Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>NAV Sarpsborg

Innhold

Nav Sarpsborg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

NAV Sarpsborg

30.09.2021

Åpningstider

Fra og med 04.10.21 er kontoret åpent for drop-in fra kl. 09.00-11.00 fra mandag til fredag.

Ventesonen for avtaler er åpnet mandag til fredag fra kl. 08.45-14.30.

Viktig informasjon om søknad om sosialhjelp:

NAV har for tiden stor pågang, også med søknader om sosialhjelp. Det er derfor viktig at alle hjelper til for å unngå unødvendige søknader og unødvendig lang saksbehandlingstid.

Vurder om du kan du ha rett på sosialhjelp:

 • Du må først prioritere å betale boutgifter og til livsopphold, og utsette andre utgifter.
 • Alle inntekter og tilgjengelige penger skal benyttes før sosialhjelp vurderes/innvilges. Har du penger i bank, fond/aksjer, lett omsettelige verdier, mottar skattepenger eller andre inntekter må du regne med at det inntektberegnes. Alle andre muligheter skal være forsøkt benyttet først. 
 • Ektefeller har gjensidig forsørgeransvar, samlet inntekt i familien vurderes. 
 • Barn forsørges etter evne uavhengig av om dere bor sammen eller ikke. Den forelderen som har inntekt må påregne å forsørge felles barn. 
 • Foreldre som ikke bor sammen må påse at barnebidrag og -forskudd er søkt. Også der foreldre har delt omsorg skal bidrag vurderes/søkes fra den som har mest inntekter. 
 • Avdrag på boliglån dekkes ikke, du må kontakte banken for utsettelse. 
 • Utgifter og gjeld til formål som ikke er livsnødvendige dekkes ikke med sosialhjelp. Du rådes derfor til å kontakte dine kreditorer for å utsette disse utgiftene til situasjonen er endret igjen. 
 • Du innvilges heller ikke sosialt lån til andre utgifter, og uten at du fyller kriterier for å motta sosialhjelp. NAV gir kun lån som ytelsesform, der søker vurderes å ha økonomisk evne til å betale tilbake innen kort tid. 
 • Du rådes til å vurdere om du har utgifter du kan unnvære, si opp eller redusere inntil videre. 

Dersom du, etter å ha vurdert dette, trenger å søke sosialhjelp:

Benytt digital søknad https://www.nav.no/sosialhjelp. Fyll ut alle punkter og legg ved all dokumentasjon som vedlegg med en gang, Dokumentasjonskrav til søknad:

 • Alle inntekter i husstanden
 • Alle boutgifter
 • Kontoutskrifter siste 3 mnd for alle i husstanden
 • Siste skattemelding og evt skatteoppgjør for alle i husstanden over 16 år. Skattemelding 2019 skal leveres så snart den er mottatt. 
 • Annet av betydning for din sak, som regninger eller annen dokumentasjon på det du søker om. 

Du vil få beskjed på telefon eller i forvaltningsmelding dersom du likevel mangler noe, eller for å avklare noe. Du må derfor passe på å være tilgjengelig på det telefonnummeret du oppgir.

Har du tilgang til digitale verktøy, men trenger ekstra hjelp utover det som står i veilederen, eller tolk, kan du melde fra til NAV, så vil du bli oppringt for hjelp. Bruk tlf nr 55553333 eller vakttelefon 908 38 758.

For dere som ikke kan benytte digital søknad er det satt opp postkasse utenfor NAV Sarpsborgs lokaler.

Akutthjelp:

Dette gjelder kun dersom du er helt uten midler til å skaffe mat eller nødvendige medisiner, eller er akutt uten et sted å bo neste natt.

 • Du må markere dette tydelig i søknaden.
 • Du må minimum levere med kontooversikt og kontoutskrifter fra alle i husstanden med bevegelser for siste måned. Påse at utskriften inneholder navn på kontoeier og saldo.
 • Trenger du hjelp over lengre tid (flere dager/uker) må du også søke på vanlig måte, og levere med dokumentasjon som beskrevet ovenfor.

Vedtak og brev sendes digitalt: Følg godt med i din digitale postkasse og Altinn. Du kan også bli tilsendt en forvaltningsmelding dit, som ber deg om å levere ytterligere dokumentasjon før søknad kan behandles.

Digital søknad:

Du må logge deg inn på "Ditt NAV" på www.nav.no med BankID. Du kan legge ved, og ettersende dokumentasjon digitalt til søknaden. På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon; https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/

Bruk digitale kanaler:

 • Benytt nav.no/Ditt NAV
 • Skriv til din veileder via funksjonen "Skriv til oss" i din aktivitetsplan

Dersom du ikke er digital bruker: 

 • Ring NAV kontaktsenter på 55 55 33 33

Her finner du oss

Du finner svar på de fleste spørsmål hos nav.no

Telefonnummer: 55 55 33 33 (08.00-15.30)

Besøksadresse: St. Marie gate 88.

Mer informasjon

Er du arbeidssøker?

Du finner mer informasjon på NAV sine nettsider om du er arbeidssøker. 

Er du bostedsløs og trenger en midlertidig bolig?

Du kan lese mer om botilbud i akutte situasjoner på NAV sine nettsider

Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Tjenesten er for innbyggere i Sarpsborg kommuene som er over 18 år.

NAV kan hjelpe deg med dette: 

 • Sette opp budsjett
 • Finne ut hvordan du kan redusere utgiftene
 • Stanse eller redusere utleggstrekk
 • Bistå ved søknad om startlån til refinansiering
 • Informere kreditorene om din økonomiske situasjon
 • Innhente informasjon og kartlegge din gjeldssituasjon
 • Bistå med søknad om gjeldsordning til namsmannen

For enkel råd og veiledning kan du kontakte NAVs økonomirådgivningstelefon 800GJELD (800 45 353).

Du kan finne mer informasjon på NAV sine nettsider

Her finner du søknadsskjema for økonomirågivning-PDF.

Du skal sende søknaden til NAV Sarpsborg, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning

Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har råd til å kjøpe mat, betale for husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV Sarpsborg.

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du:

 • Oppholder deg lovlig i Norge
 • Bor fast i Norge
 • Ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm
 • Ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter

Når søknaden din er behandlet får du et skriftlig vedtak. Tar saksbehandlingen lenger enn 28 dager, vil du få et foreløpig svar.

Det er aktivitetsplikt hvis du er under 30 år og mottar økonomisk sosialhjelp. Aktivitetsplikten innebærer at for å få økonomisk sosialhjelp vil det stilles vilkår om aktivitet, f. eks at du deltar i ulike tiltak. 

Hensikten med aktivitetsplikten er at du skal komme ut i meningsfull aktivitet og hindre passivitet, samt styrke dine muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt:

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Mer informasjon

På nav.no finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen les veiviseren, eller du kan ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Klage:

Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. I vedtaket får du også informasjon om hvordan du klager. Du må forklare konkret hva du vil klage på og vedlegge eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen skal sendes eller leveres til NAV Sarpsborg.

Hvis du trenger hjelp til å klage, kan du henvende deg til NAV Sarpsborg.

Sosialhjelp klageskjema-PDF

Du skal sende klageskjemaet til NAV Sarpsborg, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Råd og veiledning

Kommunen skal gi deg råd og veiledning for å bidra til og løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis ikke kommunen kan hjelpe deg, skal vi sørge for at andre gjør det, så langt det er mulig. NAV-kontoret vurderer hvilke råd og veiledningsbehov den enkelte har.

Du kan lese mer om opplysning, råd og veiledning på NAV sine nettsider

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Lurer du på om du kan ha rett til et kvalifiseringsprogram kan du ta kontakt med din veileder på NAV- kontoret.

Du kan lese mer om kvalifiseringsprogrammet på  NAV sine nettsider

Søknadsskjema for kvalifiseringsprogrammet -PDF.

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan er en helhetlig vurdering av behov og tiltak, og målet er at du skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Kommunen skal samarbeide med andre om planen slik at tilbudet som blir gitt er mest mulig helhetlig. Planen gir deg ikke rett til bestemte tjenester, og avgjørelser om tjenester fattes i egne vedtak etter bestemmelsen som gjelder for tjenesten.

Du kan lese mer om individuell plan på  NAV sine nettsider

Karrieresenter Østfold

Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap mellom Østfold fylkeskommune, NAV Østfold og Sarpsborg kommune, og tilbyr gratis karrieretjenester til alle over 19 år bosatt i Østfold. Les mer om karrieresenter Østfold her.

Ledelse

Jon Stanley Fredriksen

Leder NAV Sarpsborg: 
Jon Stanley Fredriksen

 

 

NAV

Besøksadresse:

St. Marie gate 88
1706 Sarpsborg