>Ledningsnett for vann og avløp på Ise

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ledningsnett for vann og avløp på Ise

03.02.2020

Sarpsborg kommune planlegger utbygging av kommunalt trykkavløpsystem og vannforsyningsystem i området der dere bor. Det er i henhold til bystyrets vedtak fra 14. juni 2012 (sak 54/12).

Informasjon om frostfri dybde, trykkavløp og pumpekapasitet. (PDF)

Her er oversiktskart som viser de konkrete områdene som utbyggingen berører, samt en ledningsplan som viser den planlagte traséen i området der dere bor.

Oversiktstegning for begge sonene - "9 og 19".

Oversiktstegning for "sone 9".

Oversiktstegning for "sone 19".

Dispensasjonssøknad for LNF-område.

Dere kan gå sammen om felles løsning

  • De kommunale ledningene er markert med blått og grønt og blir bekostet av kommunen.
  • De rosa/røde stikkledningene er private og vil ikke bli bekostet eller lagt av kommunen. De er tegnet inn som et forslag og kan legges slik hver enkelt husstand ønsker å legge dem på egen grunn. Her kan flere husstander gå sammen om felles stikkledning der det er hensiktsmessig. Punktet de går inn på den kommunale ledningen kan også flyttes. Grunneierne kjenner selv sin egen eiendom og vet best hvor de bør legge den private stikkledningen.

Det er inngått avtaler med alle grunneiere som blir berørt av den kommunale traséen (blå og grønn på kart). Disse blir tinglyst av kommunen og vil inneholde avtale om kompensasjon for ulempe og eventuelt erstatning for tapt avling.

Startet høsten 2019

Anlegget er planlagt ferdig i løpet av 2020.

Som de fleste sikkert vet, er dette forsinket i forehold til tidligere informasjon. Dette er grunnet utfordringer med trasevalg som alle grunneiere er omforent med.

Du må kjøpe villapumpestasjon

Avløpssystemet som er valgt er et såkalt trykkavløpssystem. Det betyr at man ikke er avhengig av selvfall på spillvannsledningen. Ledningene skal ligge frostfritt, men kan legges som en vannledning i terrenget, det vil si i oppover- og nedoverbakke. Hele ledningsstrekket, inklusiv private stikkledninger vil stå under trykk. Dette sørger villapumpestasjoner for. Hver enkelt husstand må gå til anskaffelse av, installere og drifte en privat villapumpestasjon for spillvann. Kostnadene til innkjøp og installasjon av en villapumpestasjon ligger på +/- 35.000 kroner.  Kostnader for legging av private stikkledninger kommer i tillegg. For at anlegget skal virke er man helt avhengig av at alle har rett type pumpe. Beliggenheten til hvert enkelt hus bestemmer behovet for løftehøyde/kapasitet til villapumpen. Dette behovet for pumpekapasitet vil hver enkelt husstand bli informert om senere.

Alle husstander vil motta et tilbud fra kommunens entreprenør på etablering av stikkledninger og pumpeinstallasjon. Det er fritt for husstandene til å benytte seg av dette eller eventuelt deler av tilbudet, da dette er en privat anskaffelse.

For boliger der det er aktuelt med tilknytning til de nye vann- og avløpsledningene:

Etter Plan- og bygningslovens § 27-2 har eiendommer tilknytningsplikt til den kommunale ledningen når ikke særlige hensyn taler imot, eller at tilknytningen vil innebære en uforholdsmessig høy kostnad for huseier. I dag ligger grensen på 200.000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Kommunen vil vurdere dette for hver enkelt bolig.

Kostnaden vil avhenge av avstand til den kommunale ledningstraseen, grunnforhold, terreng og mulighet for å legge ledning sammen med andre boliger. En bolig som ligger mer enn 500 meter fra ledningstraseen vil normalt ikke bli pålagt tilknytning på grunn av høye kostnader. Er avstanden kortere, vil de øvrige nevnte forholdene være avgjørende.

Enkelte boliger ligger i en slik avstand fra de nye kommunale ledningene at kommunen ikke vil pålegge dem å knytte seg til. De vil likevel kunne få offentlig avløp dersom de velger å fremføre en stikkledning i privat regi eller sammen med naboer. Boligeiere dette kan være aktuelt for, anbefales å kontakte naboene sine om mulighetene for en slik felles løsning.

Miljømessige konsekvenser

Tiltaket vil ha store, positive miljømessige konsekvenser og representerer et langt skritt i retning av å nå målsettingen i gjeldende vannforskrifter. Det legges til rette for at mange boligeiere kan rydde opp i sin avløpsløsning i henhold til de sentrale og lokale forurensningsforskriftene og unngå å bygge private avløp- og renseanlegg med utslipp til lokale resipienter. I tillegg vil framføring av kommunal vannledning føre til bedre og tryggere vannforsyning i områder som til nå ikke har hatt dette. Dagens tilgjengelige teknologi har gjort det mulig å bygge ut kommunale avløpsanlegg for små avløpsmengder i spredt bebyggelse langt rimeligere enn tidligere.

Vi vil i størst mulig grad ta hensyn til lokale forhold og forsøke å unngå at anleggsarbeidene medfører store ulemper. Det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene. Det legges opp til en god dialog mellom utøvende entreprenør, kommunen og dere beboere gjennom anleggsperioden.

For spørsmål til anlegget, vennligst ta kontakt med Gunnar Fossen Larsen på tlf. 408 25 207

Bistand prosjektering og kontaktinformasjon

Kommunens konsulent og kontaktinfo er: Vigdis Wennersberg, Afry AS (Tidligere Pøyry AS)

Kontaktinformasjon prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet eiendom: Gunnar Fossen Larsen. epost: gfl@sarpsborg.com tlf. 40 82 52 07

Entreprenør: Lindhaugen AS v/ Rune Olavesen, rune@lindhaugen.no tlf. 90 17 45 70

Konsulent: Vigdis Wennersberg, Afry AS (Tidligere Pøyry AS) vigdis.wennersberg@poyry.com tlf. 91 13 34 59