>Opprette eller endre eiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Opprette eller endre eiendom

03.01.2022

Team Kart behandler saker som omhandler opprettelse eller endring av eiendom etter plan- og bygningsloven og/eller matrikkelloven.

Priser for oppmåling, deling og seksjonering

Oppmåling, deling og seksjonering-priser (PDF)

Opprettelse av ny grunneiendom

Hvis du ønsker å dele eiendom i to eller flere eiendommer, må du søke kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl §20-2, jf. 20-1 bokstav m). Ved godkjent søknad vil saken bli overført til oppmåling. Saksbehandlingen og etterfølgende oppmåling er gebyrbelagt.

Du kan selv søke om opprettelse av eiendom, uten ansvarlig søker. Dersom du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å dele en eiendom og utarbeide søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på delingssøknader. Kommunen veileder om regelverk og krav til dokumentasjon i en søknad. Vennligst les informasjon som følger om hva som kreves i en delingssøknad og hvor man kan finne denne informasjonen.

Hva er deling av eiendom /opprettelse av ny grunneiendom?

Når du skiller ut en tomt til selvstendig eiendom, opprettes denne med eget gårdsnummer og bruksnummer.

Den nye eiendommen vil bli målt opp og merket med offentlige grensemerker. Eiendommen vil bli registrert i matrikkelen og tinglyst. Matrikkelen er Norges eiendomsregister. Ved tinglysing vil eiendommen få et eget grunnboksblad.

Hvem kan søke

De som eier tomten kan søke om deling (jf. pbl § 21-2, jf. matrikkelloven § 9). Dersom det er flere eiere/hjemmelshavere, må alle skrive under på søknaden. Dersom det er andre som skriver under på søknaden må det legges ved fullmakt fra grunneier.

Dersom et firma er gitt fullmakt eller det er firma som er grunneier, må søknaden signeres av signaturberettige etter firmaattesten. Firmaattesten vedlegges søknaden.  

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling. Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte på Kartverkets nettsider: Kartverket – tinglyse eierskifte

Før du søker

Du må orientere deg om plangrunnlaget for eiendommen og om delingen er i strid med reguleringsplanen eller kommuneplanens arealdel.

Du kan finne plangrunnlaget og bestemmelser for eiendommen Sarpsborg kommune sin karttjeneste: Se kart og reguleringsplaner med bestemmelser.

Her finner du også om det er aktuelle temakart som berører din eiendom. Hvis eiendommen din ligger innenfor temakart eller hensynssone for støy, kvikkleire (mulighet til å påtreffe marin leire), eller flom, må du legge ved en rapport fra fagkyndige konsulent når du søker.

Hvis søknaden din er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, eller bestemmelser som følger av plan- og bygningsloven, må du eventuelt søke dispensasjon. Dispensasjon krever begrunnet søknad (jf. pbl § 19-1). Søknad om dispensasjon er særskilt gebyrbelagt. Dispensasjon kan ikke påregnes.

Du kan lese mer om dispensasjon her: Dispensasjon (PDF)

Spesielt om grunnforhold

Dersom en ny byggetomt er berørt av temakart for kvikkleire /mulighet for marin leire, er søker pliktig til å vise at eiendommen som søkes fradelt har tilstrekkelig sikkerhet mot fare. Kravet følger av plan- og bygningsloven pbl § 28-1, § 26-1 og SAK 10 5.4 bokstav g.

Dersom ny byggetomt ligger i et område med mulighet for å påtreffe marin leire, herunder kvikkleire, kreves det en geoteknisk vurdering og rapport fra fagkyndig. I kommunekartet ligger temakart som viser aktsomhetsområder for kvikkleire og mulighet for å påtreffe marin leire. Dersom det er middels mulighet for å påtreffe marin leire eller større, må det gjennomføres geoteknisk vurdering.

Innenfor aktsomhetsområdene kreves det at det utføres en geoteknisk vurdering hvor det utarbeides en geoteknisk rapport. Den geotekniske vurderingen skal utføres av foretak som innehar kompetanse til å kunne erklære ansvarsrett for geoteknikk i tilsvarende tiltaksgruppe som påkrevd ved søknad om oppføring av bygg. Det må fremgå av rapporten om grunnforholdene tilsier at det er forsvarlig/trygt å fradele og bebygge tomten.

Dersom det er fjell i dagen på byggetomten, kan det være tilstrekkelig at en entreprenør eller grunnarbeider erklærer at det er forsvarlig å bebygge tomten.

Temakartene finner du i her: Sarpsborg kommunes kartportal. Foruten områder som er berørt av temakartene har søker et selvstendig ansvar for å sørge for at grunnen er sikker å bygge på.

Spesielt om støy

Dersom ny byggetomt er utsatt for støy, må det vedlegges støyfaglig rapport. Støy inngår under miljøforhold og krav til dokumentasjon om at ny byggegrunn ikke utsettes for vesentlig ulempe følger av følger av plan- og bygningsloven § 28-1, § 26-1 og SAK10 5.4. bokstav g.

Støyrapporten må utredes av fagkyndige innenfor samme tiltaksgruppe som kreves ved event. byggesøknad. Støyrapporten må dokumentere at ny og gjenværende eiendom får store nok uteoppholdsarealer som oppfyller kravene i kommuneplanen og/eller reguleringsplanen. Det betyr at nok uteoppholdsareal må ligge utenfor gul støysone. Støyrapporten må vise til dagens faktiske støysituasjon, avbøtende tiltak og effekten av disse tiltakene.

Om eiendommen er berørt av miljøforhold som støy eller annen forurensing ser du i kartlagene i Sarpsborg kommunes kartportal som du finner her: Sarpsborg kommunes kartportal.

Foruten områder som er berørt av temakartene har søker et selvstendig ansvar for å sørge for at grunnen ikke er berørt av vesentlig ulempe som følge av miljøforhold.

Grenseverdier for støy finner du her: T-1442/2016 (PDF).

Slik søker du

Bestill situasjonskart og naboliste

Situasjonskart og naboliste kjøpes fra infoland.

Send ut nabovarsel

Naboene skal bli varslet om tiltaket. Naboene skal ha kopi av søknaden og vedleggene du sender til kommunen. Her kan du lese mer om nabovarsling.

Skjema for nabovarsel kan hentes fra linkene under, eller det kan nabovarsles elektronisk via www.e-torg.no.

Her finner du skjemaer for nabovarsel:

Skjemaene legges ved søknaden. Dersom det er kommet inn merknader fra naboene skal disse besvares og kopi sendes til kommunen. Dersom det ikke er kommet inn merknader fra naboen, bekreftes dette i et følgebrev med søknaden.

Dersom det søkes om dispensasjon må det komme tydelig fram i nabovarselet at det søkes om dispensasjon og hva det søkes dispensasjon fra. 

Du må sende inn søknaden etter at frist for å komme med nabomerknader har utgått og merknader er besvart.

Fyll ut søknadsskjema

Du må sende inn to skjemaer.

Søknaden må inneholde disse tre vedleggene:

Søknad om deling skal inneholde opplysninger som nevnt i byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 tredje ledd bokstav a-q i den grad de er relevante for tiltaket.

1 Utomhusplan / situasjonsplan

Det må utarbeides en målsatt utomhusplan / situasjonsplan for både ny eiendom (fradelte) og gjenværende/resterende del av eiendommen. Det må vises at begge eiendommene tilfredsstiller kravene til en selvstendig byggetomt. Dette må tegnes inn/vies på situasjonskartet:

 • Eksisterende eiendomsgrenser.
 • Ny grense ønsket eiendomsgrense. Ny grense må være målsatt eller så må du sende inn koordinater.
 • Plassering av tenkte bygninger og eksisterende bygninger med målsatte avstander til eiendomsgrense.
 • Avstand mellom bygninger på gjenværende og fradelte eiendom.
 • Uteoppholdsareal: Det må angis på kart hvor mye som er avsatt til uteoppholdsareal. Dette må være beregnet (ikke estimert) areal og oppgitt i tall. Det må også oppgis BYA dersom det er krav om dette i plangrunnlaget. Dette gjelder for begge eiendommene.
 • Vann- og avløpstrase og tilknytningspunkt på offentlig nett. Dersom det påkobles privat nett før offentlig nett, må dette også vises.
 • Avkjørsel, parkering, snu-/ manøvreringsareal med manøvreringslinjer. Se avsnittet om avkjørselstillatelse under.

Du kan lese mer om krav til situasjonsplan som skal følge med søknaden her: Krav til situasjonsplan. (PDF)

2 Avkjørselstillatelse

Eiendommen må være sikret lovlig adkomst, fra vei som er åpen for allmenn ferdsel, og ved erklæring om veirettighet dersom adkomstveien er over annen manns grunn. Enten om det må bygges en ny avkjørsel til offentlig vei, eller om det er utvidet bruk av en eksisterende, må du søke om tillatelse fra vedkommende veimyndighet (jf. vegloven §§ 40-43), jf. pbl § 27-4. Kommunal veimyndighet er Enhet kommunalteknikk v/Team samferdsel og transport. Det kan søkes om avkjørselstillatelse før det sendes inn søknad om deling. Dokumentasjon på at du har avkjørselstillatelse vedlegges da søknaden. Sikret lovlig adkomst må være på plass før vi kan behandle søknaden.

Du kan også søke om avkjørselstillatelse sammen med delingssøknaden. Med søknaden må det legges med et målsatt kar (1:500) som viser:

 • Hvor avkjørsel skal være.
 • Bredde på avkjørsel.
 • Frisikt – trekant.
 • Parkering og snu-/manøvreringsareal med manøvreringslinjer.

Her finner du informasjon om krav til avkjørsel:

3 Følgebrev med redegjørelse for:

 • Eventuelle nabomerknader eller bekreftelse på at det ikke er kommet inn nabomerknader.
 • Grad av utnytting på både ny/fradelte og gjenværende tomt dersom det er krav om dette i plangrunnlaget.
 • Tilknytning til offentlig vei.
 • Grunnforhold.
 • Støyforhold eller andre miljøforhold.
 • Eventuelle dispensasjonssøknader fra reguleringsplan, kommunens arealdel eller plan- og bygningsloven.
 • Erklæringer om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, dersom disse går over annen andre eiendommer. Dette gjelder også dersom de går over fradelte eller gjenværende eiendom.  Les mer om erklæringer og rettigheter i fast eiendom lenger ned.
 • Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter som er hentet inn på forhånd.
 • Hvis det er tinglyst urådighet på eiendommen, må rettighetshaver samtykke til delingen og eventuelle avtaler/erklæringer om adkomst og vann- og avløpsledninger.
Erklæringer / rettigheter i fast eiendom

Det er i mange tilfeller nødvendig å sikre rettigheter over annen manns eiendom. Slike avtaler kan være:

 • Rett til adkomst.
 • Rett til å legge og vedlikeholde vann- og avløpsledninger.
 • Rett til å opprettholde frisikt / sikttrekant ved avkjørsel.
 • Nabosamtykke for bygg nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrensen.

Erklæringer sendes i original til kommunen, og det skal vedlegges kart som klart viser rettigheten. Erklæring om veirett skal ha oppgitt veibredde.

Rettigheten skal utformes som en realseritutt. Det vil se at erklæringen utformes slik at det er en avgivende eiendom og en eiendom som er rettighetshaver. Rettigheten vil bli tinglyst på heftende eiendom og vil følge eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen.

Det stilles krav til dokumenter som skal tinglyses. Noen av de viktigste punktene er:

 • Dokumentet må signeres av den som har grunnbokshjemmel til den eiendommen som avgi rettigheten. Dersom det er flere grunneiere må alle signere eller det må vedlegges fullmakt.
 • Hjemmelshavere må identifiseres med navn og fødselsnummer (11 siffer).
 • Det må vedlegges et datert kart som klart viser rettigheten.

Skjema for erklæring om rettigheter i fast eiendom og mer veiledning for utfylling kan dere finne her: Kartverket – Erklæring om rettighet i fast eiendom.

Skjemaet sendes til kommunen i delingssaker siden fradelt eiendom ikke enda er registrert som en egen grunneiendom med eget matrikkelnummer. Erklæringen vil bli tinglyst samtidig med fradelingen.

Postadresse / hvor sende søknad og dokumenter

All post sendes til postmottak@sarpsborg.com. Det vil bli opprettet en sak som tildeles en saksbehandler.

Alle dokumenter må sendes inn til kommunen. Alle vedlegg må sendes inn som separate vedlegg med forklarende navn.

Dersom det er post i forbindelse med eksisterende sak, må du markere posten med saksnummeret som står oppgitt under «Vår referanse:.» på tidligere brev fra oss.

Noen dokumenter må sendes inn som originale papirer. Dette er blant annet dokumenter som skal tinglyses, fullmakter, erklæringer og samtykker. Originaler må sendes per post til:

Sarpsborg kommune
postboks 237
1702 Sarpsborg

Saksbehandlingstid

Frist for å fatte vedtak i saken er 12 uker fra søknaden er komplett.

Hva skjer videre

Hvis delingssaken blir godkjent vil saken bli overført til oppmåling når:

 • Eventuelle vilkår er oppfylt.
 • Det er foreligger komplett rekvisisjon.
 • Alle dokumenter som er nødvendig for matrikkelføring foreligger med rekvisisjonen.

Du og dine naboer vil bli varslet om oppmålingsforretning senest to uker før denne skal finne sted. På oppmålingsforretningen avklares eksisterende grenser og merker nye grenser. Etter oppmålingsforretning vil eiendommen bli matrikulert og det sendes melding om tinglysing av eiendommen til Kartverket.

Frist for oppmåling og matrikulering er 16 uker. Fristen løper ikke i en periode om vinteren (1. november til 31. mars), og løper heller ikke hvis det i 16 ukers-perioden oppstår forhold som kommunen ikke har kontroll over. Landmålere jobber i den grad forholdene tillater det i vinterperioden, men redusert aktivitet må påberegnes. Saker som overføres til landmåler i løpet av vinterperioden vil ha frist 22. juli.

Gebyrer

Det er gebyr for behandling av søknad om opprettelse eller endring av grunneiendom. Det er også gebyr for oppmåling og matrikkelføring. Søknad om dispensasjon er særskilt gebyrbelagt. Kommunens gebyrregulativ finner du her: Gebyrregulativ (PDF).

Ved spørsmål

Har du spørsmål kan dette sendes til postmottak@sarpsborg.com

Vi veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i søknaden. Kommunen som myndighet kan ikke fylle ut søknaden for deg, men vi kan forklare søknadsblanketten og saksprosessen. Dersom du trenger hjelp til å sende inn nødvendig dokumentasjon eller at noen skal sjekke kvaliteten på søknaden, må du ta kontakt med privat aktør som har kompetanse på delingssøknader.

Vi gjør oppmerksom på at vi heller ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett eller gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Eventuell veiledning må ikke forveksles med saksbehandling. Eventuelle mangler ved søknaden vil bli avdekket når søknaden er kommet inn og saksbehandlingen har startet.

Dersom du har spørsmål til en sak som allerede er registrert ber vi dere om å oppgi saksnummer oppgitt øverst under «Vår referanse:.» og hvilket gårds- og bruksnummer det gjelder når dere tar kontakt med oss.

I større og kompliserte saker, som eksempel fradeling av større felt, kan det være behov for forhåndskonferanse. Før forhåndskonferansen må du sende inn konkrete spørsmål på det du lurer på sammen med kart, plantegninger og annen dokumentasjon som er nødvendig for å svare på spørsmålene.

Forhåndskonferanse kan du bestille her: Bestill forhåndskonferanse.

Ofte kan spørsmålene besvares på e-post, i brev eller telefon 69 10 80 00.

Lover og retningslinjer

Plan og bygningsloven, spesielt: § 1-6, § 1-8, § 20-1, § 20-2, § 20-4, § 21-2, § 21-3, § 21-4, § 21-5, § 21- 9, § 26-1, § 27-1, § 27-2, § 27-4, § 28-1, § 28-7, § 18-1, § 18-3, § 19-1, § 19-2, § 12-4, § 11-6.

SAK 10, spesielt kap 5.

Forvaltningsloven.

Matrikkelloven, spesielt: § 9, § 10, § 5a, § 6, § 33.

Matrikkelforskriften, spesielt: § 18, § 23.

Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Arealoverføring

Dersom du ønsker å overføre større arealer mellom to eiendommer, må du søke kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl §20-2, jf. 20-1 bokstav m). Ved godkjent søknad vil saken bli overført til oppmåling. Saksbehandlingen og etterfølgende oppmåling er gebyrbelagt.

Du kan selv søke om opprettelse av eiendom, uten ansvarlig søker. Dersom du trenger hjelp til å vurdere om det er mulig å dele en eiendom og utarbeide søknader, må du ta kontakt med en privat aktør som har kompetanse på delingssøknader. Kommunen veileder om regelverk og krav til dokumentasjon i en søknad. Vennligst les informasjon som følger om hva som kreves i en delingssøknad og hvor man kan finne denne informasjonen.

Hva er deling av eiendom?

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense. Arealoverføring brukes når arealet er større enn 5 prosent av opprinnelig areal på minste eiendom som berøres av arealoverføringen.

Dersom du skal overføre et areal som er mindre enn 5 prosent, ber du om grensejustering.

Hvem kan søke?

De som eier tomten kan søke om deling /arealoverføring (jf. pbl § 21-2, jf. matrikkelloven § 9). Dersom det er flere eiere/hjemmelshavere, må alle skrive under på søknaden. Dersom det er andre som skriver under på søknaden må det legges ved fullmakt fra grunneier.

Dersom et firma er gitt fullmakt eller det er firma som er grunneier, må søknaden signeres av signaturberettige etter firmaattesten. Firmaattesten vedlegges søknaden.  

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling. Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte på Kartverkets nettsider: Kartverket – tinglyse eierskifte.

Før du søker

Du må sette deg inn i plangrunnlaget for eiendommen og om arealoverføringen er i strid med reguleringsplanen eller kommuneplanens arealdel. Arealoverføringen må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot pbl, tilhørende forskrift eller arealplan, jf. § 26-1, eller bli uegnet som egen byggetomt.

Du kan finne plangrunnlaget og bestemmelser for eiendommen Sarpsborg kommune sin karttjeneste: Se kart og reguleringsplaner med bestemmelser.

Her finner du også om det er aktuelle temakart som berører din eiendom. Hvis eiendommen din ligger innenfor temakart eller hensynssone for støy, kvikkleire / mulighet til å påtreffe marin leire, eller flom, må du legge ved en rapport fra fagkyndige konsulent når du søker.

Hvis søknaden din er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, eller bestemmelser som følger av plan- og bygningsloven, må du eventuelt søke dispensasjon. Dispensasjon krever begrunnet søknad (jf. pbl § 19-1). Søknad om dispensasjon er særskilt gebyrbelagt. Dispensasjon kan ikke påregnes.

Du kan lese mer om dispensasjon på denne siden: Dispensasjon (PDF).

Slik søker du

Bestill situasjonskart og naboliste

Situasjonskart og naboliste kjøpes fra infoland.

Send ut nabovarsel

Naboene skal bli varslet om tiltaket. Naboene skal ha kopi av søknaden og vedleggene du sender til kommunen. Her kan du lese mer om nabovarsling.

Skjema for nabovarsel kan hentes fra linkene under, eller det kan nabovarsles elektronisk via www.e-torg.no.

Her finner du skjemaer for nabovarsel:

Skjemaene skal vedlegges søknaden. Dersom det er kommet inn merknader fra naboene skal disse besvares og kopi sendes til kommunen. Dersom det ikke er kommet inn merknader fra naboen, bekreftes dette i et følgebrev med søknaden.

Søknaden sendes ikke inn før frist for å komme med nabomerknader har utgått. Dersom det søkes om dispensasjon må det komme tydelig fram i nabovarselet at det søkes om dispensasjon og hva det søkes dispensasjon fra.

Fyll ut søknadsskjema

Du må sende inn to skjemaer:

Søknaden må inneholde disse tre vedleggene

Søknad om deling skal inneholde opplysninger som nevnt i byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 tredje ledd bokstav a-q i den grad de er relevante for tiltaket.

1 Utomhusplan / situasjonsplan

Det må utarbeides en målsatt utomhusplan / situasjonsplan for både ny eiendom (fradelte) og gjenværende/resterende del av eiendommen. Det må vises at begge eiendommene tilfredsstiller kravene til en selvstendig byggetomt. Dette må tegnes inn/vies på situasjonskartet:

 • Eksisterende eiendomsgrenser.
 • Ny grense ønsket eiendomsgrense. Ny grense må være målsatt eller så må du sende inn koordinater.
 • Plassering av tenkte bygninger og eksisterende bygninger med målsatte avstander til eiendomsgrense.
 • Avstand mellom bygninger på gjenværende og fradelte eiendom.
 • Uteoppholdsareal: Det må angis på kart hvor mye som er avsatt til uteoppholdsareal. Dette må være beregnet (ikke estimert) areal og oppgitt i tall. Det må også oppgis BYA dersom det er krav om dette i plangrunnlaget. Dette gjelder for begge eiendommene.
 • Vann- og avløpstrase og tilknytningspunkt på offentlig nett. Dersom det påkobles privat nett før offentlig nett, må dette også vises.
 • Avkjørsel, parkering, snu-/ manøvreringsareal med manøvreringslinjer. Se avsnittet om avkjørselstillatelse under.

Du kan lese mer om krav til situasjonsplan som skal følge med søknaden her: Krav til situasjonsplan. (PDF)

2 Avkjørselstillatelse

Eiendommen må være sikret lovlig adkomst, fra vei som er åpen for allmenn ferdsel, og ved erklæring om veirettighet dersom adkomstveien er over annen manns grunn. Enten om det må bygges en ny avkjørsel til offentlig vei, eller om det er utvidet bruk av en eksisterende, må du søke om tillatelse fra vedkommende veimyndighet (jf. vegloven §§ 40-43), jf. pbl § 27-4. Kommunal veimyndighet er Enhet kommunalteknikk v/Team samferdsel og transport. Det kan søkes om avkjørselstillatelse før det sendes inn søknad om deling. Dokumentasjon på at du har avkjørselstillatelse vedlegges da søknaden. Sikret lovlig adkomst må være på plass før vi kan behandle søknaden.

Du kan også søke om avkjørselstillatelse sammen med delingssøknaden. Med søknaden må det legges med et målsatt kar (1:500) som viser:

 • Hvor avkjørsel skal være.
 • Bredde på avkjørsel.
 • Frisikt – trekant.
 • Parkering og snu-/manøvreringsareal med manøvreringslinjer.

Her finner du informasjon om krav til avkjørsel:

3 Følgebrev med redegjørelse for:

 • Eventuelle nabomerknader eller bekreftelse på at det ikke er kommet inn nabomerknader.
 • Grad av utnytting på avgivereiendommen dersom det er krav om dette i plangrunnlaget.
 • Eventuelle dispensasjonssøknader fra reguleringsplan, kommunens arealdel eller plan- og bygningsloven.
 • Ved arealoverføring må det vurderes om det er behov for å gi rettighet i fast eiendom som følge av arealoverføringen, eks. dersom det ligger vann- og avløpsledninger tilhørende avgivereiendommen i grunnen som etter arealoverføringen vil ligge på annen manns eiendom. Det kan være nødvendig med erklæringer om veirett, vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold, dersom disse går over annen andre eiendommer. Dette gjelder også dersom de går over fradelte eller gjenværende eiendom. Redegjørelse for rettigheter i fast eiendom. Les mer om erklæringer og rettigheter i fast eiendom lenger ned.
 • Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter som er hentet inn på forhånd.
 • Hvis det er tinglyst urådighet på eiendommen, må rettighetshaver samtykke til delingen og eventuelle avtaler/erklæringer om adkomst og vann- og avløpsledninger.

Arealoverføring til ny byggetomt

Dersom du søker om arealoverføring som resulterer til at det opprettes ny byggetomt vil søknaden bli behandlet som vanlig deling / opprettelse av ny grunneiendom. Da må søknaden være lik som ved opprettelse av ny grunneiendom, og saksbehandlingen og gebyrene  vil være som for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Mer informasjon om hva som kreves av søknaden der det arealoverføres for ny byggetomt finner du her: Opprettelse av ny grunneiendom

Erklæringer / rettigheter i fast eiendom

Ved arealoverføring må det vurderes om det er behov for å sikre rettighet over annen manns eiendom gjennom avtaler/erklæringer som følge av endringene. Slike avtaler kan være:

 • Rett til adkomst.
 • Rett til å legge og vedlikeholde vann- og avløpsledninger.
 • Rett til å opprettholde frisikt / sikttrekant ved avkjørsel.
 • Nabosamtykke for bygg nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrensen.

Erklæringer sendes i original til kommunen, og det skal vedlegges kart som klart viser rettigheten. Erklæring om veirett skal ha oppgitt veibredde.

Rettigheten skal utformes som en realseritutt. Det vil se at erklæringen utformes slik at det er en avgivende eiendom og en eiendom som er rettighetshaver. Rettigheten vil bli tinglyst på heftende eiendom og vil følge eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen.

Det stilles krav til dokumenter som skal tinglyses. Noen av de viktigste punktene er:

 • Dokumentet må signeres av den som har grunnbokshjemmel til den eiendommen som avgi rettigheten. Dersom det er flere grunneiere må alle signere eller det må vedlegges fullmakt.
 • Hjemmelshavere må identifiseres med navn og fødselsnummer (11 siffer).
 • Det må vedlegges et datert kart som klart viser rettigheten.

Skjema for erklæring om rettigheter i fast eiendom og mer veiledning for utfylling kan dere finne her: Kartverket – Erklæring om rettighet i fast eiendom.

Skjemaet sendes til kommunen i delingssaker siden fradelt eiendom ikke enda er registrert som en egen grunneiendom med eget matrikkelnummer. Erklæringen vil bli tinglyst samtidig med fradelingen.

Erklæring om arealoverføring

Det må foreligge erklæring om arealoverføring før saken sendes videre til oppmåling. Dette vil bli stilt som vilkår i delingstillatelsen dersom det ikke foreligger ved søknaden.

Skjema og veiledning for utfylling finner du her: Kartverket - arealoverføring.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Avgiftsgrunnlaget må derfor være mer enn kr. 0 selv om eventuell kjøpesum vil være kr. 0.

Postadresse / hvor sende søknad og dokumenter

All post sendes til postmottak@sarpsborg.com. Det vil bli opprettet en sak som tildeles en saksbehandler.

Alle dokumenter må sendes inn til kommunen. Alle vedlegg må sendes inn som separate vedlegg med forklarende navn.

Dersom det er post i forbindelse med eksisterende sak, må du markere posten med saksnummeret som står oppgitt under «Vår referanse:.» på tidligere brev fra oss.

Noen dokumenter må sendes inn som originale papirer. Dette er bla. dokumenter som skal tinglyses, fullmakter, erklæringer og samtykker. Originaler må sendes per post til:

Sarpsborg kommune postboks 237 1702 Sarpsborg

Pantefrafall

Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen.

Arealet som skal overføres, må i utgangspunktet være heftelsesfritt. Rettighetshavere må frasi seg rettighetene i det arealet som skal overføres før eller samtidig som arealoverføringen tinglyses.

Les mer for veiledning for pantefrafall her: Pantefrafall.

Saksbehandlingstid

Administrativt vedtak om å arealoverføring fattes vanligvis innen 3 fra søknaden er komplett.

Hva skjer videre?

Hvis delingssaken blir godkjent vil saken bli overført til oppmåling når:

 • Eventuelle vilkår er oppfylt.
 • Det er foreligger komplett rekvisisjon.
 • Alle dokumenter som er nødvendig for matrikkelføring foreligger med rekvisisjonen.

Du og dine naboer vil bli varslet om oppmålingsforretning senest to uker før denne skal finne sted. På oppmålingsforretningen avklares eksisterende grenser og merker nye grenser. Etter oppmålingsforretning vil eiendommen bli matrikulert og det sendes melding om tinglysing av eiendommen til Kartverket.

Frist for oppmåling og matrikulering er 16 uker. Fristen løper ikke i en periode om vinteren (1. november til 31. mars), og løper heller ikke hvis det i 16 ukers-perioden oppstår forhold som kommunen ikke har kontroll over. Landmålere jobber i den grad forholdene tillater det i vinterperioden, men redusert aktivitet må påberegnes. Saker som overføres til landmåler i løpet av vinterperioden vil ha frist 22. juli.

Gebyrer

Det er gebyr for behandling av søknad om opprettelse eller endring av grunneiendom. Det er også gebyr for oppmåling og matrikkelføring. Søknad om dispensasjon er særskilt gebyrbelagt. Kommunens gebyrregulativ finner du her: Gebyrregulativ. (PDF)

Ved spørsmål

Har du spørsmål kan dette sendes til postmottak@sarpsborg.com

Vi veileder om regelverket og krav til dokumentasjon i søknaden. Kommunen som myndighet kan ikke fylle ut søknaden for deg, men vi kan forklare søknadsblanketten og saksprosessen. Dersom du trenger hjelp til å sende inn nødvendig dokumentasjon eller at noen skal sjekke kvaliteten på søknaden, må du ta kontakt med privat aktør som har kompetanse på delingssøknader.

Vi gjør oppmerksom på at vi heller ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett eller gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Eventuell veiledning må ikke forveksles med saksbehandling. Eventuelle mangler ved søknaden vil bli avdekket når søknaden er kommet inn og saksbehandlingen har startet.

Dersom du har spørsmål til en sak som allerede er registrert ber vi dere om å oppgi saksnummer oppgitt øverst under «Vår referanse:.» og hvilket gårds- og bruksnummer det gjelder når dere tar kontakt med oss.

Lover og retningslinjer

Plan og bygningsloven, spesielt: § 1-6, § 1-8, § 20-1, § 20-2, § 20-4, § 21-2, § 21-3, § 21-4, § 21-5, § 21- 9, § 26-1, § 27-1, § 27-2, § 27-4, § 28-1, § 28-7, § 18-1, § 18-3, § 19-1, § 19-2, § 12-4, § 11-6.

SAK 10, spesielt kap 5.

Forvaltningsloven.

Matrikkelloven, spesielt: § 9, § 10, § 5a, § 6, § 33.

Matrikkelforskriften, spesielt: § 18, § 23.

Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Grensejustering

Grensejustering er overføring av mindre arealer mellom eiendommer. Formålet med grensejustering er å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer. Grensejusteringer skal ikke tinglyses.

Dersom areal som skal justeres er mer enn 5 prosent av en av de eiendommene grensejusteringen retter seg mot, må det søkes om arealoverføring.

Hva er grensejustering?

Grensejustering er å gjøre mindre justeringer av eiendomsgrensen mellom naboeiendommer. For å få utført grensejustering må:

 • Arealet på eiendommene som er involvert, økes eller minkes med maksimalt 5 prosent.
 • Arealet på eiendommene økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter.
 • An enhet ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (80 prosent av eiendommen må ikke berøres).
 • Justeringen ikke redusere eller øke verdien på noen av eiendommene med mer enn 1G (folketrygdens grunnbeløp).

Skal du overføre større areal må det søkes om arealoverføring: Arealoverføring.

Hvem som kan be om grensejustering

De som eier tomten kan søke om deling (jf. pbl § 21-2, jf. matrikkelloven § 9). Dersom det er flere eiere/hjemmelshavere, må alle skrive under på søknaden. Dersom det er andre som skriver under på søknaden må det legges ved fullmakt fra grunneier.

Dersom et firma er gitt fullmakt eller det er firma som er grunneier, må søknaden signeres av signaturberettige etter firmaattesten. Firmaattesten vedlegges søknaden.  

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling. Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte på Kartverkets nettsider: Kartverket – tinglyse eierskifte.

Slik bestiller du grensejustering

Her finner du skjema for bestilling av grensejustering: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring etter matrikkelloven. (PDF) Du må tegne inn arealer som skal justeres på et kart av god kvalitet.

Alle dokumenter må sendes inn til kommunen. Alle vedlegg må sendes inn som separate vedlegg med forklarende navn.

Dersom grensejusteringen fører til at ny grense kommer nærmere eksisterende bygg enn 4 meter, må det sendes inn en erklæring om samtykke til redusert avstand til nabogrensen (jf. plan- og bygningsloven § 29-4).

Skjema finner du her: Erklæring om rettighet i fast eiendom - Kartverket.

Du trenger ikke å søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven for grensejustering så lenge den er i tråd med planen. Dersom grensejusteringen ikke er i tråd med planen, må du søke om dispensasjon. Tilfeller hvor du må søke om dispensasjon kan eksempelvis være:

 • Regulerte tomtegrenser.
 • Arealet er mindre enn 100-meter fra vann.
 • Det strider mot arealformålet. Arealformålet er ikke bebyggelse og anlegg (kommuneplanens arealdel) eller bolig/fritidsbolig (reguleringsplaner).
 • Det strider mot bestemmelser i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan.

Hvis grensejusteringen er i strid med kommune- eller reguleringsbestemmelser, eller bestemmelser som følger av plan- og bygningsloven, må du eventuelt søke dispensasjon. Dispensasjon krever begrunnet søknad (jf. pbl § 19-1). Søknad om dispensasjon må nabovarslet og er særskilt gebyrbelagt.

Du kan lese mer om dispensasjon på denne siden: Dispensasjon. (PDF)

For å se hva som er plangrunnlaget for din eiendom, kan du gå inn på Sarpsborg kommunen sin kartportal: Kommunekart

Postadresse / hvor sende søknad og dokumenter

All post sendes til postmottak@sarpsborg.com. Det vil bli opprettet en sak som tildeles en saksbehandler.

Alle dokumenter må sendes inn til kommunen. Alle vedlegg må sendes inn som separate vedlegg med forklarende navn.

Dersom det er post i forbindelse med eksisterende sak, må du markere posten med saksnummeret som står oppgitt under «Vår referanse:.» på tidligere brev fra oss.

Noen dokumenter må sendes inn som originale papirer. Dette er bla. dokumenter som skal tinglyses, fullmakter, erklæringer og samtykker. Originaler må sendes per post til:

Sarpsborg kommune
postboks 237
1702 Sarpsborg

Behandlingstid

Hvis bestillingen er mangelfull, vil du få et mangelbrev fra oss. Når bestillingen er komplett, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning. Dere mottar varsel om oppmålingsforretning minimum 2 uker før oppmålingen finner sted.

Frist for oppmåling og matrikulering er 16 uker. Fristen løper ikke i en periode om vinteren (1. november til 31. mars), og løper heller ikke hvis det i 16 ukers-perioden oppstår forhold som kommunen ikke har kontroll over. Landmålere jobber i den grad forholdene tillater det i vinterperioden, men redusert aktivitet må påberegnes. Saker som overføres til landmåler i løpet av vinterperioden vil ha frist 22. juli. Gebyrer (ønsker dette som en overskrift der det er mulig å ekspandere for å vise tekst.) Det er gebyr for oppmåling og matrikkelføring. Søknad om dispensasjon er særskilt gebyrbelagt. Kommunens gebyrregulativ finner du her: Gebyrregulativ. (PDF)

Lover og relevant litteratur
Ved spørsmål

Spørsmål om grensejustering kan rettes skriftlig til postmottak@sarpsborg.com eller til Espen Danevad, Team Kart, tlf: 992 05 831.

Innløsning av festegrunn

Du kan løse inn festetomt hvis festeren ønsker å kjøpe eiendommen. Du kan også løse inn festetomt hvis du ønsker å leie bort en grunneiendom istedenfor en festetomt.

Innløsning av festegrunn må registreres i matrikkelen, tinglyses og registreres i grunnboken.

Det er krav om formell oppmålingsforretning for opprettelse av ny grunneiendom fra feste. Du må sende søknad om innløsning av festegrunn til kommunen.

Hva er innløsning av festegrunn?

Å innløse festegrunn vil si at eiendommen deles fra den opprinnelige eiendommen det er inngått avtale om festetomt tidligere. Eiendommen vil bli opprettes som en egen matrikkelenhet med eget gårds- og bruksnummer, og vil ikke lenger være juridisk bundet til grunneiendommen.

Du kan lese mer om innløsning av festegrunn og fradeling av eiendom på Kartverkets sine sider.

Hvem kan søke?

De som eier tomten/grunnen kan søke om deling (jf. pbl § 21-2, jf. matrikkelloven § 9). Dersom det er flere eiere/hjemmelshavere, må alle skrive under på søknaden. Dersom det er andre som skriver under på søknaden må det legges ved fullmakt fra grunneier.

Dersom et firma er gitt fullmakt eller det er firma som er grunneier, må søknaden signeres av signaturberettige etter firmaattesten. Firmaattesten vedlegges søknaden.  

Når det gjelder dødsbo, må arvinger få overført eiendommen til seg før de kan søke om deling. Finn skjema og les mer om hvordan du tinglyser eierskifte på Kartverkets nettsider: Kartverket – tinglyse eierskifte.

Før du søker

Lovlig opprettede festetomter bebygd med hus kan fradeles for innløsning uavhengig av eventuelle deleforbud fra plan- og bygningsloven eller planer hjemlet i denne, jf. tomtefesteloven § 32. 3. ledd.

Når eksisterende festegrunn søkes fradelt, legger kommunen til grunn at nødvendige tillatelser var gitt etter de regler som gjaldt på det tidspunkt som festegrunnen ble opprettet. Det kreves likevel en ny delingstillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser når festegrunnen nå søkes fradelt, jf. pbl § 20-1 første ledd bokstav m), Kommunal- og regionaldepartementets brev (ref: 12/5919) og påfølgende prinsipp- og tolkningsuttalelse (ref: 13/1170-2). Tillatelsen er dermed i mange tilfeller en formalitet.

Innløsning av ubebygd festetomt

Ubebygde festetomter faller utenfor ovennevnte bestemmelse i tomtefesteloven (§ 32. tredje ledd),  siden bebygd med hus er en forutsetning for å innløse uavhengig av dagens plangrunnlag.  En ubebygd festetomt anses ikke som varig omdisponert. Dette innebærer at innløsning av ubebygde festetomter må være i tråd med plangrunnlaget for å kunne innløses og følger dermed saksbehandling og krav etter opprettelse av ny grunneiendom og ikke som innløsning av bebygd festegrunn. Gå til denne siden for å lese mer om hvordan du søker om opprettelse av ny grunneiendom.

Innløsning av festegrunn med arealoverføring

Dersom du ønsker om å arealoverføre tilleggsareal sammen med innløsning av festegrunn, må søknad om arealoverføring behandles etter plan- og bygningsloven. Du må da søkes om arealoverføring samtidig med innløsning av festegrunn. Du bruker samme søknadsskjema og du krysser av for begge deler i samme skjema.

I praksis vil vi endre festegrunnen før innløsningen gjennomføres. Det vil bli stilt vilkår i vedtaket om at du må sende inn påtegning til festekontrakt som inkluderer det nye arealet. I påtegningen må blant annet det nye arealet og ny festeavgift oppgis. Både grunneier og fester må signere.

Arealoverføring må nabovarsles. Les mer om dette under arealoverføring.

Hvordan søke

Du må sende inn to skjemaer:

Du må legge ved følgende vedlegg:

 • Kart som viser eiendommen som søkes innløst.
 • Kopi av festekontrakt og/eller målebrev.
 • Eventuelt erklæring om rettigheter.
 • Eventuelt samtykke fra urådighetshaver.
 • Påtegning av festekontrakt (blir stilt som vilkår i vedtaket).
Hvor sende søknad og dokumenter / postadresse

All post sendes til postmottak@sarpsborg.com. Det vil bli opprettet en sak som tildeles en saksbehandler.

Alle dokumenter må sendes inn til kommunen. Alle vedlegg må sendes inn som separate vedlegg med forklarende navn.

Dersom det er post i forbindelse med eksisterende sak, må du markere posten med saksnummeret som står oppgitt under «Vår referanse:.» på tidligere brev fra oss.

Noen dokumenter må sendes inn på papir med originale underskrifter. Dette er bla. dokumenter som skal tinglyses, fullmakter, erklæringer og samtykker. Originaler må sendes per post til:

Sarpsborg kommune
postboks 237
1702 Sarpsborg

Saksbehandlingstid

Administrativt vedtak om å arealoverføring fattes vanligvis innen 3 fra søknaden er komplett.

Hva skjer videre

Hvis delingssaken blir godkjent vil saken bli overført til oppmåling når:

 • Eventuelle vilkår er oppfylt.
 • Det er foreligger komplett rekvisisjon.
 • Alle dokumenter som er nødvendig for matrikkelføring foreligger med rekvisisjonen.

Du og dine naboer vil bli varslet om oppmålingsforretning senest to uker før denne skal finne sted. På oppmålingsforretningen avklares eksisterende grenser og merker nye grenser. Etter oppmålingsforretning vil eiendommen bli matrikulert og det sendes melding om tinglysing av eiendommen til Kartverket.

Frist for oppmåling og matrikulering er 16 uker. Fristen løper ikke i en periode om vinteren (1. november til 31. mars), og løper heller ikke hvis det i 16 ukers-perioden oppstår forhold som kommunen ikke har kontroll over. Landmålere jobber i den grad forholdene tillater det i vinterperioden, men redusert aktivitet må påberegnes. Saker som overføres til landmåler i løpet av vinterperioden vil ha frist 22. juli.

Gebyrer

Det er gebyr for behandling av søknad om opprettelse eller endring av grunneiendom. Det er også gebyr for oppmåling og matrikkelføring. Søknad om dispensasjon er særskilt gebyrbelagt. Kommunens gebyrregulativ finner du her: Gebyrregulativ. (PDF)

Ved spørsmål

Har du spørsmål kan dette sendes til postmottak@sarpsborg.com

Lover og retningslinjer

Retting av feil og mangler ved eiendomsgrenser og teiger i matrikkelen

Matrikkelen er en landsomfattende kart og registerbase for eiendommer, bygninger og adresser. Matrikkelen er etablert på grunnlag av opplysninger som er fra mange tidsepoker med ulike krav til kvalitet. Det kan derfor være feil og mangler i matrikkelen, som bør rettes i samsvar med matrikkelloven § 26

Slik kan du rette feil i matrikkelen

Feil ved eiendomsgrenser som tidligere er målt med koordinater, kan bare rettes ved å rekvirere «Klarlegging av grenser». Team kart kan imidlertid ikke rette grenser og teiger dersom det er tvist om forholdet. Det må i slike tilfeller kreves sak for domstolen.

Kontaktperson retting i matrikkel: Inger Lise Grindal,  tlf. 69 10 80 00 (servicetorget)