbeidet med å få på plass viktige vann- og avløpsledninger langs Glommastien, i forbindelse med nye Alvim renseanlegg. Arbeidet krever at deler av Glommastien stenges over lengre tid.

Det er som en del av prosjektet med nytt renseanlegg på Alvim at det skal etableres et nytt transportsystem for avløp inn til renseanlegget. Dette inkluderer blant annet ca 5,5 km med nye avløpsledninger, nytt dykkermagasin og oppgradering av eksisterende pumpestasjoner.

Hensikten med å fornye transportsystemet er blant annet:

  • Redusere mengden fremmedvann som lekker inn på avløpssystemet.
  • Begrense forurensning/utslipp/overløp til området som mottar utslippet.
  • Sikre tilstrekkelig kapasitet på avløpssystemet for både nåværende og fremtidig situasjon.
  • Redusere energi- og driftskostnader. Blant annet er det planlagt at to eksisterende pumpestasjoner skal erstattes med et dykkermagasin.

Samarbeidsprosjekt med Fredrikstad

Den røde linjen viser litt av området hvor det vil jobbes. (Artikkel fortsetter under bildet).

Oversiktskart hvor den røde linjen viser litt av området hvor det vil jobbes.

Arbeidet med det som kalles «Transportetappe 2» vil gå i gang i begynnelsen av mars.

Det skal etableres både vann- og avløpsledninger på etappen, som starter nord-vest for Gatedalen miljøanlegg og følger Glommastien fram til Sandesundbrua.

Fra Sandesundbrua vil ledningstraseen fortsette som sjøledning med kryssing under Glomma over til Strandgata. Herfra går etappen videre til Torsbekkdalen pumpestasjon, hvor den avsluttes.

Mesteparten av arbeidet med transportetappen pågår i Fredrikstad kommune, og strekket langs Glommastien er et samarbeidsprosjekt for de to kommunene. Vi har i dag en felles avløpsledning på strekningen, som er i dårlig stand. Nå legger vi nye VA-ledninger for begge kommuner, slik at Fredrikstad ikke må grave opp den samme strekningen etter at vi er ferdige.

Ledningen som legges for Fredrikstad skal på sikt føre avløpsvannet fra Årum til deres nye renseanlegg.

Må stenge deler av Glommastien

I forbindelse med at det etableres nye ledninger for kommunene, må i overkant av én kilometer av Glommatien stenges. Arbeidet med dette vil trolig vare ut året, og en ny midlertidig omlagt rute for stien vil skiltes.

Arbeidene skal utføres i et smalt anleggsbelte hvor det er viktige naturverdier som skal hensyntas. Nord for Glomma er det krevende grunnforhold som utløser behov for avstivning av grøfter og byggegroper i form av spunt. Etter endt graving, skal berørte området settes tilbake til samme stand som i dag eller bedre.

Det kan være behov for å stenge Glommastien også noen uker i løpet av våren 2025 for å sluttføre arbeidet.

Stengningen skal etter hva Sarpsborg kommune forstår ikke være i konflikt med Glommaløpet som arrangeres i mai 2024, og aktørene er informert om arbeidet. Sarpsborg kommune skal uansett legge til rette for at det blir minst mulig ulemper for arrangøren av Glommaløpet og andre berørte.

Bildet nedenfor viser hvor Glommatien blir stengt (rød strek), og hvor ny midlertidig omlagt og åpen sti legges (grønn). (Artikkel fortsetter under bildet).

Oversikt som viser hvor Glommatien blir stengt (rød strek), og hvor ny midlertidig omlagt og åpen sti legges (grønn).

Følger framdriftsplanen

Nye Alvim renseanlegg med tilhørende nytt og oppgradert ledningsnett skal være klart ved utgangen av 2026. For å klare å holde framdriftsplanen og komme i mål i tide, er arbeidet nødt til å gjennomføres i den perioden det er planlagt. Det er dessuten flere hensyn til ulike dyrearter som må tas når vi skal jobbe nær, og krysse Glomma utover høsten.

Transportetappen er en del av prosjektet med nye Alvim renseanlegg, og er utløst etter stadig strengere krav fra Statsforvalteren til forsyningssikkerhet av vann og rensing av kloakk.

Det er Norconsult som er ansvarlig prosjekterende på anlegget, mens Leif Grimsrud AS er utførende entreprenør for denne etappen.

Sistnevnte skal etablere 1800 meter grøfter, hvorav 350 meter av disse utgjør kryssing av Glomma. De skal bygge flere plasstøpte kummer i overgang sjø/land, og stå for omlegging og reetablering av Glommastien.

Mer om det nye renseanlegget

Nye Alvim renseanlegg skal bli en høyteknologisk «ressursfabrikk» som innfrir eksisterende og fremtidige rensekrav. I fremtiden kan krav til rensing av mikroplast, medisinrester og miljøgifter bli en realitet. Gjenvinning av fosfor og nitrogen, utnyttelse av fossilfri energi i form av biogass, gjenvinning av varme i avløpsvannet, samt produksjon av elektrisitet vil også bli svært viktig.

I prosjektet legges det stor vekt på at avløpsvannet ikke lengre skal betraktes som et problem, men som en råvare for ressursgjenvinning. Det nye og oppgraderte renseanlegget skal ikke bare rense avløp på en bedre måte, det skal også utnytte ressursene i avløpet på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag. Det kommer alle mennesker, dyr og natur til gode.

Les mer om det nye renseanlegget og alle transportetappene på www.sarpsborg.com/renseanlegg