>For rørleggere og bransjen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

For rørleggere og bransjen

Publisert: 27.01.2022

Alle typer utvendige arbeider på rør tilknyttet kommunalt ledningsnett skal meldes til kommunen på forhånd via Powel Water Entreprenørportal.

Sanitærbestemmelser

Alle som skal tilknyttes vann- og avløpsnett i Sarpsborg kommune, både privatpersoner og rørleggere, må forholde seg til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp»

Reglementet består av to deler:

  1. Administrative bestemmelser 
  2. Tekniske bestemmelser– må kjøpes hos Kommuneforlaget

De administrative bestemmelsene omhandler juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastsetter krav til teknisk utførelse.

Vær oppmerksom på:

Om anboring/avgrening

Dersom tiltaket omfatter anboring, avgrening eller annen graving der kommunale rørledninger eller installasjoner avdekkes, skal Sarpsborg kommune (Servicetorget – 69 10 80 00) varsles for mulig inspeksjon senest to virkedager før bekreftet dato for oppstart av arbeidene.

Anboring/tilknytning eller avgrening på kommunalt nett skal utføres på ordinære virkedager i tidsrommet 07:30 – 15:00.

Ved inspeksjon skal grøft ved anboring og/eller avgreningspunkt være åpen.

VA-normen

VA normen gjelder for arbeider på kommunale VA-ledninger VA-normen for Sarpsborg kommune

Teknisk forskrift (TEK)

Plan- og bygningsloven med teknisk forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammmebetingelser for planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg.

Forskrift om krav til byggverk (TEK) Kap 15 – Installlasjoner og anlegg

Veiledning til teknisk forskrift (TEK) Kap 15 – Installasjoner og anlegg

Utvendige rørleggerarbeider

Alle typer arbeider på private røranlegg utomhus skal meldes via Powel Water Entreprenørportal. Denne lenken finner du her. Kvalifiserte foretak med relevant faglig kompetanse vil få brukertilgang til denne portalen (minimum ADK-1. ref. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser.) Portalen skal brukes dersom tiltaket kan unntas fra søknadsplikt eller Plan- og bygningsloven.

Ingen del av arbeidene kan iverksettes før en skriftlig tillatelse fra kommunen foreligger.

Senest 3 uker etter at de utvendig rørleggerarbeidene er ferdigstilt skal ferdigmelding vedlagt relevant dokumentasjon sendes inn via webportalen. Ved vannlekkasjer skal sluttrapporten sendes kommunen straks lekkasjen er utbedret.

Vannmåler

Alle nye abonnenter plikter å installere vannmåler.

Anskaffelse av måler til industri/næringsbygg bekostes av den gebyrpliktige. Dersom den gebyrpliktige ikke selv anskaffer og installerer vannmåler, kan dette utføres av Sarpsborg kommune. Utgiftene belastes den gebyrpliktige.

  • Ved seksjonerte bygninger skal det installeres en vannmåler pr. seksjon.
  • Der vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten samtykke av Sarpsborg kommune.
  • Når det gjelder industri- og næringseindommer, har den gebyrpliktige selv ansvaret for at målerne blir kontrollert/kalibrert etter de til enhver tid gjeldene krav leverandøren av måleren setter, dog minimum hvert 3. år. Dokumentasjon av kontrollen skal oversendes kommunen.

Alle vannmålere skal registreres på dette skjemaet:

Meldeskjema montering/demontering.

Utfylt og signert skjema leveres til vannmålerkontoret hos Enhet kommunalteknikk i Torsbekkveien 10. Vannmålere utleveres kun til kvalifiserte fagpersoner eller godkjent foretak. Utlevering av vannmålere foregår hos Enhet kommunalteknikk kun mellom klokken 08.00 og 10.00 fra mandag til og med fredag. Også andre henvendelser om vannmålere skal foregå innen samme tidsrom. 

Før vanntilførselen åpnes og anlegget trykksettes, skal vannmåleren sikres mot frost og mekanisk skade samt plomberes. Midlertidig plassering kan tillates i byggefasen. 

Mer informasjon om vannmåler her

Hvis Sarpsborg kommune har avtalt å komme til deg for å bytte ut gammel vannmåler og du ikke møter opp, så vil du bli ilagt et gebyr på 1790 kroner. Ved behov for å endre avtalt tid må dette skje senest 24 timer før gjeldene avtale.

Midlertidig tilknytning

Med midlertidig menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på et slik anlegg  er anleggsbrakker.

Midlertidig tilknytning er også abonnent og skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Vannmåler skal monteres. Når en vannmåler skal monteres eller demonteres, skal det meldes til kommunen.