>Solcelleanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Solcelleanlegg

Publisert: 08.11.2022

Søknadsplikt

I de fleste steder i Sarpsborg kan du montere solenergisystem uten å søke. Men dersom du bor i en hensynssone for bevaring av kulturmiljø/regulert til spesialområde bevaring, i et antikvarisk hus eller et område med mange like hus, må du søke kommunen om tillatelse.

Du må sende inn byggesøknad dersom

 • Anlegget stikker ut fra fasaden (ikke integrert) eller er på bakken
 • Fasadens karakter endres vesentlig
 • Solenergisystemet monteres på verneverdig bebyggelse.
 • Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger.
 • Solenergisystemet får betydning for brannsikkerheten. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.
 • Anlegget påvirker bærekonstruksjonen.

Du trenger ikke sende inn byggesøknad dersom

 • Anlegget er plassert på et tak.
 • Fasadens karakter ikke endres vesentlig (tak er også en fasade). Er du usikker, kan vi vurdere dette konkret. Dette er en gebyrlagt tjeneste, og koster 1.500 kr i 2023. Send henvendelsen til postmottak@sarpsborg.com.
 • Solcellepanelet installeres i tilknytning til én boenhet eller branncelle.
 • Solenergisystemet ikke kommer i konflikt med bestemmelser eller intensjon i reguleringsplan/arealplan.
 • Det må inneha gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omkringliggende bebyggelse.
 • Er ikke-reflekterende (gjelder kystsonen/ved vassdrag).
 • Minst 4 meter fra nabogrense.
 • Kun til eget bruk.

Bruk av ansvarlige foretak

I en rekke tilfeller er anleggene så små at vi kan gi unntak fra kravet om ansvarlige foretak selv om solenergisystemet er søknadspliktig. Vi kan vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til oss.

Det er uansett fornuftig å bruke fagfolk til selve jobben. Avklar med din leverandør hva du eventuelt kan gjøre selv.

Hvordan vet jeg om huset mitt er antikvarisk eller i en hensynssone?

Gå inn i kommunens kartløsning og søk opp din adresse. Trykk på «sjekk flere kartlag» under «kartlagsinfo for valgt punkt» nederst til høyre i kartløsningen. Da skal alle relevante kartlag for din eiendom komme opp. For å se kartlagene må du sette på øyet til venstre for de forskjellige kartlagene.

Kartlag som viser vern/bevaringsverdi eller hensynssone bevaring av kulturmiljø/spesialområde bevaring kan hete:

 • angitt hensynsone (H550 og H570)
 • angitthensynsone (skravert) under arealplanen
 • angitthensynsone – bevaring kulturmiljø H570_0x i sentrumsplanen
 • reguleringsplan «bevaringsområde (spesialområde/bevaring av bygninger)
 • nasjonal kulturminneinteresser
 • verneverdi (rødt kartlag)
 • bygninger vurdert for gul liste.

Dersom du har bolig/byggverk i sentrum må du også sjekke kartlaget gul liste (kartlag -> velg kartlag i nedtrekksmenyen -> gul liste). Dersom ditt hus får treff her eller omfattes av en hensynssone (skravur), eller er en bygning med en spesiell arkitektonisk stil eller er sefrak-registrert, må du søke om å etablere et solenergisystem.

Hvordan vurderer vi solcellepaneler på antikvarisk bebyggelse?

Når en huseier søker om å montere solenergisystem, vurderer team byggesak, ofte sammen med avdeling for kulturarv v/fylkeskommune, hvor synlig anlegget blir fra gaten, og hvordan gatebildet og strøket for øvrig ser ut.

Vi i kommunen følger nøye med på teknologiutviklingen, som gir oss stadig nye og mer diskrete løsninger. Etter hvert som både teknologien, prisen og utseendet på disse løsningene blir bedre, vil det bli tilsvarende lettere for huseiere i områder med vernehensyn å få solceller på eget tak.

Brannsikkerhet

For solcelleanlegg som skal betjene flere boenheter, eller for næringsbygg, kan det bli nødvendig med et eget teknisk rom for batteri. Dette må normalt utføres som egen branncelle. I tillegg må rørgjennomføringer gå gjennom branncellebegrensende bygningsdeler.

En må også ta hensyn til hvordan byggets brannegenskaper påvirkes av solcellene i seg selv. Det kan f.eks. medføre større fare for brannspredning, eller skape utfordringer for slukkemannskaper. Dette gjør at både prosjektering og utførelse må gjøres av ansvarlig foretak.

Plassering, utstrekning og visuelle kvaliteter

Plasseringen og utformingen av solcelleanlegget må ta hensyn til bygningens form og symmetri. Plasseringen bør ta hensyn til bygningens elementer, og solcelleanlegget bør ligge plant på taket.

Material- og fargebruk

Solenergisystemet må tilpasse seg eksisterende fasade i størst mulig grad, både når det gjelder farge, utforming og reflekterende virkning.

Eksponering

Vi stiller strengere krav til plassering og farge der tiltaket plasseres ut mot offentlige byrom eller er godt synlig i landskapet/ligger innenfor 100-meterssone mot sjø/vassdrag. Dette må du ta hensyn til ved valg av plassering.

Enhetlig utforming

I områder med enhetlig utforming eller kulturmiljø, må det tas med i vurderingen at solenergianlegg kan gjennomføres for området som helhet. Søknaden må vise at det er mulig å etablere solenergianlegg, som vil gi en enhetlig utvikling for området. 

Høy arkitektonisk verdi

Der bygget eller området har høy arkitektonisk egenverdi eller kulturminneverdi, vil hensynene vi nevner over kunne praktiseres strengere enn i øvrige tilfeller. 

LNF-områder

I områder avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF) kan tiltaket være avhengig av dispensasjon. Frittstående solcelleanlegg på bakken vil utløse dispensasjon fra LNF formålet. Solcelleanlegg på taket av verneverdig gårdsbebyggelse må omsøkes.

Slik søker du