>Grunnforhold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Grunnforhold

Publisert: 26.10.2022 – Oppdatert: 14.11.2022

I forbindelse med utbygging av Alvim renseanlegg med transportetapper blir det gjennomført vurderinger av områdestabilitet. Les mer om dette på denne siden.

Områdestabilitetsvurderingen blir utført i henhold til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» (PDF). Vurderingen er basert på topografiske forhold, generell kunnskap om grunnforholdene i området, eksisterende grunnundersøkelser og supplerende grunnundersøkelser.

Alvim Renseanlegg

I forbindelse med utbygging av Alvim renseanlegg har det blitt gjennomført en vurdering av områdestabilitet. Områdestabilitetsvurderingen er utført i henhold til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) veileder 1/2019 [1] «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Vurderingen er basert på topografiske forhold, generell kunnskap om grunnforholdene i området, eksisterende grunnundersøkelser og supplerende grunnundersøkelser.

Grunnforhold

Løsmassene i planområdet består av hav- og fjordavsetning, tykt dekke, som vist i figur 1 til venstre. Grunnundersøkelser har påvist kvikkleire og sprøbruddmateriale i flere av borepunktene, og det kan derfor forventes å finne kvikkleire og sprøbruddmateriale i hele det aktuelle området. Generelt viser prøveserier tatt i området at løsmassene består av ca. 2 m tørrskorpeleire over bløt leire som lagvis er kvikk. Dybden til berg varierer, og det er boret til ca. 50m før berg er påtruffet på det meste. Grunnvannet er målt til å ligge ca. 0-2 m under terreng og poretrykksmålinger viser ingen artesiske trykk med dybden. Med artesisk trykk menes trykk rundt grunnvann som er høyt nok til å presse grunnvann opp til overflaten uten at det pumpes. Det er ikke påvist kvikkleire i opptatte prøveserier nord for beregningsprofil 5-1 samt nord for Alvimdammen, dvs. i borpunkt NO-024, NO-023, NO-029.

Borepunkter

Det har ved tidligere anledninger blitt gjennomført flere grunnundersøkelser i området rundt Alvim renseanlegg av andre enn Norconsult:

 

- Multiconsult i 2018, 1996, 1988, 1978 og 1954

- Løvlien Georåd i 2016

- Statens vegvesen i 1981

- NGI i 2005

- Østfold ingeniørskole i 1986

 Borpunkter som er benyttet i forbindelse med områdestabilitetsvurderingen, kan leses av figur 3. 

Figur 3:
BOREPUNKTER som er benyttet i forbindelse med områdestabilitetsvurderingen

Figur 4  Kvikkleiresonen slik den så ut før områdestabilitetsvurderingen

 Kvikkleiresonen slik den så ut før områdestabilitetsvurderingen

Løsne- og utløpsområde

Renseanlegget ligger innenfor kvikkleiresone, «2508 Alvimveien». Kvikkleiresonen er kategorisert med faregrad «middels», konsekvensklasse «alvorlig» og risikoklasse 3. Figur 4 viser kvikkleiresonen «2505 Alvimveien» slik den så ut før områdestabilitetsvurderingen.

Norconsult har beregnet stabilitet for situasjon etter utbygget mildertidig og permanent anleggsvei, oppfyllinger for overdekning av vann- og avløpsanlegg og bebyggelse. Stabiliteten er tilfredsstillende i henhold i kravene i NVEs veileder. Kvikkleiresonen har fått oppdatert konsekvens- og risikoscore for ny situasjon etter utbygging, samt revidert løsne- og utløsområde i henhold til krav i veilederen. Prosjekterte tiltak må utføres før andre byggearbeider igangsettes i henhold til krav gitt i NVEs veileder.

Det reviderte løsne- og utløpsområdet kan ses av figur 5. Løsneområdet for kvikkleiresonen endres fra tidligere vurdering. I henhold til gjeldende veileder er det gjort en vurdering av løsneområdet etter «NGI-metodikken». Sonen avgrenses i bakkant etter 15xH-kravet i NVEs

veileder 1/2019.

Basert på tilgjengelige grunnundersøkelser fra dagens prosjekt, sammen med grunnundersøkelser utført tidligere, er sonen i vest avgrenset av en oppstikkende bergrygg som går sørvest-nordøst. Det vurderes dithen at en skredhendelse i vestlig del av sonen ikke vil spre seg lenger mot vest pga. bergoverflaten.

Store deler av et eventuelt skred vil gå ut i Glomma, slik at en fullstendig utstrekning på utløpsområdet avgrenses av elven. En skredhendelse i sonen vil dermed ha utløps- og løsneområde som vist i figur 5.

Kart med løsne og utløpsområde

 Figur 5: Revidert løsne og utløpsområde.

Gatedalen

Det er gjennomført grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten i Gatedalen. Geoteknisk rapport konkluderer med at det må utføres stabiliseringstiltak i området før nye utbygginger kan gjennomføres. Det er derfor startet en reguleringsprosess hvor stabiliseringstiltak og utbyggingsprosjekter i området skal reguleres.

Brevikbekken

Grunnboringer er gjennomført. Geoteknisk prosjektering pågår.

Øvrige deler av transportetappene

Nødvendige supplerende grunnundersøkelser vil bli foretatt i forbindelse med pågående prosjektering av transportetappene. Dette vil være en pågående prosess hvor geoteknikkere er involvert.

Borplan for transportetappe 2 er utarbeidet. Oppstart av grunnboringer i felt er uke 42.